ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

436030 กระทู้ ใน 35839 หัวข้อ- โดย 185010 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: pom8424

22 ธันวาคม 2014, 11:34:15 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน กระทู้ล่าสุด
Announcements
ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่น (ดีมากๆ) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 5250 กระทู้ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2009, 08:21:02 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8544 กระทู้ล่าสุด 22 พฤษภาคม 2009, 08:03:21 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
Postings
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ส.เสือ™ 0 11965 กระทู้ล่าสุด 31 ตุลาคม 2014, 04:19:52 PM
โดย ส.เสือ™
การเปลี่ยนชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 1432 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 06:24:32 PM
โดย ส.เสือ™
การรวมและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 151 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 06:23:28 PM
โดย ส.เสือ™
การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.เสือ™ 0 102 กระทู้ล่าสุด 23 ตุลาคม 2014, 06:21:58 PM
โดย ส.เสือ™
การเบิกจ่ายเงิน " ค่าจ้างเหมาบริการ " ส.เสือ™ 0 14169 กระทู้ล่าสุด 26 สิงหาคม 2014, 07:19:19 PM
โดย ส.เสือ™
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๔๘ มาตรา ส.เสือ™ 0 9010 กระทู้ล่าสุด 22 กรกฎาคม 2014, 10:00:28 PM
โดย ส.เสือ™
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส.เสือ™ 0 63736 กระทู้ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2014, 09:17:33 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม ส.เสือ™ 0 16184 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 11:03:27 PM
โดย ส.เสือ™
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส.เสือ™ 0 367 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 10:56:57 PM
โดย ส.เสือ™
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง ส.เสือ™ 0 326 กระทู้ล่าสุด 10 มกราคม 2014, 09:17:13 PM
โดย ส.เสือ™
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ส.เสือ™ 0 42770 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 03:07:35 PM
โดย ส.เสือ™
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ส.เสือ™ 0 373 กระทู้ล่าสุด 11 ตุลาคม 2013, 03:04:34 PM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 47731 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2012, 12:30:24 AM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ส.เสือ™ 0 2241 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2012, 12:29:09 AM
โดย ส.เสือ™
หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ส.เสือ™ 0 1552 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2012, 12:20:30 AM
โดย ส.เสือ™
หารือการชำระค่าบำรุง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ส.เสือ™ 0 1318 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2012, 12:17:45 AM
โดย ส.เสือ™
หารือแนวทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส.เสือ™ 0 3841 กระทู้ล่าสุด 15 ธันวาคม 2012, 12:13:55 AM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส.เสือ™ 0 4827 กระทู้ล่าสุด 08 ตุลาคม 2012, 12:28:45 AM
โดย ส.เสือ™
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ส.เสือ™ 0 1418 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 01:50:19 PM
โดย ส.เสือ™
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ส.เสือ™ 0 1050 กระทู้ล่าสุด 05 ตุลาคม 2012, 01:44:18 PM
โดย ส.เสือ™
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1994) ส.เสือ™ 0 36552 กระทู้ล่าสุด 22 ตุลาคม 2010, 11:15:23 PM
โดย ส.เสือ™
คู่มือการใช้งานเมนูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ e-plan ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 15080 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:24:50 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3119 กระทู้ล่าสุด 04 มิถุนายน 2009, 12:13:43 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4310 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 09:09:51 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.5/ ว 3792 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง ปัญหาการมอบอำนาจ ? เจ้าท่า? ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2952 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 09:04:35 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ ว 737 ลงวันที่ 18 เมษายน 2548 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3046 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:59:45 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 322 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4159 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:57:00 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 8431 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:56:25 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 1024 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 6736 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:55:49 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/4693 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2547 เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายรัฐวิสาหกิจ ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2719 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:54:03 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 1956 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 4674 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:52:38 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2234 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 3631 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:51:05 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/5860 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรื่อง ขอหารือการประเมินภาษีป้าย ~(อารมณ์สีเทา)~ 0 2369 กระทู้ล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2009, 08:50:28 PM
โดย ~(อารมณ์สีเทา)~
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนกฎหมายกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
โพลล์
:  
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการ