งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทคนิคการสอบ อบต. ต้องจำหมวด ของพรบ.หลักให้ได้...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/พ.ค./2008, 11:20:05 AM
24626 ครั้ง
LINE it!
เทคนิคการสอบต้องจำหมวด ของแต่ละพรบ.ให้ได้

ประโยชน์ของการจำหมวดได้คือเราจะได้ทราบขอบเขตของข้อสอบว่า กฎหมายแต่ละฉบับมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร...

1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค?การบริหารส?วนตําบล   พ.ศ. 2537 
หมวด 1 สภาตําบล
   ส?วนที่   1 สมาชิกสภาตําบล
   ส?วนที่  2  อํานาจหน?าที่ของสภาตําบล
   ส?วนที่  3  รายได?และรายจ?ายของสภาตําบล
   ส?วนที่  4  การกํากับดูแลสภาตําบล
หมวด  2  องค์?การบริหารส?วนตําบล
   ส?วนที่   1 สภาองค?การบริหารส?วนตําบล
   ส?วนที่  2 นายกองค?การบริหารส?วนตําบล
   ส?วนที่  3  อํานาจหน?าที่ขององค?การบริหารส?วนตําบล
   ส?วนที่  4  รายได?และรายจ?ายขององค?การบริหารส?วนตําบล
   ส?วนที่  5  การกํากับดูแลองค?การบริหารส?วนตําบล

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
   หมวดที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี
   หมวดที่ 2 กระทรวงหรือทบวง
   หมวดที่ 3 ทบวง (สังกัดหรือไม่สังกัด สำนักนายก)
   หมวดที่ 4 กรม
   หมวดที่ 5 การปฏิบัติราชการแทน
   หมวดที่ 6 การรักษาราชการแทน
   หมวดที่ 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
   หมวดที่ 1 จังหวัด
   หมวดที่ 2 อำเภอ
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

   หมวดที่ 1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจให?แก?องค?กรปกครองส?วนท?องถิ่น
   หมวดที่ 2 การกําหนดอํานาจและหน?าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
   หมวดที่ 3 การจัดสรรสัดส?วนภาษีและอากร
   หมวดที่ 3 การจัดสรรสัดส?วนภาษีและอากร
   หมวดที่ 4 แผนการกระจายอํานาจให?แก?องค?กรปกครองส?วนท?องถิ่น

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

   หมวดที่ 1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   หมวดที่ 2 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
   หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
   หมวดที่ 4 การบริหารงานบุคคลใน กรุงเทพฯ
   หมวดที่ 5 การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
   หมวดที่ 6 การบริหารงานบุคคลใน อปท. อื่น
   หมวดที่ 7 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   
   
   หมวดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
   หมวดที่ 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
   หมวดที่ 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
   หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร์
   หมวดที่ 5 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
   หมวดที่ 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
   หมวดที่ 7 บทกำหนดโทษ

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หมวดที่ 1 ชนิดของหนังสือ
   ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
   ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
   ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
   ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
   ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
   ส่วนที่ 6 หนังสือที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
   ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 2 การรับและการส่งหนังสือ
   ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
   ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
   ส่วนที่ 3 บทเบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม ทำลาย
   ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
   ส่วนที่ 2 การยืม
   ส่วนที่ 3 การทำลาย
หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซ่อง


*** หลาย ๆ คนมองข้าม.... แต่ระวัง(เพราะเป็นเทคนิคที่จะทำให้คุณจำข้อสอบได้มากขึ้น)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/พ.ค./2008, 11:25:44 AM โดย (คนหลังจอ)
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

24 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 kokoyen 30/พ.ค./2008, 12:02:50 AM

ขอบคุณมากครับ ได้เทคนิคใหม่ จะลองใช้กับการสอบ อบต.อยุธยาดูครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#2 naput 11/มิ.ย./2008, 02:08:24 PM

ขอบคุณมากคะ  จะพยายามจำให้ได้

บุคคลทั่วไป

#3 tukky14 12/มิ.ย./2008, 10:07:33 PM

ขอนคุณค่า...

รองหัวหน้าเว็บ

#4 nunu 15/มิ.ย./2008, 09:58:18 AM

ขอบคุณมากคะ ;) ;)

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 vilawan 23/มิ.ย./2008, 03:47:48 PM

ขอบคุณคะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 lucksamekan 25/มิ.ย./2008, 10:12:46 AM

ขอบคุณเจ้า

รองหัวหน้าเว็บ

#7 LANCER23 04/ก.ค./2008, 10:48:17 PM

fd

บุคคลทั่วไป

#8 nay0708 05/ก.ค./2008, 08:20:32 AM

ขอบคุณมาก :)

บุคคลทั่วไป

#9 jun3883 15/ก.ค./2008, 02:54:38 PM

 ;)ขอบคุณนะคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#10 pig pig pig 18/ก.ค./2008, 08:48:24 AM         m;5     ขอบคุณคับ   ขอบคุณคับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 tnanana 30/ก.ค./2008, 12:00:48 AM

 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)ขอบคุณมาก m;7 m;7 m;7 m;7 m;7 m;7 m;7

รองหัวหน้าเว็บ

#12 kingkong0749 02/ส.ค./2008, 05:42:05 PM

ขอบคุณคับ   ขอบคุณคับ m;7 m;7 m;7 m;7 m;7

รองหัวหน้าเว็บ

#13 loveowen999 08/ส.ค./2008, 10:48:19 PM

ขอบคุณนะคะ

บุคคลทั่วไป

#14 OMARAT 18/ส.ค./2008, 10:13:46 AM

มีแนวข้อสอบเมืองพัทยาไหมค่ะ ขอด้วย