งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เจาะคำถาม-คำตอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 29/พ.ค./2008, 11:18:38 AM
79147 ครั้ง
LINE it!
สภาตำบล

1. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้เมื่อใด
   - 2 มีนาคม 2538

2. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง
   - เทศบาล ,สุขาภิบาล, ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

3. ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบ. นี้
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

4. สภาตำบลมีฐานะเป็นอะไร
   - นิติบุคคล

5. สภาตำบลประกอบด้วย
   5.1 สมาชิกโดยตำแหน่ง
      กำนัน
      ผู้ใหญ่บ้าน
      แพทย์ประจำตำบล
   5.2 โดยการเลือกตั้ง
      สมาชิกสภาตำบล หมู่บ้านละ 1 คน


6. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสภาตำบล
   - นายอำเภอ

7. สมาชิกสภาตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
   - 4 ปี


8. เมื่อสภาตำบลมีมติให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
   - ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
      (แต่ถ้าให้ออก ต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4)

9. เมื่อสมาชิกสภาตำบลไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน ใครเป็นผู้สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
   - นายอำเภอ

10. นายอำเภอสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   - ขาดประชุมเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร


11. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะครบวาระให้เลือกตั้งภายในกี่วัน
   - 45 วัน

12. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นให้เลือกตั้งภายในกี่วัน
   - 60 วัน

13. ใครเป็นประธานสภาตำบล
   - กำนัน

14. เงินค่าตอบแทนประธานฯ รองประธาน ให้เป็นไปตามระเบียบอะไร
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

15. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ทำตามกฎหมายอะไร
   - ข้อบังคบ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนตำบล

16. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่ตำกว่าเท่าไร
   - 150,000 บาท

17. การจัดตั้ง อบต. ต้องทำเป็นอะไร
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย

18. การรวมท้องที่ อบต.  เข้ากับ อบต. อื่นต้องทำเป็น
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย

19. เมื่อประชากรไม่ถึง 2,000 คน กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างไร
   - ยุบสภาตำบลแล้วไปรวมกับ อบต. อื่นที่อยู่ใกล้เคียงภายใน 90 วัน

20. การแยก ,รับ พื้นที่ของ อบต. ต้องทำเป็นอะไร
    - ประกาศกระทรวงมหาดไทย21. เมื่อ อบต. ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลใครต้องพ้นจากตำแหน่ง
   - นายก อบต.
   - สมาชิกสภา อบต.

22. อบต. มีฐานะเป็น
   - นิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

23. อบต. ประกอบด้วยอะไรบ้าง
   - สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   - นายก อบต.

24. อบต. กำหนดให้มีสมาชิก อบต. หมู่บ้านละกี่คน
   - 2 คน

25. ถ้า อบต.ใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบต. ได้กี่คน
   - 6 คน26. ถ้า อบต.ใดมีเพียง 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบต. ได้กี่คน
   - หมู่บ้านละ 3 คน

27. ถ้าอยากจะลงสมัคร นายก อบต. แต่ไม่จบ ม.6 ทำทำอย่างไร
   - ต้องเคยเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภา

28. สภา อบต. เห็นว่าสมาชิกผู้ใดควรพ้นจากตำแหน่ง ต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่าเท่าใด
   - ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

29. ถ้าราษฎรในตำบลต้องการให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีคะแนนเสียงเท่าใด
   - ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

30. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้ง ประธาน และรองประธาน สภา อบต.
   - นายอำเภอ30. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้ง ประธาน และรองประธาน สภา อบต.
   - นายอำเภอ

31. เมื่อประธาน หรือรองประธาน สภา อบต. ว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
   - 15 วัน

32. ปฏิบัติหน้าที่แทน ใช้กับบุคคลใด
   - ประธานสภา > รองประธานสภา

33. รักษาราชการแทนใช้กับบุคคลใด
   - นายก > รองนายก > ปลัด > รองปลัด

34. ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ กี่สมัย
   - 2 สมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย (ตอบแบบลูกทุ่ง)
   - 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย (ตอบตามตัวบทกฎหมาย)


35. การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ กำหนดไว้ไม่เกินกี่วัน
   - 15 วัน


36. เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ครั้งแรกให้นายอำเภอจัดให้มีการประชุมภายในกี่วัน
   - 15 วัน

37. ในกรณีที่การประชุมสมาชิกสภา อบต. ครั้งแรก ไม่สามารถเลือกประธานหรือรองประธานได้ขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินการอย่างไร
   - นายอำเภอเสนอผู้ว่าฯ เพื่อยุบสภา

38. ผู้ใดที่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
   - ประธานสภา
   - นายก อบต.
   - สมาชิก อบต. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
39. การขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญต้องยื่นคำร้องต่อใคร
   - นายอำเภอ

40. การประชุมที่ถือว่าครบองค์ประชุม ต้องมีสมาชิก อบต. ไม่น้อยเท่าใด
   - ไม่น้อยกว่ากึงหนึ่ง

41. ใครเป็นเป็นเลขานุการ สภา อบต. ได้
   - ปลัด อบต. หรือ สมาชิก อบต. 1 คนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิมพ์และ upload ...
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29/พ.ค./2008, 03:38:01 PM โดย (คนหลังจอ)
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

16 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 atum407 09/มิ.ย./2008, 05:25:33 PM

เป็นกำลังใจให้ครับ

บุคคลทั่วไป

#2 mame001 11/มิ.ย./2008, 12:37:09 PM

ขอบคุนมากมายจ้า

รองหัวหน้าเว็บ

#3 nunu 15/มิ.ย./2008, 09:52:02 AM

ขอบคุณค่ะ  เป็นกำลังใจให้นะค้า....... ;) ;)

บุคคลทั่วไป

#4 gundumpman 16/มิ.ย./2008, 12:44:49 PM

สู้ๆครับ  อยากให้พิมพ์ช่วยได้เสมอนะครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 nirutda 20/มิ.ย./2008, 01:48:27 PM

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ คุณเป็นคนดีจริงๆ บุญคุณครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลยค่ะ ถึงแม้จะสอบติดไม่ติดก็ตาม

รองหัวหน้าเว็บ

#6 LANCER23 24/มิ.ย./2008, 12:39:15 AM

tk you

รองหัวหน้าเว็บ

#7 nok 26/มิ.ย./2008, 01:32:13 PM

เป็นการเสียสละที่ไม่คิดว่าจะมีใครทำได้อีก ขอบคุณค่ะ

บุคคลทั่วไป

#8 junjira 27/มิ.ย./2008, 10:41:04 AM

สู้ๆ นะค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 kukung 28/มิ.ย./2008, 02:29:47 PM

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 samngao51 01/ก.ค./2008, 02:20:34 PM

ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 Suphasita 14/ก.ค./2008, 09:00:27 PM

ขอบคุณค่ะ

บุคคลทั่วไป

#12 jun3883 15/ก.ค./2008, 02:50:55 PM

 ;)ขอบคุณค่ะ

บุคคลทั่วไป

#13 varada 08/ส.ค./2008, 03:54:40 PM

ขอบคุณค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#14 komin 07/ต.ค./2008, 09:27:31 AM

 :th\ขอบคุณค่ะ :th\