งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: -- รายละเอียด พรบ. ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ที่ใช้ในการสอบภาค ข --

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/ต.ค./2008, 09:24:26 AM
44884 ครั้ง
LINE it!
1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1
   1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   1.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   1.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   1.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   1.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   1.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   1.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   1.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   1.9  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     จนถึงปัจจุบัน
   1.10  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   1.11  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   1.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )
2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1
   2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   2.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   2.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   2.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   2.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   2.9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2538
                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน                     
   2.10  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
                     และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
             2.11  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2.12   สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )

3.  ตำแหน่งช่างโยธา  1
   3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   3.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   3.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   3.8  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   3.9  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3.10  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
             3.11  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2538
                        และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   3.12   ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา
             3.13    สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )
4.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  2
   4.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   4.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   4.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   4.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   4.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   4.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   4.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   4.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   4.9   พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   4.10  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                       จนถึงปัจจุบัน
             4.11  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
             4.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )

5.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2   
             5.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   5.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   5.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   5.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   5.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   5.9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5.10  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
                        และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
             5.11  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   5.12   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   5.13    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         พ.ศ. 2543
   5.14    ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
   5.15     สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )
                     
6.  ตำแหน่งนายช่างโยธา  2
             6.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   6.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   6.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   6.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   6.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   6.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   6.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   6.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   6.9  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   6.10  พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
             6.11  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2538
                        และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   6.12  ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา
   6.13  สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )
7.  ตำแหน่งบุคลากร  3
             7.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   7.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   7.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   7.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   7.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   7.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   7.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   7.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   7.9  พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545
   7.10  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539  และกฏกระทรวง( พ.ศ. 2540)
                       ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   7.11  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   7.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  )
                  
8.  ตำแหน่งนิติกร   3
             8.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   8.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   8.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   8.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   8.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   8.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   8.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   8.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   8.9  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539  และกฏกระทรวง  ( พ.ศ. 2540)
                      ออกตามความในพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   8.10  ประมวลกฎหมายอาญา
             8.11  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   8.12  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
   8.13  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                       จนถึงปัจจุบัน
   8.14  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   8.15  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   8.16  พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                        พ.ศ. 2542
   8.17  สถานการณ์โลกปัจจุบัน ( เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง )

9.  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  3
             9.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   9.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   9.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   9.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   9.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             9.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   9.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   9.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
   9.9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
   9.10  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 ? 2554)
   9.11  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   9.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน (  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง)

10.  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3
             10.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   10.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   10.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   10.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   10.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
             10.9   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.10  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
             10.11  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
                       การศึกษา  พ.ศ. 2547
   10.11  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   10.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน (  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง)แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30/ต.ค./2008, 05:58:28 PM โดย ปุ๊บปั๊บ

86 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 shrekpink 13/ต.ค./2008, 10:59:45 AM

-0- สุดๆๆ 10พรบup จะรอดเป่าว้า m;2 m;2 :th\ :th\

รองหัวหน้าเว็บ

#2 บิ๋ม 13/ต.ค./2008, 04:55:02 PM

สอบภาค ก.ผ่านแล้ว ใช้วุฒิ ป.ตรีสมัครสอบระดับ 2 (จบ ม.6,จบ ป.ตรี-บริหารธุรกิจ *เรียนบัญชี 6 ตัว*) ถ้าจะสอบภาค ข.อยากถามว่าผู้รู้ทุกท่านนะคะ  สมัครสอบตำแหน่งใดได้บ้าง เท่าที่ได้หาข้อมูลมา ตำแหน่งที่ลงสอบได้คือ 1.ธุรการ
2.พัสดุ (บัญชี 6 ตัวขึ้นไป) และมีตำแหน่งอื่นๆอีกมั้ยคะ จะได้ตัดสินใจเลือกสอบค่ะ ขอบคุณมั่กๆค่ะ
 M;1

นายกเว็บ

#3 เล็กน้อย. 13/ต.ค./2008, 04:58:48 PM

 m;2 m;2 จัดเก็บฯ ก็น่าจะได้นะครับ...อ่าน พรบ.ไปพลางๆก่อนนะครับ..เปิดสอบเมื่อใหร่มานั่งวิเคราะห์กันใหม่

เซียน(GURU)

#4 ปีศาจกลางวัน 14/ต.ค./2008, 09:54:54 AM

เยอะจังเลยปุ๊บปั๊บ ทำไงจะจำได้เนี้ย

(V.I.P.)
นายกเว็บ

#5 ปุ๊บปั๊บ (ปภ.) 14/ต.ค./2008, 10:25:18 AM

เยอะจังเลยปุ๊บปั๊บ ทำไงจะจำได้เนี้ย


ทีนี้จะยังอยากรีบ สอบ เร็วๆ ป่ะ อ่ะ อิอิ

เซียน(GURU)

#6 น้องตี๋เล็ก 14/ต.ค./2008, 10:50:36 AM

ขอบคุณครับที่หาข้อมูลมาให้ :th\ :th\ m_9;

รองหัวหน้าเว็บ

#7 nawa_26 14/ต.ค./2008, 11:35:57 AM

ขอบคุณมากมายค่ะ :th\

เซียน(GURU)

#8 น้องตี๋เล็ก 14/ต.ค./2008, 01:06:24 PM

อ้าวลืมดู ไม่มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หรือก๊าบปม :o :o

บุคคลทั่วไป

#9 pin 14/ต.ค./2008, 02:51:22 PM

แล้วตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ไม่เปิดสอบภาค ข หรือค๊ะ  m;3

รองหัวหน้าเว็บ

#10 MAZDA 14/ต.ค./2008, 03:39:23 PM

 :th\สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ  มีพรบ.เล่มไหนบ้างครับ(เฉพาะตำแหน่ง)  ท่านไหนรู้ช่วยบอกที่นะครับ  เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับ M;1

รองหัวหน้าเว็บ

#11 MAZDA 14/ต.ค./2008, 03:52:04 PM

 :th\การสอบภาค ข นายช่างไฟฟ้า  ต้องอ่านพรบ.เล่มไหนบ้าง(เฉพาะตำแหน่ง)  ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ m;5

หัวหน้าเว็บ

#12 pokoy22 15/ต.ค./2008, 07:51:11 AM

โห............. เห็นแล้วตกใจเลย
แต่ก็  :th\มากค่ะ ที่บอกเป็นแนวมา

รองหัวหน้าเว็บ

#13 kanlaya 15/ต.ค./2008, 09:48:49 AM

ขอบคุณ ท่านปุ๊บปั๊บ มากๆค่ะ
มีแนวทางในการอ่านหนังสือมากขึ้น  :th\

รองปลัด I.T.

#14 GI.JOE 15/ต.ค./2008, 10:40:55 AM

 :th\ ขอบคุณนะคร้าบบ คุณปุ๊บปั๊บ ที่ได้ให้แนวทางการเตรียมตัวสอบต่อไป ไม่มีอะไรจะตอบแทน งั้นยิ้มให้หวาน ๆ  m;2 เป็นการขอบคุณ (55+)