งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แจกข้อสอบครับ หามาได้แค่นี้แหละ ภาค ก และ ภาค ข รวมเลยละกัน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • kradassa
  • 69
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 15/ต.ค./2008, 08:22:33 AM
14661 ครั้ง
LINE it!
ในส่วนที่ผมต้องใช้ไม่มี............มีแต่ไม่ไช้ เลยแจก

?   ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดระยอง  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2546  ม.ราม  ออก

? หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
++.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
++.คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
++.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
++.ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
++.มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
++จำนวน 35 %
? หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
++พ.ศ.++2545++2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
++เทศบาล
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
++สุขาภิบาล
? ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
++คณะผู้บริหารท้องถิ่น
? กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
? ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
++ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
++6 คน
? อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
++การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
? ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
++พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
? ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
++ภาษีการค้า
? คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
++ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
++2525
? วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
++2 มีนาคม ของทุกปี
? รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
++ฉบับที่ 16
? รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
31 กรกฎาคม 2546
? การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
++การแบ่งอำนาจ
? องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
++คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
? ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
++ให้ออก
? อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
++กฏหมายมหาชน
? ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
++1,000 บาท
? ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
++กพ.
? หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
++กพร.
? แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
++แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
? กชช.2 ค คืออะไร?
++ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
? พัสดุ คืออะไร?
++วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
? ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
++ค่าใช้สอย
? ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
++75 แห่ง
? ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
++6,737 อบต.++++++++++++++ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
? คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
++การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
? การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
++รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
? เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
++เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
? ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
++เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
? .คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
++คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
? หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
++ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
++เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
? .กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
++ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
? ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ?
++ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
43.ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
++ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
++ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
? ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
++สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
? เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อใดถูกต้อง
++เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
? ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
++หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
? องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
++ประกาศกระทรวงมหาดไทย
? ใครเป็นตัวแทนของอบต.
++นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
? ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
++มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
? เมื่อมีหนังสือเข้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
++ประทับตรารับหนังสือ
++ลงทะเบียนในหนังสือรับ
++จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
? บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
++สมเด็จพระสังฆราช
บางข้ออาจจะไม่ถูกให้เพื่อนๆ ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

?   ข้อสอบ จ.อ่างทอง        ระดับ 3 ตำแหน่งวิเคราะห์แผนและนโยบาย

ภาค ก.    วิชาภาษาไทย
-คำถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ
-อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ
-งานสารบรรณ ถามคำขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
-ประเภทของหนังสือราชการ
? หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก
? คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ
? หน้าที่ นายก
? ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
? จะแก้ไขแผนพัฒนาทำอย่างไร
? หน้าที่ของ อบจ.
? การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย
? บิดาประชาธิปไตยคือใคร
? เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่างประเทศ)
? เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ
? ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง
? กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร )
? นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย)
? WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ)
? ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
? คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4)
? กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์)
? การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
? สมชายบอกว่า ไม่ไปร.พ. ก็ จะไป ทำงาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำงาน จะสรุปได้ว่าอย่างไร
? พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์
? พระไม่จำวัดที่ วัดพระแก้ว
? สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน
? ผู้ที่อนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำเภอ
? บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต.
? แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.
? แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
? ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน
? สนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด
? กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด
? ขนาดของ อบต. จำแนกตามอะไร - รายได้
? ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง - กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
? คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
? รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก
? เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป
? สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
? มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล - จำนวน 35 %
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน - สุขาภิบาล
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย)
? ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)
? แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
? ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร -เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
? ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
? ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
? ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร
? ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5ปี
? ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต.
? หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต. ?รายได้
? เลขธิการสภาคือใคร

?   ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546
1.รัฐบาลได้ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าออกและสินค้าเข้า?
-นโยบายการค้าเสรี
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช้องค์กรฯตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -กรุงเทพมหานครฯ
3.แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทำโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ?
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด-แผนพัฒนาสามปี
5.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด?
-นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6.ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี-2 ปี
7.หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชี้แจ้งเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผวจ.
พิจารณาภายในกี่วัน-30 วัน
8.จากข้อความข้างต้นความเห็นของผู้ใดถือเป็นการสิ้นสุด-ผวจ.
9.ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ข้อความในพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดเพิ่มเติม
จากพรบ.ฉบับก่อน
-การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
10.ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา -3 คน
11ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครไว้ ให้ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน-ประธานองคมนตรี
12.บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกม.และได้รับความคุ้มครองตามกม. จะเท่าเทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญกำหนดในด้านใด?-เพศ
13.บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับ
การศึกษาถึงระดับใด?-มัธยมศึกษาตอนต้น
14.องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ครม.ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม?-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจำนวนเท่าไร
-ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
16.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการรวมแล้วกี่คน-9 คน
17.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?-เทศบาล
18.ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนกี่แห่ง-?
-4 แห่ง
19.ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-5ปี
20.อำนาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไม่มีอำนาจที่จะกระทำใด้?
-จัดตั้งรพ.จังหวัด
21.ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการฯ?
-เลขาก.พ.ร.
22.ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ?
-รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
23.ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฯมีผู้แทนอบต.จำนวนกี่คน?-9 คน
24.ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)?
-บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
25.ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลว? -ผู้ว่าซีอีโอ.
26.งบประมาณ หมายถึงอะไร?
-แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน
27.กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึงอะไร?-งาน
28.ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?-หน.สำนักงานปลัดเมืองพัทยา
29.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
-มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ
30.ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?-หมวดค่าสาธารณูปโภค
31.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด-คณะผู้บริหารท้องถิ่น
32.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยังอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน-15 วัน
33.พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด?
-พรรคต้นตระกูลไทย
34.ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)-รมต.มท.
35.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?-12 คน
36.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน?-สุขาภิบาล
37.อำนาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใด?-กกต.
38.ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก-คณบดีคณะนิติศาสตร์
39.หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?-รายได้
40.การมอบอำนาจชนิดใดต้องทำเป็นหนังสือ-การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
41.ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำนาจฯ
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย
42.หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
-กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
?   พนักงานส่วนตำบล   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547    สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ออกข้อสอบ
1.การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ในหมวดใด ?
(แนวนโยบายแห่งรัฐ)
2.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ใครเป็นประธานรัฐสภาฯ ? (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวนกี่คน ?(100 คน)
4.บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร? (บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)
5.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ กี่ปี ? (7 ปี)
6.การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาสมาชิกสภาฯต้องมาประชุมจำนวนเท่าไรจึงถือได้ว่าครบองค์ประชุม ? (ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด)
7.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี (6 ปี)
8.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีคณะกรรมการกี่คน (9 คน)
9.ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ? (นายกรัฐมนตรี)
10.ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการการเมือง (เลขานุการรัฐมนตรี)
11.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นหลักการปกครองตามหลักการแบบใด ? (แบ่งอำนาจ)
12.การบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี ผู้ใดมีหน้าที่ในการเสนอรายชื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ?
(รัฐมนตรีเจ้าสังกัด)
13.ตำแหน่งใดหลังจากที่มีพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ประกาศใช้แล้ว? ไมมีอยู่ในปัจจุบัน?
 (ศึกษาธิการจังหวัด)
14.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้รัฐมนตรีมีอายุเท่าไร? (อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี)
15.จังหวัดใดของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ (เชียงราย)
16.เมืองพัทยา ถ้าจะเทียบกับรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล เทียบได้กับเทศบาลระดับใด? (เทศบาลเมือง)
17.CITY MANAGER. คือรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูแบบใด ? (เมืองพัทยา)
18.ผู้ว่าราชการจังหวัด ซี.อี.โอ. หมายถึง ?(ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ)
19.โครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด(เพื่อการระบายน้ำ)
20.วันมหาวิปโยค ของไทย คือวันใด? (14 ตุลาคม 2516)
21.หลังจากวันมหาวิปโยค มีผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สมญาว่านายกรัฐมนตรีพระราชทาน
(นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
22.ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดใด ?(ประจวบคีรีขันธ์)
23.จังหวัดใดของไทย ที่ได้ชื่อว่าฝนแปด แดดสี่ ? (ระนอง)
24.จังหวัดใดของไทย ที่ไม่มีอำเภอเมือง (พระนครศรีอยุธยา)
25.จังหวัดบูรณาการร่วมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรัฐบาล คือจังหวัดใด?
(พัทลุง และตรัง)
26.จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ คือ (นครศรีฯ สงขลา และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ)
27.หัวงานตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า
(ประตูน้ำอุทกสิทธิวิภาค)
28.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งอะไร ? (เลือกตั้งส.อบจ.และนายกอบจ.)
29.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจ. มีวิธีเลือกตั้งอย่างไร?
(เลือกนายกอบจ.โดยตรง)
30.องค์กรใดที่จัดตั้งตามพรบ. (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
31.ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล (อำเภอ)
32.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอบจ. ?(นายกอบจ.)
33.กรณีที่ป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด กฏหมายเทศบาลได้กำหนดให้ยกฐานะเป็นเทศบาลใด? (เทศบาลเมือง)
34.เขตและแขวง ซึ่งเป็นการปกครองส

2 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 kradassa 15/ต.ค./2008, 08:25:04 AM

อันนี้ไม่มีเฉลยนะอบต. จังหวัดปราจีนบุรี

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ? จะไปไหน? เชียร์บอล เชียร์บอลทำไมต้องปิดจมูก ? กลังทีมสาลิกาคงจะมีเชื้อไข้หวัดนก? เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด

                1. สรุปนอกประเด็น

                2. การเปรียบเทียบผิดแง่

                3. การใช้ภาษากำกวม

                4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง

2. ? วอร์น รูนีย์ หัวหอกละอ่อน ฟอร์มสุดยอดจะนำสิงโตผ่านเข้ารอบ ? คำว่า ? หัวหอกละอ่อน ? เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด

                1. การตั้งสมญา

                2. การเปรียบเทียบผิดแง่

                3. การใช้ภาษากำกวม

                4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง

3. ? อินเดียให้ตำรวจไว้หนวดปราบโจร ใช้วิธีแบบหนามยอกเอาหนามบ่ง ? ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุผลตามข้อใด

                1. การเปรียบเทียบผิดแง่

                2. การรีบสรุป

                3. การใช้ภาษากำกวม

                4. การใช้คำตีความหมายได้หลายอย่าง

4. ? ย้านพัฒนพงศ์ลงงานเอดส์โลก โชว์สะเด่า ? อวัยวะ ? เป่าลูกดอก ? ข้อความนี้เป็นข้อบกพร่องของเหตุตามข้อใด

                1. การตั้งสมญา

                2. การอ้างจำนวน

                3. การรีบสรุป

                4. การใช้ความหมายหลายนัย

5. ? สก. ไทยรักไทยยิ้มเมื่อกฏหมู่กำลังชนะสิ่งที่พึงกระทำตามเจ้าหน้าที่ ? ข้อความนี้เป็นข้อของเหตุตามข้อใด

                1. การตั้งสมญา

                2. การอ้างจำนวน

                3. การรีบสรุป

                4. การใช้ภาษากำกวม

6. ข้อใดจัดว่าเป็นข้อความที่สามารถทดสอบความจริง- เท็จได้

                1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรม

                2. ? ภราดร ? ฉลุยคว่ำแชมป์เก่า

                3.  ผีที่โรงพยาบาลร้างเฮี้ยนหนัก

                4. นางงามจักรวาลสวยมาก

7. ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ? ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท เป็นจริง ผมได้เป็นนายกอีกแน่นอน เป็นจริงแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

8. ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสน ผมต้องได้เป็นนายกอีกแน่ ? ถ้าข้อความนี้ ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทเป็นจริง และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

9. ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ผมต้องได้เป็นนายกแน่นอน ? ถ้าผมไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และผมไม่ได้เป็นนายกแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

10. ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ? ถ้าแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท จริงและให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

11.  ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาทจริงแต่ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

12. ? ถ้าผมแจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท และให้เงินทุกหมู่บ้าน ? ถ้าไม่ได้แจกเงินหมู่บ้านละ 3 แสนบาท ไม่ได้ให้เงินทุกหมู่บ้านแสดงว่าคำพูดนี้เป็นไปตามข้อใด

                1. เป็นจริง

                2. เป็นเท็จ

                3. เป็นได้ทั้งจริงและเท็จ

                4. ไม่เป็นทั้งจริงและเท็จ

13. สว่าง : มืด- - - - - - - ?:?

                1. ไฟ : น้ำ

                2. ขาว : ดำ

                3. เขียว : แดง

                4. ชอบ : ไม่ชอบ

14. มหาวิทยาลัย : นักศึกษา - - - - - - ?:?

                1. โอลิมปิค : กรีซ

                2. ฟุตบอล : ผู้ชม

                3. ครู : นักเรียน

                4. กองทัพ :ทหาร

15. ห้องสมุด : หนังสือ - - - - - ?:?

                1. คลัง : เงิน

                2. วัด : พระ

                3. ทหาร : ปืน

                4. ลำปาง : รถม้า

16. ควัน : ไฟ - - - - - ?:?

                1. มืด : สว่าง

                2. กิน : หิว

                3. ข้าว : อาหาร

                4. ขึ้นรถ : ลงเรือ

17. ป่วย : แพทย์ - - - - - - -?:?

                1. หนังสือ : นักเรียน

                2.

                3. ทหาร : นักรบ

                4. ถ่ายรูป

18. เข็ม : พยาบาล - - - - - ?:?

                1. ค้อน : ช่างไม้

                2.

                3. นักศึกษา : ฉลาด

19. ไวรัส : โรคเอดส์ - - - - - - ?:?

                1. หมั้น : แต่งงาน

                2. เข็ม : ยาเสพติด

                3. ประมาท : ตาย

                4. ฟุตบอล : การพนัน

20. น้ำ : ปลา - - - - - ?:?

                1. สว่าง : ท้องฟ้า

                2. ครัว: อาหาร

                3. แม่ : ลูก

                4. ไม้ : ป่า

21. น้ำมัน : ปตท. - - - - - - ?:?

                1. น้ำประปา : ก.ตร.

                2. ยา : อย.

                3. ข้าว : อตก.

                4. ไฟฟ้า : รมต.

22. แข็งแรง : อ่อนแอ ? - - - - -  -?:?

                1. เงิน : งาน

                2. ชอบ : เกลียด

                3. อาหาร : ขาดอาหาร

                4. เพชร : แหวน

23. ภาพยนต์ : ฟิล์ม - - - - -  -?:?

                1. จิตใจ : จำ

                2. กล้อง : ถ่ายรูป

                3. แว่น : กล้องโทรทัศน์

                4. เพชร: แหวน

 

24. ตู้เย็น : อาหาร - - - - -  - - ?:?

                1. กระดาษ : ตำรา

                2. ช้าง : ประเทศไทย

                3. ตำรวจ : ปืน

                4. สวน : ผัก

25. ฟุตบอล : ยุโรป - - - - - -  -- - ?:?

                1. มวย : ไทย

                2. ตะกร้อ : อาเซียน

                3. เทนนิส : ตะวันตก

                4. ปิงปอง : จีน

26. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านจะต้องถูกญาติรังควาญจนต้องฆ่าตัวตาย งวดนี้ท่านถูกรางวัลที่ 1 สรุปอย่างไร

                1. ท่านต้องฆ่าตัวตาย

                2. ท่านเก็บงำเป็นความลับไม่ยอมบอกใคร

                3. ท่านต้องหนีไปกบดานเมืองนอก

                4. ท่านเอาเงินไปทำบุญหมด

27. คนดวงดีเท่านั้นที่จะถูกสลากรางวัลที่ 1 แต่ถ้าท่านเป็นคนดวงไม่ดีสรุปอย่างไร

                1. ท่านต้องยืนหยัดด้วยลำแข็ง

                2. ท่านต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ

                3. ท่านไม่เคยถูกสลากรางวัลที่ 1

                4. ถ้าท่านถูกสลากรางวัลที่ 1 ท่านก็ต้องฆ่าตัวตาย

28. กรุงเทพ ฯ อากาศร้อนมากแต่ยังน้อยกว่าชัยนาท นครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นรองกาญจนบุรี จังหวัดใดร้อนน้อยที่สุด

                1. นครสวรรค์

                2. แม่ฮ่องสอน

                3. กรุงเทพฯ

                4. กาญจนบุรี

29. ข้อใดเป็นการอ้างเหตุผล

                1. มือไม่พายอย่างเอาเท้าราน้ำ

                2. น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

                3. ขี่ช้างจับตั๊กแตน

                4. เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก

30. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ยากจน ประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำเป็นประเทศที่ขาดดุลกการค้า สรุปอย่างไร

                1. ประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำ

                2. ประเทศที่มีหนี้สินเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้า

                3.ประเทศที่ขาดดุลการค้าเป็นประเทศที่ยากจน

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

31. ถ้าเธอทำบุญเธอก็ได้บุญ ถ้าเธอทำบาปเธอก็ได้บาปสรุปอย่างไร

1. อย่างไรเสียเธอก็ต้องได้บุญหรือได้บาปอย่างใดอย่างหนึ่ง

2. การทำบุญทำให้เธอได้บุญ

                3. การทำบาปทำให้เธอได้บาป

                4. เธอมีสิทธิเลือกที่จะทำบาปและได้บาป

32. ถ้าเขานั่งรถเมล์ไปทำงานเขาคงจะเหนื่อย ถ้าเขาขับรถไปทำงานก็คงจะสิ้นเปลือง ไม่ว่าเขาจะเหนื่อยหรือสิ้นเปลืองเขาย่อมไร้ความสุข แต่ความเจริญปรากฏว่าเขามีความสุขดีอยู่สรุปอย่างไร

                1. เขาไม่ได้นั่งรถเมล์ไปทำงาน

                2. เขาไม่ได้ขับรถไปทำงาน

                3. ไม่เป็นความจริงที่ว่าเขานั่งรถเมล์หรือขับรถไปทำงาน

                4. เขาไม่ได้ทำงาน

33. ทองดีชอบทองแดงและทองแดงชอบทองดำ สรุปอย่างไร

                1. ทองดีชอบทองดำ

                2. ทองดำชอบทองดี

                3. ทองดำชอบทองแดง

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

34. ทองดีไปฟังเทศน์บ่อยกว่าทองแดง และทองแดงไปฟังเทศน์บ่อยกว่าทองดำ สรุปอย่างไร

                1. ทองแดงไปฟังเทศน์เป็นครั้งคราว

                2. ทองดีไปฟังเทศน์มากกว่าทองดำ

                3. ทองดำไม่ชอบฟังเทศน์

                4. ทองแดงไปฟังเทศน์บ่อยพอสมควร

35. ถ้าบุญมาได้เงินเดือนขึ้นพิเศษ เขาจะหล่อเทียนพรรษาแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ได้หล่อเทียนเสียที สรุปอย่างไร

                1. เขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นพิเศษ

                2. เขาเป็นคนขี้ลืม

                3. เขามีเงินไม่พอ

                4. กว่าจะนึกออกก็เลยวันเข้าพรษาแล้ว

36. ...คนฉลาดเป็นคนขี้โกง

                1. สัมฤทธิ์เป็นคนขี้โกง

                2. สัมฤทธิ์มีสติปัญญาดี

                3. สัมฤทธิ์ไม่เคยโกงใคร

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

37. ทีมไทยมีเกียรติศักดิ์ซึ่งยิงประตูแม่นมาก พรุ่งนี้ทีมไทยจะลงสนามแล้ว สรุปได้หรือไม่

                1. ทีมไทยชนะแน่

                2. ฝ่ายตรงข้ามอาจเก่งกว่าทีมไทย

                3. ตัวผู้เล่นนั้นเก่งแต่ทีมเวอร์คอาจไม่ดี

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

38. นักวิทยาศาสตร์เป็นคนฉลาด ไอร์สไตล์เป็นคนฉลาด สรุปอย่างไร

                1. ไอร์สไตล์เป็นนักวิทยาศาสตร์

                2. ไอร์สไตล์เป็นนักคณิตศาสตร์

                3. ไอร์สไตล์น่าจะเป็นนักปรัชญา

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

39. เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่าครองชีพสูง ภูเก็ตกับเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว สรุปอย่างไร

1. ภูเก็ตค่าครองชีพสูง

                2. ค่าครองชีพของภูเก็ตยังแพ้สมุย

                3. ภูเก็ตกับเชียงใหม่ค่าครองชีพสูง

                4. ภูเก็ตกับเชียงใหม่ค่าครองชีพพอๆ กัน

40. ทุกครั้งที่เข้าสอบวิชานี้ สมศักดิ์จะปวดหัวใจในตอนนี้สมศักดิ์ปวดหัว  สรุปอย่างไร

                1. สมศักดิ์กำลังสอบวิชานี้

                2. สมศักดิ์ปวดหัวเพราะเป็นไข้หวัด

                3. สมศักดิ์ปวดหัวเพราะอดนอน

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

41. ฉันชอบอ่านหนังสือธรรมะ แต่ฉันไม่ชอบอ่านนวนิยาย สรุปได้อย่างไร

                1. ฉันไม่ชอบอ่านนวนิยาย

                2. หนังสือไม่ใช่หนังสือธรรมะ

                3. หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายอิงธรรมะ

                4. ฉันไม่ชอบคนเขียนหนังสือเล่มนี้

42. เฉลิมไปที่ไหนฝนตกที่นั่น เฉลิมไม่เคยไปหนองบัวลำภู สรุปอย่างไร

                1. ฝนไม่เคยตกที่หนองบัวลำภู

                2. เฉลิมชอบเดินทางหน้าฝน

                3. แทมมี่ขยันซ้อมสม่ำเสมอ

                4. สรุปแน่นอนไม่ได้

43. นักกีฬาที่ดีย่อมต้องขยันซ้อมสม่ำเสมอ แทมมี่เป็นนักกีฬาที่ดี สรุปอย่างไร

                1. แทมมี่เป็นคนมีวินัย

                2. แทมมี่ชนะบ้างแพ้บ้าง

                3. แทมมี่ขยันซ้อมสม่ำเสมอ

                4. แทมมี่ซ้อมอย่างหนักทุกวัน

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ

                หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจาก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล เป็น ม.ร.ว. ปรีติยาธร เทวกุล หนังสือพิมพ์พากันพาดหัวข่าว  ? ปลดหม่อมเต่าดันหม่อมอุ๊ย ?

44. ข้อความในพาดหัวข่าวใช้คำผิดอย่างไร

                1. คำถาม

                2. คำกริยา

                3. คำวิเศษณ์

                4. คำนำหน้านาม

45. การใช้คำในข้อ 64. ผิดในลักษณะใด

                1. ใช้ภาษารวบรัด

                2. ใช้ภาษาปากแทนภาษาพูด

                3. ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน

                4. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม

46. ลักษณะชัดเจนที่พาดหัวข่าวนี้สื่อต่อผู้อ่านคืออะไร

                1. ภาพพจน์

                2. ภาพลักษณ์

                3. ความรู้สึก

                4. สาระ

47. การใช้ภาษาของข้อความนี้ตรงกับข้อใด

                1. มีทั้งภาษาทางการและกึ่งทางการ

                2. เริ่มภาษาเขียนจบด้วยภาษาปาก

                3. เริ่มจากภาษาปากจบด้วยภาษาเขียน

                4. ไม่มีข้อใดถูก

 

48. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปัจจุบันคือฉบับใด

                1. 2493

                2. 2525

                3. 2542

                4. 2547

49. บุคคลระดับใดที่ต้องใช้ราชาศัพท์ด้วย

                1. หม่อมเจ้า

                2. หม่อมหลวง

                3. หม่อมราชวงศ์

                4. ทุกข้อ

50. คำแสลงเกี่ยวข้องกับระดับภาษาอย่างไร

                1. เกิดง่าย

                2. ตายเร็ว

                3. ไม่สุภาพ

                4. ไม่ชัดเจน

51. การศึกษาหลักเกณฑ์การใช้พจนานุกรมมีประโยชน์อย่างไร

                1. รู้ระบบ

                2. สะกดถูก

                3. ค้นคำได้เร็ว

                4. ใช้แนวเทียบเป็น

52. พจนานุกรมฉบับล่าสุดคือฉบับใด

                1. มติชน

                2. สยามรัฐ

                3. เฉลิมพระเกียรติ

                4. ราชบัณฑิตฯ

ลงเลือกคำที่ถูกต้องเติมในช่องว่างข้อ 73-83

                ระยะนี้มีข่าวเผยแพร่พระราชวงศ์ต่างประเทศ 73        กับสามัญชนหลาย 74 เช่น มงกุฏราชกุมารนอร์เวย์และเจ้าชาย 75 อื่นๆ อีก 76 ที่เป็นคู่อภิเษกเหล่านั้นล้วนเป็น 77 ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียง

                พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 78 ปริญญาบัตรนิติศาสตร์บัณฑิตก่อนที่จะ 79 80 81 มหาบัณฑิตในต่างประเทศ 82 ได้ 83 แก่สื่อมวลชน

53.          1.  แต่งงาน

                2. สมรส

                3. ทรงอภิเษกสมรส

                4. พระราชพิธีอภิเษกสมรส

54.          1. พระองค์

                2. องค์

                3. ท่าน

                4. ราย

55.          1. พระองค์

                2. องค์

                3. ท่าน

                4. ราย

56.          1. มเหสี

                2. ชายา

                3. กุลสตรี

                4. บุตรี

57.          1. พระราชธิดา

                2. พระธิดา

                3. บุตร

                4. บุตรี

58.          1. ประทาน

                2. พระราชทาน

                3. รับพระราชทาน

                4. ทรงรับพระราชทาน

59.          1. เสด็จ

                2. เสด็จ ฯ

                3. ทรงพระราชด

(V.I.P.)
นายกเว็บ

#2 ปุ๊บปั๊บ (ปภ.) 30/ต.ค./2008, 05:53:32 PM

กระทู้นี้ได้ทำการล็อกการตอบไว้แล้วหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอบคุณท่านสมาชิกกรุณาใช้ระบบ Confirm