งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: นักพัฒนาชุมชน 3

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/พ.ย./2008, 04:14:22 PM
3386 ครั้ง
LINE it!
นักพัฒนาชุมชน 3 สอบ พรบ อะไรบ้านครับผู้รู้ช่วยตอบที :th\ :th\

6 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 chatjen 13/พ.ย./2008, 04:32:17 PM

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  3
  1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
  2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
  5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
 8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
 9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 10  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 ? 2554)
 11  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน (  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง) m;2

รองหัวหน้าเว็บ

#2 ภูกำพร้า 14/พ.ย./2008, 05:23:45 PM

ขอบคุณมากครับจะอ่านรอเลย :th\ :th\

บุคคลทั่วไป

#3 ninaa 30/ธ.ค./2008, 10:48:47 AM

จบเอกพัฒน์ จะลงตำแหน่งอื่นๆอีกได้หมัยนอกจากนักพัฒน์

รองปลัด I.T.

#4 atum407 13/ม.ค./2009, 07:05:37 PM

ไม่น่าจะได้ครับ สำหรับการสอบ อบต.

เซียน(GURU)

#5 ออโต้ 30/ม.ค./2009, 01:21:03 PM

สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนก็ได้เพราะเอกพัฒเป็นวุฒิทางสังคมศาสตร์ m;2

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 MASTI 11/เม.ย./2011, 07:36:04 PM

ขอสรุป พรบ. ของ บุคคลากร 3 หน่อยค่ะ
สำหรับคนมีเวลาน้อย ขอบคุณค่ะ