งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: รบกวนขอแนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • jermkwan
  • 18
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 14/พ.ย./2008, 03:11:12 PM
5323 ครั้ง
LINE it!
 :th\ จบวุฒิศึกษาศาสตร์ ผ่านภาค ก ส่วนท้องถิ่น สามารถสมัคสอบภาค ข ในตำแหน่งใดได้บ้างคะ

3 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 chatjen 14/พ.ย./2008, 03:23:28 PM

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 อ่าน พรบ เหล่านี้ให้ได้ทุกบรรทัดผมว่าได้แน่นอนคับ เพราะว่าข้อสอบออก พรบ 50 อีก 50 ความรู้ที่คุณเรียนมาคับ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3
             10.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   10.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   10.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   10.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   10.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
             10.9   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.10  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
             10.11  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
                       การศึกษา  พ.ศ. 2547
   10.11  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   10.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน (  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง)

ขอให้โชคดีในการสอบนะคับ m;2

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 jermkwan 17/พ.ย./2008, 10:54:45 AM

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 อ่าน พรบ เหล่านี้ให้ได้ทุกบรรทัดผมว่าได้แน่นอนคับ เพราะว่าข้อสอบออก พรบ 50 อีก 50 ความรู้ที่คุณเรียนมาคับ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3
             10.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
   10.2  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.4  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.5  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   10.6  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   10.7  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526
   10.8  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
             10.9   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   10.10  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
             10.11  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
                       การศึกษา  พ.ศ. 2547
   10.11  วิชาความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
   10.12  สถานการณ์โลกปัจจุบัน (  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง)

ขอให้โชคดีในการสอบนะคับ m;2


ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ  m;7

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 babae 20/พ.ย./2008, 02:44:15 PM

ขอบคุณมากค่ะ