งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การเปลี่ยนตำแหน่ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Siriluk
เมื่อ: 13/มิ.ย./2008, 02:43:45 PM
9896 ครั้ง
LINE it!
ดิฉันอยากทราบว่าถ้ากรณีที่
1.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมีวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ ถ้าต้องการย้ายลงอบต ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขได้หรือไม่ค่ะ อย่างไร
                                        
2.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ของอบต และมีวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้หรือไม่ อย่างไร
                                        
3.อยากทราบลักษณะงานของนักวิชาการสาธารณสุข ของอบต หรือเทศบาล ว่าจะต้องปฎิบัติหน้าที่อะไรบ้าง
                                        
ปล.ทำงานด้านนโยบายและแผนแล้วมีความรู้สึกไม่ชอบอยากทำงานด้านบริการประชาชนด้านสาธารณสุข ค่ะ ขอให้ผู้มีความรู้ด้านนี้ตอบด้วยค่ะ ขอให้ผู้ตอบเจริญๆมีความสุข ประเสริฐตลอดกาลทั้งครอบครัว
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13/มิ.ย./2008, 02:50:57 PM โดย (คนหลังจอ)

5 ความคิดเห็น

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#1 architect 13/มิ.ย./2008, 04:39:35 PM

ว่ากันตามกระทู้นะครับ...(ไม่มีตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข มีแต่ นวก. ส่งเสริมสุขภาพ)
1.ไม่ได้ครับ...คนละสายงานกัน
2.ไม่ได้เช่นกันครับ...คนละสายงาน
3.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นวก.ส่งเสริมสุขภาพ...
                            ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดย
ไม่จำ เป็นต้องมีผู้กำ กับตรวจสอบ หรือภายใต้การกำ กับตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำ แหน่งที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการส่งเสริมสุขภาพ โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำ นวนหนึ่ง อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งาน
สุขาภิบาล งานควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำ เนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพเช่น
ศึกษา วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการกำ หนดมาตรฐาน
งานส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น กำ หนดกลวิธีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการอนามัย
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ครู
นักเรียน อบรม ส่งเสริมและเผยแพร่งานทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพระดับสูง ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพที่มีความยุ่งยากมาก
ช่วยดำ เนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ โดยการกำ หนดแบบฟอร์มวิธีการราย
งานผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง หรืองานส่งเสริม
สุขภาพ ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข จัดหา และจดั สรรเวชภณั ฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ที่ใช้สาํหรับการดำ เนินงานส่งเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น การบำ บัดรักษาผู้ป่วยด้วย
โรคติดต่อต่าง ๆ การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียน ที่อยู่อาศัย การค้นหาผู้ป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น ให้
คำ ปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขตัดปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำ หน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำ ปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หรือนักวิชาการสุขาภิบาล 3 และ
ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
การส่งเสริมสุขภาพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำ หนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำ หรับผู้มีคุณ
สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการส่วงเสริมสุขภาพ 3 ข้อ 2
2.ได้รับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำ หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำ หรับตำ แหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 แล้วจะต้อง
1.มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
2.มีความสามารถในการจัดทำ แผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำ ปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


บุคคลทั่วไป

#2 eak_tawan 25/มิ.ย./2008, 06:28:14 PM

ผมว่าตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมีนะครับเพราะ อบต.ผม ก็มี นวก.สาธารณสุข5 อะครับ

(V.I.P.)
ปลัด I.T.

#3 architect 25/มิ.ย./2008, 09:13:56 PM

ผมว่าตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมีนะครับเพราะ อบต.ผม ก็มี นวก.สาธารณสุข5 อะครับ

น่าจะเป็นตำแหน่ง...เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน...ที่เป็นสายงานที่เริ่มต้นในระดับ 2
แต่ถ้าเรียกตำแหน่งว่าเป็น...นักวิชาการ...ก็จะเป็นสายงานที่เริ่มต้นในระดับ 3
ซึ่งตรวจดูจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.อบต.แล้วมีแต่ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ...ครับผม

นายกเว็บ

#4 pidman 06/ก.ย./2009, 12:07:13 PM

มีครับ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  แต่ไม่เกื้อกูลกับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ แต่จะนับระยะเวลาเกื้อกูลไม่ได้
=======================================
ชื่อตำแหน่ง            นักวิชาการสาธารณสุข 3
ตำแหน่งประเภท            ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานด้านการสาธารณสุขที่ยุ่งยากพอสมควร ตามคำแนะนำ แนวทาง คู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแล้ว แต่ไม่ทั้งหมด โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ หรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนที่ได้รับผิดชอบ โดยจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมข้อมูล ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประมวลผลและวินิจฉัยปัญหาด้านการสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เพื่อเสนอแผนงานโครงการ การกำหนดมาตรฐานงาน กลวิธีในการดำเนินงาน และ การประเมินผล ร่วมจัดระบบการควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประสานการดำเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง     
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การพยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาการพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
   (วันกำหนด ตามมติ ก.อบต.ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.   มีความรู้ด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.   มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.   มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย
4.   มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา   และสรุปเหตุผล
5.   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6.   มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
7.   มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

(ปรับปรุงแก้ไขตามประกาศสอบแข่งขัน ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และ ตามมติ ก.อบต.ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548)

นายกเว็บ

#5 pidman 06/ก.ย./2009, 12:15:44 PM

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  หรือทางอื่นที่  ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
======================================
ไม่แน่ใจปัจจุบันคุณสิริลักษณ์ปรับระดับ เป็น จนท.วิเคราะห์ฯ 5 - 6 หรือยัง
ถ้ายังไม่ปรับระดับเป็น 6 อาจมีปัญหาในการปรับระดับ เพราะ ต้องตรวจสอบดูว่า
มื่อแรกขอโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง จ.วิเคราะห์ฯ ใช้วุฒิใด
ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ กรณีไม่ตรง มีการสอบถามหารือ ก.กลาง หรือไม่
เพราะ การจะปรับระดับนอกระดับควบ (ระดับ 6) จะต้องดำรงระดับ 5 2 ปี หรือ ระดับ 4 4 ปี
มีเงินเดือนปัจจุบันและปีที่แล้วถึงขั้นต่ำ 11350 บาท และ มีระยะเวลาเกื้อกูล 6 ปี (เหลือ 4 ปี กรณีมีวุฒิป.โท)