งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อยากได้แนวข้อสอบภากข อปท ครับ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • nature ชาย
  • 28
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 05/ธ.ค./2008, 08:41:59 PM
4628 ครั้ง
LINE it!
อยากได้แนวข้อสอบภากข ของ พระราชบัญญัติที่ใช้สอบภาก ข ของอปท ครับ
ช่วยด้วยครับ  m;5

3 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 areeya 06/ธ.ค./2008, 09:29:37 AM

อ่าน พรบ. ทั้ง 6 ที่ คนหลังจอให้สิ มีอยู่น่ะ

หัวหน้าเว็บ

#2 ahor24 06/ธ.ค./2008, 07:33:38 PM

ที่รู้คร่าว ๆ นะคะที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
6. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8. ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540
10. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
11. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
12. พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
13. พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
14. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
15. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน
16. พ.ร.บ. เมืองพัทยา

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 memorry 08/ธ.ค./2008, 02:02:39 PM

 :th\