งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เรื่องวุฒินี้ ๆ สอบตำแหน่งอะไรได้บ้าง ถามกันจังเลย มาดูกันเลย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • tonbigs ชาย
  • 64
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 15/ธ.ค./2008, 08:40:25 PM
8449 ครั้ง
LINE it!
มาดูมาตราฐานตำแหน่งงาน(คุณวุฒิ) ของเทศบาลระดับ 3 กัน vol.1
เอาตำแหน่งงานมาตรฐานทางเทศบาลระดับ 3 มาให้พิจารณากัน

:th\ m;7 m;7 m;7 m;7 m;7 :th\

 นิติกร 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 เภสัชกรรม 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

 

 พยาบาลวิชาชีพ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาต ประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ เคมี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์สาขาการจัดการศัตรูพืช การเกษตร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รังสี อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล รังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 นักวิชาการคลัง 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 สถาปนิก 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/ธ.ค./2008, 10:57:20 AM โดย tonbigs

4 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 tonbigs 15/ธ.ค./2008, 08:41:46 PM

มาดูมาตราฐานตำแหน่งงาน(คุณวุฒิ) ของเทศบาลระดับ 3 กัน vol.2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

นักพัฒนาชุมชน 3
1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

นักวิชาการสวนสาธารณะ 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  นักสังคมสงเคราะห์ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  วิศวกรเครื่องกล 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

วิศวกรโยธา 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. ) 

วิศวกรไฟฟ้า 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

เจ้าพนักงานเทศกิจ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายหรือทางอื่น ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ โดยต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ท. กำหนด :D

นักวิจัยการจราจร 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร การจราจร การคมนาคมขนส่ง ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ :D

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ :D

นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางอื่น ที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

บุคคลทั่วไป

#2 tukky14 16/ธ.ค./2008, 01:08:52 PM

..จะมี vol.3 ต่ออีกใช่ป่ะคะ.. m;2
..ขอบคุณค่ะ

เซียน(GURU)

#3 ปีศาจกลางวัน 19/ธ.ค./2008, 09:14:19 AM

ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆ

ถ้าจำไม่ผิดนะคะ กระทู้เก่าๆก็เคยมีคนมาโพสให้แล้ว มีทั้ง ตน.อะไรทำหน้าที่ยังไง วุฒิไรสอบได้บ้าง ละเอียดมาก แต่เค้าไม่ค่อยหากันน่ะเลยทำให้มีแต่กระทู้ถามเรื่องวุฒิ(อันนี้คิดเองนะ อิอิ)

เซียน(GURU)

#4 เสือภีม 27/ก.พ./2009, 03:39:06 PM

เอ้า!แถมให้อีกชุดครับ
http://www.aoyai.com/tadban.htm
 m;2 m;7 :th\