งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.54)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • BabiLoma
  • 45
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 23/ก.ย./2011, 12:29:13 PM
12253 ครั้ง
LINE it!
เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ ครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.54)

ประกาศ เรื่อง สอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.54)
 
คุรุสภาได้ เปิดสอบ เพื่อรองรับการ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยประจำปี 2555 โดยได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทาง
การศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ใน 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคอีสาน  จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง กรุงเทพ
จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 3 ถึง 21 ตุลาคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา
สถานที่สอบของครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งก่อนมีดังนี้
1. ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์สอบที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์สอบที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
5. ศูนย์สอบที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์สอบที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยจำนวนศูนย์สอบขึ้นอยู่กับจำนวน ผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละครั้ง
ข้อมูลข้างต้นเป็นศูนย์สอบของครั้งที่ 8 ที่ผ่านมา สำหรับครั้งที่ 9 อาจมีการเพิ่ม หรือลดได้ โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ด้วย
สำหรับการสมัครนั้นจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้ สมัครภายในวันและเวลาดังกล่าวไว้ ข้างต้น โดยผู้สมัครต้องเลือกสมัครในมาตรฐานที่ตนเองยังไม่ได้สอบ หรือสอบแล้วไม่ผ่าน โดยคิดค่าสมัครมาตรฐานละ 300 บาท
ส่วนข้อกำหนดการ เข้าสอบและตารางรายวิชาสอบสามารถอ่านได้ที่ไฟล์แนบซึ่ง เป็นของครั้งที่ 8 คาดว่าครั้งที่ 9 คงคล้ายกัน โดยสามารถเตรียมตัวกะเวลา การไปถึงยังสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาที


แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554

คลิกที่นี่ http://www.linkthai.net/read.php?tid=2311

ชุดเก็งข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู
1.       ระบบปฏิบัติการ  หมาย ถึงข้อใด?
ก.  เซตของผู้ ใช้                                                                     ข.  Application
ค.  เซตของโปรแกรม                                                           ง.  Supervisor  Program
ตอบ    ค.  เซตของโปรแกรม


2.       ข้อใด เป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ  หรือ ภาษาอื่น?
ก.  Inference  Engine                                                           ข.  การประมวลผลโดยภาษา ธรรมชาติ
ค.  ระบบหุ่น ยนต์                                                                  ง.  ระบบการเรียนรู้
ตอบ      ข.  การประมวลผลโดยภาษา ธรรมชาติ


3.       การ พิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด
ก.  การวิเคราะห์ระบบ
ข.  การกำหนด ความต้องการของระบบใหม่
ค.  การออกระบบ
ง.  การพัฒนาระบบใหม่
ตอบ      ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่


4.       ระบบ สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ  จัด เป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร?
ก.  Executive Information  System
ข.  Decision  Support  System
ค.  Expert  System
ง.  Management  Information  System
ตอบ      ก.  Executive Information  System
      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับ ราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน http://www.linkthai.net
5.       ภาษา คอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสานสนเทศ คือข้อใด?
ก.  COBOL                                                                            ข.  FORTRAN
ค.  PASCAL                                                                          ง.  ASSEMBLY
ตอบ    ข.  FORTRAN


6.       จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียว กัน
ข.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค.  หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ Complement
ง.  ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์
ตอบ      ง.  ในหน่วยความจำหลักของ คอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์


7.       ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ?
ก.  ผู้ ใช้                                                                                    ข.  ข้อมูล
ค.  ขั้น ตอนการทำงาน                                                         ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ      ง.  ถูกทุกข้อ


8.       ข้อใด มิ ใช่  หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย?
ก.  ความ สมบูรณ์ครบถ้วน  (completion)
ข.  ความ ชัดเจน  (celerity)
ค.  ความถูกต้อง  (exactness)
ง.  ความเข้าใจง่าย (simplification)
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ


9.       การวิจัย ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก?
ก.  ออกแบบวิจัย
ข.  เก็บรวบรวม ข้อมูล

ค.  กำหนด ปัญหาการวิจัย
ง.  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จ.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอบ      ค.  กำหนดปัญหาการวิจัย


10.   ขั้นตอน สุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด?
ก.  การเก็บรวบรวม ข้อมูล
ข.  การแปลความหมายข้อมูล
ค.  การวิเคราะห์ข้อมูล
ง.  การ สรุปผล
จ.  การเขียนรายงานวิจัย
ตอบ      จ.  การเขียนรายงานวิจัย


11.   ข้อใดมิ ใช่จรรยาบรรณนักวิจัย?
ก.  ต้องมีพื้นฐานความ รู้ในสาขาที่ทำวิจัย
ข.  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกระดับ
ค.  เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้ อื่น
ง.  ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ


12.   ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย?
ก.  ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก
ข.  ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้
ค.  ทำไมสุนทรจึงไม่ได้ 2 ขั้น
ง.  ทำอย่างไรตัว เราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน
จ.  ถูกทุกข้อ
      จำหน่าย E-BOOK แนว ข้อสอบรับ ราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตอบ   จ.  ปัญหา ที่เป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ  ปัญหาส่วนบุคคล  ปัญหาที่ไม่มีความสำคัญ  ไม่ถือ เป็นปัญหาวิจัย

http://www.linkthai.net
13.   ข้อใด คือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี?
ก.  เป็นปัญหา ที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ข.  เป็นปัญหาที่ เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น
ค.  เป็นปัญหาที่แสดง ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
ง.  เป็น ปัญหาที่มีความสำคัญ
จ.  เป็นปัญหาที่สามารถทำการ วิจัยได้
ตอบ  ข.  ลักษณะ ของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น (uniqueness)


14.   ข้อใดมิ ใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย?
ก.  เลือก ปัญหาวิจัยตามผู้อื่น
ข.  กำหนดปัญหาวิจัยกว้าง เกินไป
ค.  ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง.  เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
จ.  ข้อ ข. และ ง.
ตอบ  ง.  เลือก ปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น


15.   การเขียนปัญหาวิจัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก.  เขียนในรูปประโยค คำถาม
ข.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่า
ค.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถาม
ง.  ข้อ ก. และ ข.
จ.  ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
ตอบ  จ.  การ เขียนปัญหาวิจัยเขียนได้ 3 รูปแบบ


16.   เอกสาร และงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใด?
ก.  บท ความทางวิชาการ
ข.  วารสาร
ค.  ดรรชนี (index)
ง.  ไมโครฟิล์ม  (microfilm)
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  จ.  เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมาย ถึง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนูปการณ์ต่างๆ


17.   ข้อใดมิ ใช่ลักษณะ ของการวิจัยเชิงปริมาณ
ก.  ใช้วิจัย ในเรื่องที่เป็นนามธรรม
ข.  เป็นการวิจัยที่เน้น จำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอน
ค.  ใช้กระบวน การวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผล
ง.  เน้น การวิจัยเชิงทดลอง  กึ่งทดลอง  และ เชิงสำรวจ
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก.  ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็น นามธรรม


18.   ข้อใด เรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก.  กำหนด เรื่องที่จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล  ออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ข.  กำหนด เรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ค.  กำหนด เรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย  วิเคราะห์ ข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล  การ แปลความหมายและการสรุป   การรายงานการวิจัย
ง.  ออกแบบการวิจัย   กำหนดเรื่องที่ จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล    การ วิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิจัย
จ.  ออกแบบ การวิจัย    กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  การ วิเคราะห์ข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล    การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิ จัย
ตอบ  ข.  กำหนด เรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย


19.   ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใด?
ก.  ภูมิความรู้เดิม
ข.  วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง
ค.  ความสนใจของนักวิจัย
ง.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
จ.  ถูก ทุกข้อ
ตอบ  จ.  ถูก ทุกข้อ


20.   กระบวน การกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใด?
ก.  สมมติฐาน การวิจัย
ข.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค.  การระบุปัญหา
ง.  ขอบเขตของ การวิจัย
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  การระบุปัญหา


21.   “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก.  กริยา                                                                                  ข.  จริยา
ค.  มรรยาท                                                                             ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  จริยา


22.   “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพ ต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ  โดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร” หมายถึง?
ก.  จรรยาบรรณ                                                                     ข.  สัตตยาบรรณ
ค.  มาตรฐาน วิชาชีพ                                                            ง.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ  ก.  จรรยาบรรณ


23.   ข้อใด คือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก.  แบบ แผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  แบบแผนที่ ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  แบบแผนที่ข้า ราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ


24.   จรรยาบรรณ วิชาชีพครู  กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข.  รักษาและส่งเสริมชื่อ เสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบ วิชาชีพครู
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


25.   จรรยาบรรณ วิชาชีพครู  กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


26.   ผู้ที่ จะเข้ารับราชการครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก.  18 ปีบริ บูรณ์                                                                     ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบ ริบูรณ์
ค.  20 ปีบริ บูรณ์                                                                     ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบ ริบูรณ์
ตอบ ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์


27.   ผู้ที่ จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก.  18 ปีบริบูรณ์
ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค.  20  ปีบริบูรณ์
ง.  ไม่ ต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์
ตอบข้อ      ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


28.   มาตรฐานวิชาชีพครู  มี จำนวนกี่มาตรฐาน?
ก.  3  มาตรฐาน                                                                      ข.  4  มาตรฐาน
ค.  5 มาตรฐาน                                                                       ง.  6 มาตรฐาน
ตอบ  ก.  3  มาตรฐาน


29.   มาตรฐาน ครูในข้อใด  ที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข.  มาตรฐาน การสอน
ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง.  มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์ วิชาชีพ
ตอบข้อ      ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน


จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีจำนวนเท่าใด?
ก.  5 จรรยาบรรณ
ข.  6 จรรยาบรรณ
ค.  7 จรรยาบรรณ
ง.  9 จรรยาบรรณ
ตอบ ข้อ      ก.  5 จรรยาบรรณ

จำหน่าย เอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่ว ประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็น ไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือ มากกว่า สิบเล่ม

แนว ข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบและสรุป เนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อ สอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อ สอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนว ข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อ สอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
เก็ง รวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถ นำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณา ชำระค่าสินค้าและ บริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น ออมทัรพย์ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
โอน เงินแล้วโทรแจ้ง ที่  081-0550-550

สนใจสั่งซื้อมาที่ linkthai2011@hotmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/ก.ย./2011, 01:33:20 PM โดย BabiLoma

27 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 BabiLoma 26/ก.ย./2011, 02:04:22 PM

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู  ครั้งที่ 9

1.     ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู”  คือ “ผู้หนัก”  ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก.  ครู คือ  เรือจ้าง
ข.  ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค.  ครู  คือ ผู้สร้างโลก
ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบ ข้อ    ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ

2.     ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก.  ผู้ให้ความรู้
ข.  ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค.  ผู้นำทางชีวิต
ง.  ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ    ค.  ผู้ นำทางชีวิต

3.     ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  ครู ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ  ข้อใด กล่าวถูกต้อง
ก.  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข.  ติดตาม ความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.  เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูก ทุกข้อ

4.     ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก.  ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา
ข.  ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิก เฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค.  พัฒนาศักยภาพใน การจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง.  เป็นแบบอย่างที่ ดี  เป็นผู้เสียสละ  เป็นที่ พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ    ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และ วิชาชีพ

5.     ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก.  ระดับแรงงาน  และแรงงานกึ่ง ฝีมือ
ข.  ระดับช่างฝีมือ  หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค.  ระดับวิชาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูก ทุกข้อ

6.     บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม  หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่าย หยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก.  บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข.  บทบาท ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  บทบาทในการรักษา ชาติ
ง.  บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ    ค.  บทบาท ในการรักษาชาติ

7.     ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิด ความรัก  และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นัก เรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก.  วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ไทย
ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ค.  วิถี  ครอบครัวและชุมชน
ง.  ขนบ ธรรมเนียม  และประเพณี
ตอบข้อ    ข.  สถาบัน ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

8.     การแอบอ้าง  หรือนำผลงานทางวิชาการของคน อื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู                                                ข.  ต่อศิษย์
ค.  ต่อ สังคม                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ก.  ต่อ สถาบันวิชาชีพครู

9.     การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด  ชวนปฏิบัติลงมือ  กระตือรือร้น  มั่นใจ  แจ่มใสสนุก”  เป็นการอนุเคราะห์ ศิษย์แบบใด
ก.  ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข.  แนะนำสั่งสอนดี
ค.  ยกย่องให้ ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง.  บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิด บังอำพราง
ตอบข้อ    ข.  แนะนำสั่งสอนดี

10. ค่าว่า TEACHES  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก.  T = Teaching  and  Training
ข.  E = Ethics Instruction
ค.  A = Action Research
ง.  C = Cultural  Heritage
ตอบข้อ    ก.  T = Teaching  and  Training

11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู”  ตามหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก.  อด ทน                                                                          ข.  รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค.  น่ารักน่าเคารพ                                                          ง.  ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ    ค.  น่า รักน่าเคารพ

12. การทำหน้าที่ของครู  ต้องอยู่กับเด็กและ เยาวชนมากพ่อหลายแม่  ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์  คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย  ครู ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก.  ปิโย                                                                              ข.  ภาวนีโย
ค.  คัม ภีรัญจะ กถัง  กัตตา                                              ง.  วจนักขโม
ตอบข้อ    ง.  วจนัก ขโม

13. ข้อใด ไม่ใช่  ลักษณะของครูที่ดี
ก.  ภูมิรู้                                                                              ข.  ภูมิธรรม
ค.  ภูมิฐาน                                                                        ง.  ภูมิใจ
ตอบข้อ    ง.  ภูมิใจ

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง  มี ความริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็น คุณลักษณะด้านใด
ก.  คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค.  คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง.  คุณลักษณะทาง ด้านองค์กรครู
ตอบข้อ    ข.  คุณลักษณะ ทางด้านวิชาการและงานครู

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก.  รอบรู้สอนดี
ข.  มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณ
ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง.  มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ    ค.  มี ความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู  ที่ท่าน พุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก.  รักบุคคล อื่น  บังคับความรู้สึก
ข.  เชื่อ ว่ามีความเป็นไปได้
ค.  หน้าที่คือธรรม  ธรรมคือหน้าที่
ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ    ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย  ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก.  ทาน                                                                             ข.  ปิยวาจา
ค.  ปัญญา                                                                         ง.  ขันติ
ตอบข้อ    ค.  ปัญญา

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ  เจริญก้าวหน้า ในชีวิต  ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหน ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก.  ทาน                                                                             ข.  กรุณา
ค.  มุทิตา                                                                           ง.  อุเบกขา
ตอบข้อ    ค.  มุทิตา

19. การสร้างความเชื่อมั่น  ให้เกิดความขยัน หมั่นเพียร  เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ต่างๆด้วยดี  ควรยึดหลักธรรม  ทิฎฐธัม มิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก.  อุฎฐานสัมปทา
ข.  อารักขสัมปทา
ค.  กัลป์ยาณมิ ตตตาม
ง.  สมชีวิตา
ตอบข้อ    ก.  อุ ฎฐานสัมปท

20. การาฝึกฝน  การข่มใจ  ฝึก นิสัย  ปรับตัว  ฝึกหัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง  ปรับปรุงตนให้ เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก.   สัจจะ                                                                          ข.  ทมะ
ค.  ขันติ                                                                             ง.  จาคะ
ตอบข้อ    ข.  ทมะ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิด สอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสาร ส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนว ข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและ เทคโนโลยีสำหรับครู 
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบและสรุป เนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อ สอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อ สอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและ บริการ

เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ

 ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่  0810550-550
สนใจสั่งซื้อมาที่ linkthai2011@hotmail.com

รองหัวหน้าเว็บ

#2 บักจิโอ๋ 26/ก.ย./2011, 03:41:10 PM

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะไม่ลืมพระคุณ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 Linkthai 26/ก.ย./2011, 05:16:29 PM

เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งงงงนะคร้า

รองหัวหน้าเว็บ

#4 บักจิโอ๋ 27/ก.ย./2011, 09:25:29 AM

ต้องผ่านหมดเหรอ 9 มาตรฐาน???รัฐศาสตร์สอบได้ป่าว?กรุณาด้วยนะครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 thanita 27/ก.ย./2011, 10:28:41 AM

ต้องเรียนครูมาก่อนรึเปล่าถึงจะสอบได้

รองหัวหน้าเว็บ

#6 บักจิโอ๋ 27/ก.ย./2011, 04:10:41 PM

ต้องเรียนครูมาก่อนรึเปล่าถึงจะสอบได้
m;3 m;3นั่นสิสงสั้ยมากไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้แน่เหรอ m;3 m;3

รองหัวหน้าเว็บ

#7 BabiLoma 27/ก.ย./2011, 04:54:07 PM

คุรุสภา เขาจะเปิดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
คือ เปิดให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เรียนครู หรือ ไม่มีวุฒิครู
มาสอบเอาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ น่ะครับ

แต่ขอบอกว่า ข้อสอบ ยากมาก..กก.กกก.กกก.กกกก
รู้สึกว่า ต้องสอบ 9 วิชา นะครับ

ถ้าคุณสอบผ่านทั้ง 9 วิชา คุณก็จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 OOPOO 27/ก.ย./2011, 07:33:51 PM

ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาค่ะ ขอให้จบ ป ตรี มา เก็บครบ 9 มาตรฐาน  ผ่านแล้วต้องผ่านการสอน 1 ปี ของ หน่วยงานรัฐ
เรืองข้อสอบ เท่าที่สอบมา ไม่ยากค่ะ เป็น วิเคราะห์ สนใจถาม เรืองอะไร ส่งคำถามมาได้ค่ะ
 เคยสอบ มาแต่ก็ไม่ผ่านหมดค่ะ เคยเห็นข้อสอบมา สอง รอบ แล้ว

รองหัวหน้าเว็บ

#9 momic 27/ก.ย./2011, 08:09:02 PMถ้าใครจบทางการศึกษาจะได้เปรียบตรงที่สามารถเทียบได้หลายตัว แบบไม่ต้องเก็บทั้ง 9 ตัว แต่ถ้าใครจะลงสมัครสอบทั้ง 9 ตัวเลย ก็คิดว่าหนักอยู่เหมือนกัน หายากทีเดียวที่ผ่านทีเดียว ส่วนใหญ่จะลงกันที่ 3 มาตรฐาน เกณฑ์ผ่านน่าจะที่ 60 คะแนน ถ้าเก็บครบทั้ง 9 แล้วก็ผ่านการสอนอีก 1 ปี แล้วค่อยไปขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพต่อไปคับ หนทางยาวไกล ถ้าตั้งใจเป็นครูก็ต้องสู้คับ

หัวหน้าเว็บ

#10 k.khwantor 27/ก.ย./2011, 09:36:03 PM

สอบ  9 มาตรฐานวิชา   สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี  และไม่มีวุฒิทางการศึกษา สอบได้ทุกคนค่ะ 
และเมื่อสอบ  ต้องให้ผ่านทุกมาตรฐาน   หลังจากนั้นก็จะได้ใบอนุญาติการสอน  และเมื่อทำการสอนครบ 1 ปี  ให้ไปยื่นออกสารที่คุรุสภา  เพื่อขอ ใบประกอบวิชาชีพค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#11 บักจิโอ๋ 28/ก.ย./2011, 09:11:09 AM

ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาค่ะ ขอให้จบ ป ตรี มา เก็บครบ 9 มาตรฐาน  ผ่านแล้วต้องผ่านการสอน 1 ปี ของ หน่วยงานรัฐ
เรืองข้อสอบ เท่าที่สอบมา ไม่ยากค่ะ เป็น วิเคราะห์ สนใจถาม เรืองอะไร ส่งคำถามมาได้ค่ะ
 เคยสอบ มาแต่ก็ไม่ผ่านหมดค่ะ เคยเห็นข้อสอบมา สอง รอบ แล้ว
กระจ่างมากครับ...แล้วมันเปิดสอบบ่อยป่าว??????

รองหัวหน้าเว็บ

#12 บักจิโอ๋ 28/ก.ย./2011, 09:13:25 AMถ้าใครจบทางการศึกษาจะได้เปรียบตรงที่สามารถเทียบได้หลายตัว แบบไม่ต้องเก็บทั้ง 9 ตัว แต่ถ้าใครจะลงสมัครสอบทั้ง 9 ตัวเลย ก็คิดว่าหนักอยู่เหมือนกัน หายากทีเดียวที่ผ่านทีเดียว ส่วนใหญ่จะลงกันที่ 3 มาตรฐาน เกณฑ์ผ่านน่าจะที่ 60 คะแนน ถ้าเก็บครบทั้ง 9 แล้วก็ผ่านการสอนอีก 1 ปี แล้วค่อยไปขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพต่อไปคับ หนทางยาวไกล ถ้าตั้งใจเป็นครูก็ต้องสู้คับ
[/quote
แล้วแต่ก่อนพวกเรียน ป.บัญฑิต เรียนแล้วได้อะไรไว้เทียบโอนเหรอ

หัวหน้าเว็บ

#13 supansa1 28/ก.ย./2011, 10:11:24 AM

เราสอบแล้ว เก็บผลสอบได้ไหมค่ะ  สมมุติว่ารอบนี้เราสอบผ่าน3วิชา แล้ววิชาที่เหลือสอบรอบหน้าได้ไหม  หรือว่าต้องสอบรอบเดียวให้ผ่านทั้ง9ตัวเลย แล้วถ้าเก็บไว้ได้เก็บประมาณกี่ปี

รองหัวหน้าเว็บ

#14 บักจิโอ๋ 28/ก.ย./2011, 11:05:38 AM

เราสอบแล้ว เก็บผลสอบได้ไหมค่ะ  สมมุติว่ารอบนี้เราสอบผ่าน3วิชา แล้ววิชาที่เหลือสอบรอบหน้าได้ไหม  หรือว่าต้องสอบรอบเดียวให้ผ่านทั้ง9ตัวเลย แล้วถ้าเก็บไว้ได้เก็บประมาณกี่ปี
น่าสนใจ