งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แจ้งข่าวเปิดสอบนายตำรวจ 7,000 อัตรา ประทวน ม.6 จำนวน 10,000 อัตรา ปี 2555

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • BabiLoma
  • 45
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 11/ม.ค./2012, 04:02:06 PM
13433 ครั้ง
LINE it!
เปิดสอบนายตำรวจ 7,000 อัตรา ประทวน ม.6 จำนวน 10,000 อัตรา ปี 2555
ประชุมเตรียมการที่ กส. บช.ศ.เมื่อ 061000 มค.2555
เปิดจำนวน 7000อัตรา
ยืนยันประกาศรับสมัคร 17 ม.ค.2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท
23 มค-2กพ.2555

ประกาศรายชื่อผุ้เข้าสอบ 20กพ.25​55 สอบ 11 มีค.2555

ในส่วนของภาค 4
กลุ่มที่ 1 มีวุฒิปริญญาตรี สายอก.100 (อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้​อย)
สายปป.196 พงส.191
สายบัญชี 11 กลุมที่2ไม่มีวุฒิ สายอก 42 สายปป171สายเก็บฉัน้วัตถุระเบิด7​
(สายปป.มีชาย+หญิงไม่แยกกันเหมื​อนปีที่แล้ว)
ส่วนอีก 500อัตรา เอาไว้ให้ ด.ต.50 ปี จะมีประเมินแล้วสอบเหมือนเดิมปร​ะมาณต้นเดือนเมษายน
ด.ต.53 ปี จะอบรมประมาณ กพ.-มี.ค.และติดยศประมาณต้นเมษา​ยน

ส่วนบุคคลภายนอกรับอีก 1 หมื่นคนทั่วประเทศ(จากม.6 )ประมาณ 10 มิ.ย.
จะมีผู้หญิงด้วย 1 กองร้อย

ที่มา http://www.linkthai.net/read.php?tid=5961 (สอบสวน599)

จำหน่ายแนวข้อสอบตำรวจ 2555 สายอำนวยการ ปราบปราม สืบสวน การเงิน ยศจ่าดาบ 50 ปี

แนวข้อสอบสายการเงิน
การเงิน
1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2.ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ในหน้าที่อำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
3.พรฏ.ค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

งบประมาณ
1.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หลักการจำแนกประเภท รายจ่ายตามแผนงาน
3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

วิชาทั่วไป พรบ.ตำรวจ 47
พรฎ.บ้านเมืองที่ดี
เป็นข้อสอบพร้อมเนื้อหาและระบุเพิ่มเติมวิชาที่ใช้สอบ
สายอำนวยการ
– ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สอบ
– ข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ข้อสอบพ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ข้อสอบกฎ ก.ตร. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
– ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ตัวอย่างข้อสอบนายร้อยตำรวจ (พ.ร.บ.ตำรวจฯ & กฎ ก.ตร.)
สายป้องกัน และปราบปราม
– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– รวมแนวข้อสอบเก่า 500ข้อ

สายสืบสวน สอบสวน
– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550
– รวมแนวข้อสอบเก่า 1000 ข้อ

สายตำรวจ ชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.
– แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– รวมแนวข้อสอบ 500ข้อ
จรรยาบรรณตำรวจ
1. การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลทุกระดับ คำนึงถึงเรื่องใด
ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ข. ความสามารถ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ค. ความรู้ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว
ง. ความอาวุโส การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ตอบ ก. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าว

ใน การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

2. กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจคืออะไร
ก.จรรยาบรรณ ตำรวจตามกฏศีลธรรม
ข.จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนด้วย
ค.ประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.
ง.ถูกหมด

ตอบ ค.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.

ให้ใช้ประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร.นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ

3. กฎ ก.ตร. เรื่องประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด?
ก.พ้น กำหนดหกสิบวันนับแต่วันมีพระราชโองการ
ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกฤษฏี กา
ก.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศกฏกระทรวง

ตอบ ข.พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4. หน่วยงานระดับใดบ้างที่ควรคำนึงพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อมีการพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ?
ก.ระดับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.ระดับกองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากอง บัญชาการ กองบังคับการ
ค.ระดับกองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ง.ทุกระดับ

ตอบ ง.ทุกระดับ

ใน การพิจารณาสรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใดรวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการลงโทษบุคคล ทั้งในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการหรือหน่วยเทียบเท่ากองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ สถานีตำรวจ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ควรคำนึงถึงพฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย

5.หน่วย ใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ ?
ก.โรงเรียน พระปริยยัติธรรมทุกแห่ง
ข.ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย
ค.กระทรวง ศึกษาธิการ
ง.กองบัญชาการศึกษา

ตอบ. ง.กองบัญชาการศึกษา

ให้ กองบัญชาการศึกษาทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้า ราชการตำรวจ มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำหนดหลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจให้เทียบเท่าระดับสากล

6.หาก ผู้บังคับบัญชาไม่สอดส่องดูแลการประพฤติตามประมวลจริยธรรมของผู้ใต้บังคับ บัญชาให้ถือว่าใครเป็นผู้จงใจละเมิดฝ่าฝื่นประมวลจริยธรรม
ก. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดส่องดูแล
ข.ให้จเรตำรวจแห่งชาติรับหน้าที่ ติดตาม
ค.ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจละเมิด หรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนั้น
ง.ถูกหมด

ตอง ค.

7. จเรตำรวจมีหน้าที่และอำนาจอย่างไรบ้าง?
ก.ให้ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
ข.ให้ ความเป็นธรรมในการร้องทุกข์ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค.ทำหน้าที่แทน ผบ.ตร.ทุกอย่างที่มอบหมาย
ง.ถูกหมด

ตอบ ก.

8.สต ช.วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่ กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา?
ก. 7 วัน ข. 15 วัน ค.30 วัน ง.45 วัน

ตอบ ง.45 (9 – 10 )

9.การ สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจเป็นหน้าที่ของใคร
ก. จเรตำรวจแห่งชาติ ข.ผบ.ตร. ค.ผู้บังคับบัญชาทุกคน ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตอบ ก.( มาตรา

10.สถาบันการ ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไปกำ หนดแป็นเรื่องใด?
ก.กำหนด เป็นระเบียบในอำนาจหน้าที่เพื่อใช้บังคับตำรวจ
ข.กำหนดเป็นกฎ กระทรวงเพื่อความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตนของตำรวจทุกหน่วย
ค.กำหนดเป็น หลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ง.กำหนด เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา

ตอบ ค.กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รวมแนวข้อสอบตำรวจส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าแนวข้อสอบติวตำรวจ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488 หรือ linkthai2011@hotmail.com

http://www.linkthai.net/
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11/ม.ค./2012, 04:40:27 PM โดย BabiLoma

11 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 BabiLoma 11/ม.ค./2012, 04:29:19 PM

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบตำรวจ บุคคลภายนอก สายธุรการ ปี 2555 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบจริยธรรมทั่วไป
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550  [WhatsApp / Line]  , 085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 871-2-093-677
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-0550-550
หรือแจ้งที่่ linkthai2011@hotmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.linkthai.net/

รองหัวหน้าเว็บ

#2 BabiLoma 11/ม.ค./2012, 04:34:21 PM

กองการสอบได้กำหนดอัตราที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 แล้ว ดังนี้
สาย ปริญญา จำนวน 5,000 อัตรา แยกเป็น
รอง สว.อก. 1,400 อัตรา
รอง สวป. 1,420 อัตรา
พงส.(สบ.1) 1,740 อัตรา
รอง สว.บัญชี การเงิน 400 อัตรา
รอง สว.ตม. 40 อัตรา
สาย ผู้ไม่มีวุฒิปริญญา (ด.ต.-จ.ส.ต.) จำนวน 2,000 อัตรา แยกเป็น
รอง สว.อก. 500 อัตรา
รอง สวป. 1,240 อัตรา
ผบ.หมวด (สบ.1) 60 อัตรา
ครู (สบ.1) 40 อัตรา
รอง สว.สรรพาวุธ ตรวจพิสูจน์ฯเก็บฉัน้วัตถุระเบิด 50 อัตรา
ช่างอากาศยาน (สบ.1) 50 อัตรา
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ.1) 30 อัตรา
รอง สว.วิทยาการด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ,ลายพิมพ์นิ้วมือ 30 อัตรา
แยกสอบแต่ละภาคเหมือนเดิม ...โดยให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมด้ทัน ภายในวันที่ 1 พ.ค.55

ยอดการจัดสรรอัตราของ สาย อก. 1900 อัตรา ( กลุ่มผู้มีวุฒิ ป.ตรี. 1,400 อัตรา และผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี.500 อัตรา)
หน่วย   
สท.   ป.ตรี 6   ด.ต.-จ.ส.ต. 2   รวม 8
สง.ก.ต.ช.   ป.ตรี 5   ด.ต.-จ.ส.ต. 2 รวม 7
บ.ตร.   ป.ตรี 4   ด.ต.-จ.ส.ต. 2   รวม 6
สลก.ตร.   ป.ตรี 7   ด.ต.-จ.ส.ต. 2   รวม 9
วน.   ป.ตรี 6   ด.ต.-จ.ส.ต. 2   รวม 8
ภ.1   ป.ตรี 78   ด.ต.-จ.ส.ต. 28   รวม 106
ภ.2   ป.ตรี 84   ด.ต.-จ.ส.ต. 30   รวม 114
ภ.3   ป.ตรี 106   ด.ต.-จ.ส.ต. 38   รวม 144
ภ.4   ป.ตรี 117   ด.ต.-จ.ส.ต. 42   รวม 159
ภ.5   ป.ตรี 75   ด.ต.-จ.ส.ต. 27   รวม 102
ภ.6   ป.ตรี 89   ด.ต.-จ.ส.ต. 32   รวม 121
ภ.7   ป.ตรี 74   ด.ต.-จ.ส.ต. 27   รวม 101
ภ.8   ป.ตรี 68   ด.ต.-จ.ส.ต. 24   รวม 92
ภ.9   ป.ตรี 41   ด.ต.-จ.ส.ต. 14   รวม 55
รพ.ตร.   ป.ตรี 27   ด.ต.-จ.ส.ต. 9   รวม 36
บช.น.   ป.ตรี 86   ด.ต.-จ.ส.ต. 30   รวม 116
บช.ศ.   ป.ตรี 30   ด.ต.-จ.ส.ต. 11   รวม 41
บช.ก.   ป.ตรี 43   ด.ต.-จ.ส.ต. 16   รวม 59
สพฐ.ตร.   ป.ตรี 47   ด.ต.-จ.ส.ต. 16   รวม 63
รร.นรต.   ป.ตรี 56   ด.ต.-จ.ส.ต. 20   รวม 76
สง.นรป.   ป.ตรี 5   ด.ต.-จ.ส.ต. 2   รวม 7
บช.ปส.   ป.ตรี 14   ด.ต.-จ.ส.ต. 5   รวม 19
บช.ตชด.   ป.ตรี 136   ด.ต.-จ.ส.ต. 49   รวม 185
บช.ส.   ป.ตรี 24   ด.ต.-จ.ส.ต. 8   รวม 32
สทส.   ป.ตรี 23   ด.ต.-จ.ส.ต. 8   รวม 31
ศชต.   ป.ตรี 40   ด.ต.-จ.ส.ต. 15   รวม 55
สกบ.   ป.ตรี 16   ด.ต.-จ.ส.ต. 5   รวม 21
สกพ.   ป.ตรี 18   ด.ต.-จ.ส.ต. 6   รวม 24
กมค.   ป.ตรี 32   ด.ต.-จ.ส.ต. 12   รวม 44
สง.ก.ตร.   ป.ตรี 17   ด.ต.-จ.ส.ต. 6   รวม 23
สยศ.ตร.   ป.ตรี 17   ด.ต.-จ.ส.ต. 6   รวม 23
จต.   ป.ตรี 9   ด.ต.-จ.ส.ต. 4   รวม 13

 ดาวโหลดเพิ่มเติมที่ http://www.linkthai.net/thread.php?fid=7

รองหัวหน้าเว็บ

#3 BabiLoma 13/ม.ค./2012, 11:29:44 PM

แนวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2555 ข้อสอบเก่า 54

แนวข้อสอบตำรวจบุคคลภายนอก ปี พ.ศ. 2554

 

1.                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น   ? : ?

ก.       ภาคใต้ : ทะเลอันดามัน

ข.       ภาคเหนือ : แม่สาย

ค.       ภาคตะวันออก : พัทยาใต้

ง.       ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

                 มะพร้าว : ?   ต้นข้าว : ?

ตอบ       ค.  ทลาย : รวง

ก.       ลูก : ต้น

ข.       ผล : ต้น

ค.       ทลาย : รวง

ง.       ทะลาย : รวง


ตอบ       ง.  ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน

3.                   เมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นภายในกี่วัน

ก.       สามสิบวัน

ข.       หกสิบวัน

ค.       เก้าสิบวัน

ง.       หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ       ค.  เก้าสิบวัน

4.                   ถ้ามีหน่วยงานร่วมกันต้องตั้งศูนย์ใดภายในส่วนราชการ

ก.       ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ข.       ศูนย์บริการร่วม

ค.       ศูนย์วิชาการ

ง.       ศูนย์บริการถาม-ตอบ

ตอบ       ข.  ศูนย์บริการร่วม

5.                   เมื่อประชาชนหรือจากส่วนราชการอื่นติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจะต้องแจ้งกลับภายในกี่วัน

ก.       ทันที

ข.       หลังจากได้รับคำถามหนึงวัน

ค.       หลังจากได้รับคำถามหนึ่งอาทิตย์

ง.       สิบห้าวัน

ตอบ       ง.  สิบห้าวัน

6.                   เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วหน่วยงานใดจะจัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก.       คณะกรรมการกฤษฎีกา

ข.       สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ค.       กระทรวงกลาโหม

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  คณะกรรมการกฤษฎีกา

7.                   เงินเดือน 4X  จ่ายค่าเช่าบ้าน X บาท  เหลือเงิน 30,000 บาท  ให้หาค่าของ X

ก.       40,000

ข.       30,000

ค.       20,000

ง.       10,000

ตอบ       ง.  10,000

 

8.                   ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น  อะไรบ้าง

ก.       1 ชั้น  ได้แก่  ชั้นสัญญาบัตร

ข.       2 ชั้น  ได้แก่  ชั้นสัญญาบัตร  ชั้นประทวน

ค.       3 ชั้น  ได้แก่  ชั้นสัญญาบัตร  ชั้นประทวน  ชั้นพลตำรวจ

ง.       4 ชั้น  ได้แก่  ชั้นสัญญาบัตร  ชั้นประทวน  ชั้นพลตำรวจ  ชั้นพันโท

ตอบ       ค.  3 ชั้น  ได้แก่  ชั้นสัญญาบัตร  ชั้นประทวน  ชั้นพลตำรวจ

9.                พาหุรัด  หมายถึง

ก.       กำไลข้อมือ

ข.       กำไลข้อเท้า

ค.       กำไลรัดต้นแขน

ง.       สร้อยคอ

ตอบ       ค.  กำไลรัดต้นแขน

10.              เทอร์โมมิเตอร์ - อุณหภูมิ

ก.       เครื่องชั่งน้ำหนัก - กิโลกรัม

ข.       เข็มทิศ - ทิศทาง

ค.       สายวัด - นิ้ว

ง.       ไม้บรรทัด - เซนติเมตร

ตอบ       ข.  เข็มทิศ : ทิศทาง

11.                หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนนิติบัญญัติ

ก.       สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ข.       สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค.       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.

12.                การจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องคำนึงเรื่องเป็นสำคัญ

ก.       ราคา

ข.       คุณภาพ

ค.       ปริมาณ

ง.       หีบห่อที่บรรจุ

ตอบ       ข.  คุณภาพ

13.                การยืมหนังสือ  จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไหม

ก.       ได้  แต่ต้องเก็บประจำตัวประชาชนไว้

ข.       ได้  แต่ต้องมัดจำค่ายืมหนังสือ

ค.       ไม่ได้  ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

ง.       ไม่ได้  ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือให้

ตอบ       ค.  ไม่ได้  ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ

14                ซื้อเงาะมา 250 บาท  ขายได้ 10 กิโลกรัม  กิโลกรัมละ 45 บาท  จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็น

ก.       20%

ข.       40%

ค.       60%

ง.       80%

ตอบ       ง.  80%

15.                สำเนาคู่ฉบับ  ต้องมีคำว่าอะไรอยู่บนกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ก.       สำเนาคู่ฉบับ

ข.       สำเนา

ค.       คู่สำเนา

ง.       ไม่มีคำว่าอะไรปรากฎ

ตอบ       ก.  สำเนาคู่ฉบับ

16.                การเป่าแอลกอฮอล์ 5 คน ดังนี้ 50  50  60  70  80  จงหาค่าเฉลี่ยในการเป่าแอลกอฮอล์

ก.       60

ข.       61

ค.       62

ง.       63

ตอบ       ค.  62

17.                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ใช้ชื่อว่าอะไร

ก.       ตร.

ข.       ตช.

ค.       สตร.

ง.       สตช.

ตอบ       ก.  ตร.

18.                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก.       วจ.

ข.       วช.

ค.       สงวช.

ง.       สงวจ.

ตอบ       ข.  วช.

19.                ราชบัณฑิตยสถาน  ใช้ชื่อย่อว่าอะไร

ก.       รบส.

ข.       รบถ.

ค.       รบ.

ง.       รถ.

ตอบ       ง.  รถ.

20.                ข้อใดสะกดผิด

ก.       ลำใย

ข.       เหลวไหล

ค.       บันได

ง.       สะใภ้

ตอบ       ก.  ลำใย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลตำรวจ วุฒิ ม.6 ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

-  ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

- ข้อสอบวิชาจริยธรรม

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน

สนใจสั่งซื้อมาที่   linkthai2011@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น 
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  081-0550-550

http://www.linkthai.net/

รองหัวหน้าเว็บ

#4 AP3933421 15/ม.ค./2012, 01:40:25 PM

ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 BabiLoma 22/ม.ค./2012, 12:48:24 AM

แนวข้อสอบตํารวจ สำหรับการสอบในปี 2555 รวมแนวข้อสอบตำรวจ เก่า ลับมากๆ
ติวเข้มแนวข้อสอบตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555

สายป้องกันและปราบปราม
หลักสูตรการสอบ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. กฎหมายลักษณะพยาน
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
รายละเอียดแนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเฉลย
3. กฎหมายลักษณะพยาน พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายอำนวยการ
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ภาษาไทย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ภาษาไทย พร้อมเฉลย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 พร้อมเฉลย
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544 พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายสืบสวนสอบสวน
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
- แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546พร้อมเฉลย
- พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 พร้อมเฉลย
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 250 ข้อ
- แนวข้อสอบตำรวจ 250 ข้อ

สายตำรวจยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปีขึ้นไป
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
- ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
- บทบาทภารกิจ กตช. ก.ตร.
- ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 250 ข้อ
- แนวข้อสอบตำรวจ 250 ข้อ

ด่วน !! มีจำหน่ายแนวข้อสอบเก่าตํารวจสำหรับการสอบ ในปี 2555
รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 10,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0550-550 , 085-744-4488
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย
เซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
โอนเงินแล้วแจ้งที่ linkthai2011@hotmail.com
http://www.linkthai.net/

รองหัวหน้าเว็บ

#6 AP3933421 24/ม.ค./2012, 10:27:08 AM

ขอบคุณครับที่แจ้งข้าวให้ทราบ

รองหัวหน้าเว็บ

#7 สะบายดี 24/ม.ค./2012, 10:57:43 AM

วุฒิ ปวช. อายุ 26 ย่าง 27 (ส.ค.2528) สมัครได้มั้ยครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#8 Wings of Dreams 25/ม.ค./2012, 11:38:14 AM

ขอบคุณนะค่ะ จะนำข่าวไปบอกต่อๆกันไป^^

ปลัด I.T.

#9 ☺น้oJฟ้ๅ☺ 26/ม.ค./2012, 09:12:54 AM

ปวช  สมัครได้มั้ยคะ

รองปลัด I.T.

#10 nongmon_mini 26/ม.ค./2012, 03:47:42 PM

แล้วสมัครยังไงอ่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 sbruang 31/ม.ค./2012, 09:40:02 AM

รับเฉพาะข้าราชการตำรวจ ไม่ใช่พลเรือนนะครับ