งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สิ่งที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว ตารางเงินเดือนล่าสุดท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รองหัวหน้าเว็บ

#45 nok6666 25/เม.ย./2013, 10:22:09 AM

ปี่ที่แล้ว ก กลาง บอกว่า ไม่มีโครงสร้างเงินเดือน เป็นของตัวเอง
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ครัง ที ๕/๒๕๕๕

รองหัวหน้าเว็บ

#46 nok6666 25/เม.ย./2013, 10:23:39 AM

๔.๒ อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง
ต้นเรือง
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ และจังหวัดหลายแห่ง ได้หารือกรณีการบรรจุและแต่งตัง
และการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ว่าจะได้รับในอันดับและขัน ใด
เนืองจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที ก.พ. รับรอง โดยมีการปรับอัตรา
เงินเดือนให้สูงขึน ตัง แต่วันที  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ทำให้อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. รับรอง แตกต่างจาก ก.พ.

รองหัวหน้าเว็บ

#47 nok6666 25/เม.ย./2013, 10:25:01 AM

ข้อพิจารณา
อ.ก.อบต.โครงสร้าง ในการประชุมครัง ที ๕/๒๕๕๕ เมือวันที ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนืองจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที
นร ๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ไม่มีอัตราดังกล่าวในโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการส่วน
ท้องถินทีใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน ซึงเป็นอำนาจหน้าทีของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนัน เพือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยาและพนักงานส่วนตำบล ผู้ทีมีคุณวุฒิปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพ ที  ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพ
นัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาํ แหน่งทีไ ด้รับการบรรจุหรือแต่งตัง ตัง แต่วันที  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ตํากว่าข้าราชการพลเรือน จึงเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถินให้
สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที
นร ๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้อเสนอ
จึงเสนอทีป ระชุมเพือโปรดพิจารณา
มติทีประชุม เห็นชอบตามความเห็นที  อ.ก.อบต.โครงสร้าง เสนอ

รองหัวหน้าเว็บ

#48 nok6666 25/เม.ย./2013, 10:26:43 AM

ตอนนี้ มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้ว
ก กลางจะว่า ยังไง

รองหัวหน้าเว็บ

#49 orange_pp 26/เม.ย./2013, 09:32:36 AM

เมื่อไรจะดำเนินการซะที...รอมานานแล้ว

เจ้าหน้าที่ใหม่

#50 NATPIMOON 26/เม.ย./2013, 02:33:12 PM

คงไม่นานหรอกมั้งเพราะเริ่มจะมีการประชุมกันแล้วนี่ รออีกนีดนึง

นายกเว็บ

#51 viivii 26/เม.ย./2013, 02:42:41 PM

คงไม่นานหรอกมั้งเพราะเริ่มจะมีการประชุมกันแล้วนี่ รออีกนีดนึง
มีคนพูดแบบนี้รู้สึกดีมากเลยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#52 o..Nainui..o 26/เม.ย./2013, 03:07:13 PM

พอดีแวะเข้ามาอ่าน เพราะเราย้ายจาก กพ. มาท้องถิ่น  ตอนอยู่ กพ ได้รับเงินตามวุฒิ พอย้ายมา ท้องถิ่น เงินตามวุดถูกหักออกไป คุยกับผู้ใหญ่ในกรม ท่านแจ้งมาว่า ท้องถิ่นไม่มีบัญชีเงินเดือนของตัวเอง จึงต้องขออนุมัติ บัญชีเงินเดือนของตัวเองก่อน ซึ่งได้อนุมัติบัญชีซึ่งเป็นฐานเดียวกันกับของ กพ. ก่อนปรังเงินตามวุฒิ เมือ 18 เมษา หลังจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ก. ก.อบต กท และ กจ จะต้องไปประชุมและออกคำสั่งปรับเงินตามวุฒิให้อีกที คงอีกไม่นาน รอทั้ง 3 ก ประชุม คงได้รับคำตอบ ว่าจะได้ปรับเงินตามวุฒิเมื่อไหร่

รองหัวหน้าเว็บ

#53 nok6666 27/เม.ย./2013, 07:55:22 PM

เดือนหน้า พ.ค.เข้า ก กลาง ทั้ง 3 อบจ อบต เทศบาล  เดือน มิ.ย.เข้า ก จังหวัด พี่น้อง

หัวหน้าเว็บ

#54 JACKYTEE 28/เม.ย./2013, 11:32:00 AM

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมประชุม อนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มีวาระอยู่ ๓
เรื่องแรก ประธานแจ้งเพื่อทราบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง นายภาสวัฒน์ รอดคำดี มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ถ. แทนนายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา ตั้งแต่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ และทำหน้าที่เลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....... คณะทำงานได้พิจารณาถึงมาตรา ๗๑ คณะทำงานได้กำหนดแผนเสนอร่างฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาในห้วยเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ และจะเสนอ คณะรัฐมนตรีในห้วยเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ให้ได้ ก็ติดตามดูต่อไป คณะนี้มีท่านปลัดเชื้อ ฮั้นจินดา เป็นคณะทำงานอยู่
เรื่องที่ ๓ เรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของท้องถิ่น บัญชี ๑ โดยให้มีผล ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้อนไป และ บัญชี ๒ ให้มีผลแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และ ท่านประธาน ก.ถ.ได้ลงนามในประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นแล้ว นั้น ซึ่งมีผลกระทบกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น อยู่ ๒ ประเด็น คือ
๑. ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ก่อนที่จะประกาศใช้ บัญชีเงินเดือน ๑ จะได้รับการปรับเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็น คือ ๒ % , ๔ % แต่เมื่อใบับัญชีเงินเดือน ๑ แล้ว ขั้นเงินเดือนที่เพิ่มขั้นในแต่ละขั้นน้อยกว่า ๒% ที่เคยได้รับ จึงทำให้เงินเดือนลดลงและจะต้องคืนเงินส่วนต่าง ที่ได้รับไปหรือไม่
เช่น เงินเดือน ซี ๗ เต็มขั้น ๓๓,๕๔๐ บาท ก่อน ๑ ต.ค.๒๕๕๑ ได้ ๒ % เป็นเงิน ๖๗๐ บาท รวมกับเงินเดือน จะได้รับเงินรวม ๓๔,๒๑๐ บาท แต่ถ้าใช้บัญชีใหม่ บัญชี ๑ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น เป็นเงิน ๕๒๐ บาท รวมเงินเดือน ๓๔,๐๖๐ บาท ผลต่าง ๑๕๐ บาท ระดับ ๘ ระดับ ๙ ที่เต็มขั้น ก็คิดหลัการเดียวกัน
๒ ปลัดเทศบาลที่เงินเดือนเต็มขั้น และได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึน ๑ อันดับ คือให้ได้รับเงินเดือนในระดับ ๑๐ ตามมติ ก.ท.ในการประชุม ก.ท. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เมื่อมีการประกาศใช้บัญชีเงินเดือน ๑ แล้ว จะต้องกลับไปรับเงินเดือน ในระดับ ๙ ในขั้นขยายต่อ หรือไม่
ในที่ประชุม อนุ กถ. มีความเห็นว่า เป็นหน้าที่ ของ ก.จ. , ก.ท. ก.อบต. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตร ๑๗ ,๒๔ และ ๒๖ ไปพิจารณาดำเนินการ ที่เป็นผู้คิดวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม หรือลด ในห้วงระยะเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ตามบัญชีเงินเดือน ๑ และบัญชีเงินเดือน ๒ แต่ในที่ประชุมฝ่ายเลขาฯได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นว่า ในช่วงแรก ๑๑ ธ.ค.๕๑ -๓๑ มี.ค.๕๒ จำนวนเงินที่ได้รับจะน้อยกว่าเดิมหกเดือนแรกเท่านั้น แต่นับแต่การปรับเงินเดือนครั้งต่อไป ๑ เม.ย.๕๒ ครั้งต่อๆไป จำนวนเงินที่จะได้รับจะมากกว่าเดิม ถ้าได้รับ ๔ % หรือ ๑ ขั้น ผลที่ได้รับ ก็จะเหมือนกัน ระดับ ๘ ระดับ ๙ ก็คิดหลัการเดียวกัน
ส่วนกรณีปลัดเทศบาลระดับ ๙ ที่เงินเดือนเต็ม และได้รับเงินเดือนในอับดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ ตามมติ ก.ท. นั้น เรื่องนี้ ยังไม่เคยมีหลักหรือแนวทางปฏิบัติ ก็เป็นหน้าที่ ทั้ง ๓ ก.ไปพิจารณาดำเนินการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์สูงสุด เช่นกัน
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ กถ. จะต้องส่งเรื่องนี้ ให้ทั้งสาม ก.พิจารณา ต่อไป แต่ในที่ประชุม ก.กลาง วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๖ เมื่อวานนี้ ก็ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณา โดยฝ่ายเลขาฯ อ้างว่า ยังไม่ได้มีการแต่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำงาน แต่จะรีบเร่ง แต่ตั้งภายในวันที่ ๑ พ.ค.๕๖ นี้ ก็ตามกัน ต่อไป
ส่วนเรื่องบัญชีระบบแท่งเงินเดือน ก.ถ. กำลังแต่งตั้ง คณะ อนุกรรมการขึ้นมา คาดว่า ๑-๒ ปี จะได้เห็นหน้าตา บัญชีเงินเดือนระบบแท่งของท้องถิ่น ต่อไป
แต่ตอนนี้ ก.ถ. ต้องไปคิดบัญชีเงินเดือน บัญชี ๒ ใหม่ เนื่องจาก ผลกระทบนโยบายเงินเดือนขั้นต่ำ ปวช. ๙,๐๐๐ บาท ป.ตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ในเวลาอันใกล้ นี้ ก่อนจะไปใช้ระบบแท่งใหม่ ต่อไป เพราะบัญชี ๒ เงินเดือน ซี ๑ ตัน ๘,๕๙๐ บาท ซี๓ ตัน ๑๕,๕๔๐ บาท ต้องรีบ แก้ไข
ส่วนการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ รวมเข้าเป็นเงินเดือน ตามบัญชี ๒ เช่นเดียวกัน เป็นหน้าที่ ทั้ง ๓ ก.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ ผอ.ชนินทร์ สอบถามแล้ว กำลังดำเนินการ ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ป.ทรงศักดิ์ โอษะคลัง รองประธานสมาพันธ์ฯ

รองหัวหน้าเว็บ

#55 banna 29/เม.ย./2013, 09:33:39 AM

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมประชุม อนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มีวาระอยู่ ๓
เรื่องแรก ประธานแจ้งเพื่อทราบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง นายภาสวัฒน์ รอดคำดี มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ถ. แทนนายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา ตั้งแต่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖ และทำหน้าที่เลขานุการคณะ อนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่องที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....... คณะทำงานได้พิจารณาถึงมาตรา ๗๑ คณะทำงานได้กำหนดแผนเสนอร่างฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาในห้วยเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ และจะเสนอ คณะรัฐมนตรีในห้วยเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ให้ได้ ก็ติดตามดูต่อไป คณะนี้มีท่านปลัดเชื้อ ฮั้นจินดา เป็นคณะทำงานอยู่
เรื่องที่ ๓ เรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของท้องถิ่น บัญชี ๑ โดยให้มีผล ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้อนไป และ บัญชี ๒ ให้มีผลแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และ ท่านประธาน ก.ถ.ได้ลงนามในประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นแล้ว นั้น ซึ่งมีผลกระทบกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น อยู่ ๒ ประเด็น คือ
๑. ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ก่อนที่จะประกาศใช้ บัญชีเงินเดือน ๑ จะได้รับการปรับเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็น คือ ๒ % , ๔ % แต่เมื่อใบับัญชีเงินเดือน ๑ แล้ว ขั้นเงินเดือนที่เพิ่มขั้นในแต่ละขั้นน้อยกว่า ๒% ที่เคยได้รับ จึงทำให้เงินเดือนลดลงและจะต้องคืนเงินส่วนต่าง ที่ได้รับไปหรือไม่
เช่น เงินเดือน ซี ๗ เต็มขั้น ๓๓,๕๔๐ บาท ก่อน ๑ ต.ค.๒๕๕๑ ได้ ๒ % เป็นเงิน ๖๗๐ บาท รวมกับเงินเดือน จะได้รับเงินรวม ๓๔,๒๑๐ บาท แต่ถ้าใช้บัญชีใหม่ บัญชี ๑ ได้เลื่อน ๐.๕ ขั้น เป็นเงิน ๕๒๐ บาท รวมเงินเดือน ๓๔,๐๖๐ บาท ผลต่าง ๑๕๐ บาท ระดับ ๘ ระดับ ๙ ที่เต็มขั้น ก็คิดหลัการเดียวกัน
๒ ปลัดเทศบาลที่เงินเดือนเต็มขั้น และได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึน ๑ อันดับ คือให้ได้รับเงินเดือนในระดับ ๑๐ ตามมติ ก.ท.ในการประชุม ก.ท. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เมื่อมีการประกาศใช้บัญชีเงินเดือน ๑ แล้ว จะต้องกลับไปรับเงินเดือน ในระดับ ๙ ในขั้นขยายต่อ หรือไม่
ในที่ประชุม อนุ กถ. มีความเห็นว่า เป็นหน้าที่ ของ ก.จ. , ก.ท. ก.อบต. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตร ๑๗ ,๒๔ และ ๒๖ ไปพิจารณาดำเนินการ ที่เป็นผู้คิดวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม หรือลด ในห้วงระยะเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ เป็นต้นมา ตามบัญชีเงินเดือน ๑ และบัญชีเงินเดือน ๒ แต่ในที่ประชุมฝ่ายเลขาฯได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นว่า ในช่วงแรก ๑๑ ธ.ค.๕๑ -๓๑ มี.ค.๕๒ จำนวนเงินที่ได้รับจะน้อยกว่าเดิมหกเดือนแรกเท่านั้น แต่นับแต่การปรับเงินเดือนครั้งต่อไป ๑ เม.ย.๕๒ ครั้งต่อๆไป จำนวนเงินที่จะได้รับจะมากกว่าเดิม ถ้าได้รับ ๔ % หรือ ๑ ขั้น ผลที่ได้รับ ก็จะเหมือนกัน ระดับ ๘ ระดับ ๙ ก็คิดหลัการเดียวกัน
ส่วนกรณีปลัดเทศบาลระดับ ๙ ที่เงินเดือนเต็ม และได้รับเงินเดือนในอับดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ ตามมติ ก.ท. นั้น เรื่องนี้ ยังไม่เคยมีหลักหรือแนวทางปฏิบัติ ก็เป็นหน้าที่ ทั้ง ๓ ก.ไปพิจารณาดำเนินการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์สูงสุด เช่นกัน
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ กถ. จะต้องส่งเรื่องนี้ ให้ทั้งสาม ก.พิจารณา ต่อไป แต่ในที่ประชุม ก.กลาง วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๖ เมื่อวานนี้ ก็ยังไม่มีการนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณา โดยฝ่ายเลขาฯ อ้างว่า ยังไม่ได้มีการแต่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำงาน แต่จะรีบเร่ง แต่ตั้งภายในวันที่ ๑ พ.ค.๕๖ นี้ ก็ตามกัน ต่อไป
ส่วนเรื่องบัญชีระบบแท่งเงินเดือน ก.ถ. กำลังแต่งตั้ง คณะ อนุกรรมการขึ้นมา คาดว่า ๑-๒ ปี จะได้เห็นหน้าตา บัญชีเงินเดือนระบบแท่งของท้องถิ่น ต่อไป
แต่ตอนนี้ ก.ถ. ต้องไปคิดบัญชีเงินเดือน บัญชี ๒ ใหม่ เนื่องจาก ผลกระทบนโยบายเงินเดือนขั้นต่ำ ปวช. ๙,๐๐๐ บาท ป.ตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ในเวลาอันใกล้ นี้ ก่อนจะไปใช้ระบบแท่งใหม่ ต่อไป เพราะบัญชี ๒ เงินเดือน ซี ๑ ตัน ๘,๕๙๐ บาท ซี๓ ตัน ๑๕,๕๔๐ บาท ต้องรีบ แก้ไข
ส่วนการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ รวมเข้าเป็นเงินเดือน ตามบัญชี ๒ เช่นเดียวกัน เป็นหน้าที่ ทั้ง ๓ ก.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของ ผอ.ชนินทร์ สอบถามแล้ว กำลังดำเนินการ ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ป.ทรงศักดิ์ โอษะคลัง รองประธานสมาพันธ์ฯ