งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • nok6666
  • 97
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 25/เม.ย./2013, 10:29:57 AM
2850 ครั้ง
LINE it!
ปีที่แล้ว คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
บอกว่าไม่มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตัวเอง
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ครัง ที ๕/๒๕๕๕
วันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
๔.๒ อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง
ต้นเรือง
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ และจังหวัดหลายแห่ง ได้หารือกรณีการบรรจุและแต่งตัง
และการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ว่าจะได้รับในอันดับและขัน ใด
เนืองจากสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที ก.พ. รับรอง โดยมีการปรับอัตรา
เงินเดือนให้สูงขึน ตัง แต่วันที  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ทำให้อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. รับรอง แตกต่างจาก ก.พ.

ข้อพิจารณา
อ.ก.อบต.โครงสร้าง ในการประชุมครัง ที ๕/๒๕๕๕ เมือวันที ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พิจารณาแล้วเห็นว่า เนืองจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที
นร ๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ไม่มีอัตราดังกล่าวในโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการส่วน
ท้องถินทีใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน ซึงเป็นอำนาจหน้าทีของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนัน เพือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยาและพนักงานส่วนตำบล ผู้ทีมีคุณวุฒิปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา
หรือวิชาชีพ ที  ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพ
นัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาํ แหน่งทีไ ด้รับการบรรจุหรือแต่งตัง ตัง แต่วันที  ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ตํากว่าข้าราชการพลเรือน จึงเห็นควรแจ้งให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพิจารณากำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถินให้
สอดคล้องกับการกำหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที
นร ๑๐๐๘.๑/ว๓ ลงวันที  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้อเสนอ
จึงเสนอทีป ระชุมเพือโปรดพิจารณา
มติทีประชุม เห็นชอบตามความเห็นที  อ.ก.อบต.โครงสร้าง เสนอ
ตอนนี้มีโครงสร้างเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้ว
ก กลาง จะว่ายังไง
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25/เม.ย./2013, 10:32:53 AM โดย nok6666

5 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 toysri 25/เม.ย./2013, 10:57:09 AM

ดิฉันขอเสนอความเห็นว่า ควรไปหาสอบราชการของกระทรวงอื่นจะได้รับเงินตามคุณวุฒิของ กพ. เร็วกว่าการที่จะมานั่งรอของท้องถิ่นดีกว่านะค่ะ เพราะตอนนี้ระดับหัวหน้ากอง ซี 7 ขึ้นไปได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ต่อไปก็คงจะผลักดันให้หัวหน้าส่วน, นิติกร ฯลฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง กว่าจะมาถึงระดับ 1-2 อย่างเราก็พอดีที่โลกแตกพอดีค่ะ...ความเห็นส่วนตัวนะค่ะ..

รองหัวหน้าเว็บ

#2 nok6666 25/เม.ย./2013, 11:04:01 AM

มันเปนสิทธิที่ควรที่จะได้รับ ปัจจุบัน
ส่วนอนาคตยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงจุดไหน
ยิ่งอยู่ท้องถิ่น มาบรรจุจังหวัดอื่น(อิสาน)
ยิ่งทำงานลำบาก มีแต่ลูกท่านหลานเธอ ซีสูงๆๆๆๆ
ต้องอดทนอดกลั่นอยู่ตลอด

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#3 มหา’ลัย สอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน 25/เม.ย./2013, 11:22:26 AM

อำนาจเจริญ ไม่มีอำนาจไม่เจริญ

ปลัด I.T.

#4 dpm2 25/เม.ย./2013, 02:58:53 PM

อำนาจเจริญ ไม่มีอำนาจไม่เจริญ
***************
แน่แท้

รองหัวหน้าเว็บ

#5 nok6666 25/เม.ย./2013, 03:23:42 PM

กับมาเรื่องเงินเพิ่ม ตามคุณวุฒิก่อนครับ พี่น้อง เดือนหน้า ก กลาง จเอาเข้า อนุ ก่อน ไหม รึ เอาเข้า ก กลางเลย เพราะก กลาง ส่งเรื่องให้ กถ ก่อน ตอนนี้ มี โครงสร้างเงินเดือนของตัวเองแล้ว