งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ขอมาส่งข่าว "การสอบท้่องถิ่น 2556" ด้วยคน :: แก้ไข 28/4/56 00.41 น.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 29/เม.ย./2013, 11:10:20 AM
9813 ครั้ง
LINE it!
อีกหนึ่งคืบทีละคืบ สำหรับการจะเปิดสอบท้องถิ่น ปี 2556 ซึ่งท่าน ป.การันตี กันยาฯ ต้องได้สอบ :: สรุปตอนนี้กำลังเลือกมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ มีชัดเจนประชุมครั้งหน้า ::


          วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๖ ในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมประชุุม ก.อบต. ต่อจาก ก.อบจ. เสร็จแล้ว มีการประชุมต่อของ ก.เทศบาล เสร็จประมาณเที่ยง ประชุมคณะละไม่ถึงชั่วโมง วาระการประชุม ไม่มีเรื่องอะไรที่สำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมี ฯพณฯ ประชา ประสพดี รมช.มท.เป็นประธาน มีวาระเพื่อพิจารณาอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้
          ๑. เรื่องหารือการได้รับเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต.ระดับ๘ กรณีไปช่วยราชการส่วนราชการอื่น(ช่วยราชการ กอ.รมน.)ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งปลัด อบต. ผลการพิจารณา กรมบัญชีกลางตอบข้อหารืออนุโครงสร้างและอัตรากำลังฯ ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙ง๖/ว๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ประกอบกับ ประกาศ ก.อบต.เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๔๗
          ๒. เรื่องการขอกำหนดระยะเวลาห้ามผู้ดำรงตำแหน่งบริหารโอนไปสังกัดอื่นอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น กรณี ก.อบต.หนองคาย หารือ ว่าสามารถทำได้หรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า การให้พนักงานส่วนตำบลโอนไปสังกัด อปท.อื่น เป็นอำนาจดุลยพินิจของ นาย อบต.ที่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ อบต..และมิให้ราชการเสียหาย ประกอบกับตำแหน่งบริหาร เป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาองค์กรึ่งแตกต่างจากสายปฏิบัติที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่คำสั่งหรือนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้น จึงไม่สามารถกำหนดได้ อาจแก้ไขได้โดยให้ ก.อบต.จังหวัดให้คำแนะนำ นายก อบต. เกี่ยวกับการพิจารณาให้พนักงานส่วนตำบลโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องคำนึงถึงความต่อเนื่อง ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพราะมิฉะนั้น อาจประสบปัญหาไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดความเสียหายต่อการบริการสาธารณะและพัฒนา อบต.ได้
          ๓. เรื่องการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ สรุปปัญหาง่ายๆ ว่ากรณีมีข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ระดับ ๑ ระดับ ๒ ไปสอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีในระดับ ๓ ไว้ ซึ่งเมื่อครั้งไปสอบแข่งขันยังตำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ๓ แล้ว เมื่อต่อมาดำรงตำแหน่งระดับ ๓ แล้วและมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งสอบแข่งขันไว้แล้วนั้น อปท.นั้นสามารถขอใช้บัญชีโดยไม่ต้องเรียนตามลำดับก็ได้ ตามหนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ นับอายุราชการต่อเนื่องได้ แต่จะต้องเป็นบัญชีผูสอบแข่งขันได้เฉพาะท้องถิ่น และบัญชีของ กสถ.ได้เท่านั้น
         ๔.วาระอื่นๆ คณะกรรมการได้หารือเรื่องสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่น ตามบัญชีที่กรมส่งเสริมฯ ได้สำรวจไว้ กว่า ๙,๐๐๐ พันอัตรา ที่ประชุมได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ยังขาดแต่ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ได้ให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานแล้ว มี ๓ มหาวิทยาลัยที่ติดต่อแต่ยังไม่ได้คัดเลือก ที่ประชุมเร่งรัดให้ฝ่ายเลขาฯ เชิญทั้ง ๓ มหาวิทยาลัย มานำเสนอความพร้อมเพื่อคณะกรรมการทั้ง ๓ ก.คัดเลือก ในการประชุม ก.เดือนหน้าเป็นการประชุมร่วมทั้ง ๓ ก. เมื่อได้ผู้แทนมหาวิทยาลัยแล้ว ขบวนการถึงจะเริ่มต้นขึ้นได้ ซึ่งในที่ประชุม ท่านรองสมศักดิ์ฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับว่าจะดำเนินการสอบให้ได้ภายในกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้ได้
        ๕. ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น การปรับบัญชีเงินเดือนเริ่มต้น ปรับเงินเพิ่มตามวุฒิเข้าเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือปลัดเทศบาลระดับ๘ พิเศษ กรณีที่ยกฐานะมาจาก อบต.แล้วทำระดับ ๘ ไม่ได้ และปลัด อบต.ระดับ ๙ กรณีที่ อบต.นั้น มีรายได้ ตั้งแต่ ๘๐ ล้านบาทขึ้นไป ขอทำระดับ ๙ ได้หรือไม่ หรือปัญหาเรื่องอื่น ๆ ทางด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเลขาแจ้งว่า ต้องรอให้แต่งตั้ง อนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องต่างๆ จึงจะเริ่มทำงานได้ กรรมการจึงเร่งรัดให้แต่งตั้งโดยเร็ว เพราะรายชื่อประธาน และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้แทนเสนอให้เห็นชอบแล้ว ก็ต้องติดตามกัน ต่อไป


ขอขอบคุณ http://samaphan.net/
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29/เม.ย./2013, 11:20:24 AM โดย NaiiSanti

23 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 bleach_monster 29/เม.ย./2013, 12:19:37 PM

ขอบคุณครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 NATPIMOON 29/เม.ย./2013, 12:22:32 PM

ขอบคุณมากค่ะ :th\

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 pek meewaew 29/เม.ย./2013, 12:25:58 PM

รอน๊านนาน นานเกินรอ เมื่อไหร่ระบบราชการไทย จะถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสสักที กว่าจะถึงกันยา แต่ละท้องถิ่นเปิดแข่งขันได้ตำแหน่ง กินกันอิ่มท้องไปแล้วครับท่าน

รองหัวหน้าเว็บ

#4 Roronoa 29/เม.ย./2013, 12:48:54 PM

ขอบคุณครับที่ช่วยกระจายข่าว

ปลัด I.T.

#5 nan111 29/เม.ย./2013, 01:09:31 PM

ขอบคุณ

รองหัวหน้าเว็บ

#6 nobody 29/เม.ย./2013, 01:10:40 PM

สอบถามเจ้าขอกระทู้ เรื่องการรับรองบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว สรุป ถ้าเราไปสอบแข่งขัน เพื่อจะขอมาปรับเปลี่ยนสายงาน ตาม อบต.หรือเทศบาลที่กำลังทยอยกันเปิดสอบอยู่นี้ เราสามารถรับรองบัญชีได้ใช่หรือป่าว ตอบด้วยจ้า

รองหัวหน้าเว็บ

#7 bluezip 29/เม.ย./2013, 01:15:42 PM

มีโอกาศขึ้นมาอีกนิด

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#8 ผู้ผนึกมาร 29/เม.ย./2013, 01:21:05 PM

ขอบคุณครับ*-*

รองหัวหน้าเว็บ

#9 apapple16 29/เม.ย./2013, 01:23:23 PM

ขอบคุณนะคะจะคอยติดตามข่าวไปเรื่อยยๆๆจนกว่าจะได้สอบค่ะ

เซียน(GURU)

#10 NaiiSanti 29/เม.ย./2013, 01:36:14 PM

สอบถามเจ้าขอกระทู้ เรื่องการรับรองบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว สรุป ถ้าเราไปสอบแข่งขัน เพื่อจะขอมาปรับเปลี่ยนสายงาน ตาม อบต.หรือเทศบาลที่กำลังทยอยกันเปิดสอบอยู่นี้ เราสามารถรับรองบัญชีได้ใช่หรือป่าว ตอบด้วยจ้า

การรับรองผลบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน มีหลักสำคัญคือ
     -ใช้ได้กับกรณี การย้าย,การโอน
     -ไม่จำเป็นต้องเรียกตัวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สามารถรับรองผลบัญชีโดยข้ามลำดับที่
     -สามารถระบุชื่อบุคคลได้

รองหัวหน้าเว็บ

#11 bigthi 29/เม.ย./2013, 02:27:07 PM

สอบถามเจ้าขอกระทู้ เรื่องการรับรองบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว สรุป ถ้าเราไปสอบแข่งขัน เพื่อจะขอมาปรับเปลี่ยนสายงาน ตาม อบต.หรือเทศบาลที่กำลังทยอยกันเปิดสอบอยู่นี้ เราสามารถรับรองบัญชีได้ใช่หรือป่าว ตอบด้วยจ้า
เมื่อครั้งไปสอบแข่งขันยังตำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ๓ (สมัครได้ด้วยเหรอ)

การรับรองผลบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน มีหลักสำคัญคือ
     -ใช้ได้กับกรณี การย้าย,การโอน
     -ไม่จำเป็นต้องเรียกตัวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สามารถรับรองผลบัญชีโดยข้ามลำดับที่
     -สามารถระบุชื่อบุคคลได้

รองหัวหน้าเว็บ

#12 bigthi 29/เม.ย./2013, 02:27:39 PM

เมื่อครั้งไปสอบแข่งขันยังตำรงตำแหน่งต่ำกว่าระดับ ๓ (สมัครได้ด้วยเหรอ)

หัวหน้าเว็บ

#13 madamjob 29/เม.ย./2013, 05:52:35 PM

เป็นกรณีสอบแข่งขันหรือเปล่าค่ะ  เพราะถ้าเป็นการสอบเปลี่ยนสายงาน

เราต้องครอง 3 ก่อนถึงจะไปสอบได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจ

หัวหน้าเว็บ

#14 n.noi 29/เม.ย./2013, 09:40:32 PM

ขอบคุณมากครับ...แม้จะห่างไปหน่อย แต่ก็ยังดีที่มีการยืนยัน สาธุให้ไวกว่านี้ทีเถิด