งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การรับรองบัญชี/บัญชีของกรมส่งเสริม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • nonthawat
  • 21
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 04/มิ.ย./2018, 01:52:18 PM
4371 ครั้ง
LINE it!
ในการรับรองบัญชี สามารถรับรองบัญชีได้ในตำแหน่งเกื้อกลูได้หรือไม่ครับ จากหนังสือที่กรมออกมา  วานผู้รู้ตอบหน่อยครับ

18 ความคิดเห็น

รองปลัด I.T.

#1 sala.p 08/มิ.ย./2018, 12:03:07 PM

ตามด้วยคนครับ  และยังมีความสังสัยเรื่องหลํกเกณฑ์ของเงินเดือนครับ  ผู้รู้ตอบด้วย

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 tiwly42 10/มิ.ย./2018, 10:53:47 PM

สามารถรับรองบัญชีไปย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายทั่วไป ไปเป็นตำแหน่งในสายวิชาการ กรณีตำแหน่งที่เกื้อกูลกันได้ครับ....เพราะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีสอบแข่งขันได้ ครับ....แต่ถ้าเป็นบัญชีสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานนั้นไม่สามารถรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เกื้อกูลได้นะครับ จะรับรองบัญชีไปใช้ย้ายเปลี่ยนสายงานได้เฉพาะตำแหน่งที่เราสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานได้เท่านั้นนะครับ....ตามนัยของหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว163 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ข้อที่ 3 นะครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 tiwly42 10/มิ.ย./2018, 11:36:02 PM

ส่วนในเรื่องของการจะได้รับเงินเดือนในระดับไหนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า....การรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงาน...จากตำแหน่งประเภททั่วไป....ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น ชื่อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า...ย้าย....นะครับ มิใช่บรรจุแต่งตั้งใหม่...หรือ โอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ซึ่งการย้ายในครั้งนี้นั้นเป็นการย้ายจากตำแหน่งที่ต่ำไปขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมครับ...ดังนั้นเงินเดือนจะต้องเท่าเดิมครับ...แต่ถ้าเทียบบัญชีเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ย้ายไปแล้วไม่มีอัตราเงินเดือนที่ตรงเท่ากันกับเงินเดือนเดิม...ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าครับ...ซึ่งเป็นไปตามนัยของหนังสือที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่่ององ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ครับ ก็ให้ไปอ่านดูรายละเอียดได้ในแต่ละคณะกรรมการ นะครับ ยกตัวอย่าง กรณีของผมนั้น รับราชการในสังกัดเทศบาล ผมก็จะไปดูรายละเอียดในตัวประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 นะครับ โดยจะไปดูในข้อ 4 ซึ่งกล่าวว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า นะครับ...สรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานโดยวิธีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเจ้าของบัญชี(กสถ.) นั้นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,060 บาท นั้น ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 9.5 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท ครับ ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 15,060 บาท ไปแล้วนั้นก็จะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เดิม ครับ

รองปลัด I.T.

#4 romenzo-1966 11/มิ.ย./2018, 05:53:42 PM

ส่วนในเรื่องของการจะได้รับเงินเดือนในระดับไหนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า....การรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงาน...จากตำแหน่งประเภททั่วไป....ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น ชื่อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า...ย้าย....นะครับ มิใช่บรรจุแต่งตั้งใหม่...หรือ โอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ซึ่งการย้ายในครั้งนี้นั้นเป็นการย้ายจากตำแหน่งที่ตำไปขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมครับ...ดังนั้นเงินเดือนจะต้องเท่าเดิมครับ...แต่ถ้าเทียบบัญชีเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ย้ายไปแล้วไม่มีอัตราเงินเดือนที่ตรงเท่ากันกับเงินเดือนเดิม...ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าครับ...ซึ่งเป็นไปตามนัยของหนังสือที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่่ององ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ครับ ก็ให้ไปอ่านดูรายละเอียดได้ในแต่ละคณะกรรมการ นะครับ ยกตัวอย่าง กรณีของผมนั้น รับราชการในสังกัดเทศบาล ผมก็จะไปดูรายละเอียดในตัวประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 นะครับ โดยจะไปดูในข้อ 4 ซึ่งกล่าวว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า นะครับ...สรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานโดยวิธีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเจ้าของบัญชี(กสถ.) นั้นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,060 บาท นั้น ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 9.5 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท ครับ ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 15,060 บาท ไปแล้วนั้นก็จะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เดิม ครับ
ผมขอชื่นชมคุณนะครับ ตั้งแต่ตามอ่านกระทู้ในเวปนี้ หลังจากการสอบของกรมครั้งนี้ คุณตอบได้ชัดที่สุด เคลียร์ที่สุดตามหลัก ระเบียบ ที่ยังคงมีอยู่ ในระบบ หนังสือราชการต่างๆที่ออกระเบียบมา ก่อนหน้านี้ และยังคงใช้อยู่  (จนแปลกใจ สถานะของคุณในเวปนี้ คุณเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่์ หรือ ?) ไม่บิดเบือน หรือแกล้งลืม หนังสือราชการระเบียบต่างๆที่ยังคงใช้อยู๋ในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 ท้องถิ่นก้าวหน้า 12/มิ.ย./2018, 02:43:05 PM

ตามด้วยคนครับ

รองปลัด I.T.

#6 sala.p 13/มิ.ย./2018, 08:59:46 AM

ส่วนในเรื่องของการจะได้รับเงินเดือนในระดับไหนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า....การรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงาน...จากตำแหน่งประเภททั่วไป....ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น ชื่อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า...ย้าย....นะครับ มิใช่บรรจุแต่งตั้งใหม่...หรือ โอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ซึ่งการย้ายในครั้งนี้นั้นเป็นการย้ายจากตำแหน่งที่ตำไปขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมครับ...ดังนั้นเงินเดือนจะต้องเท่าเดิมครับ...แต่ถ้าเทียบบัญชีเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ย้ายไปแล้วไม่มีอัตราเงินเดือนที่ตรงเท่ากันกับเงินเดือนเดิม...ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าครับ...ซึ่งเป็นไปตามนัยของหนังสือที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่่ององ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ครับ ก็ให้ไปอ่านดูรายละเอียดได้ในแต่ละคณะกรรมการ นะครับ ยกตัวอย่าง กรณีของผมนั้น รับราชการในสังกัดเทศบาล ผมก็จะไปดูรายละเอียดในตัวประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 นะครับ โดยจะไปดูในข้อ 4 ซึ่งกล่าวว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า นะครับ...สรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานโดยวิธีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเจ้าของบัญชี(กสถ.) นั้นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,060 บาท นั้น ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 9.5 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท ครับ ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 15,060 บาท ไปแล้วนั้นก็จะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เดิม ครับ




เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะทั้งในประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น  ยังระบุในข้อ ๖ อีกว่า "พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นำได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น(ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้ง อบจ.เทศบาลและอบต.)
#ช่วยแปลความหมายของประโยคนี้หน่อยได้ไหมคะ



ตอนนี้มีเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะทำเรื่องรับรองบัญชีไหม  มาคุยกันหน่อยทีมรับรองบัญชีมีกลุ่มไลน์ไหมเอ่ย

รองหัวหน้าเว็บ

#7 mp 13/มิ.ย./2018, 11:56:41 AM

อยากรับรองบัญชีด้วยคน...ติดตามขั้นตอนค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 aunbun 14/มิ.ย./2018, 01:17:11 PM

ตั้งกลุ่มไลน์นะค่ะ เราจะได้คุยเรื่องการรับรองบัญชีกัน
ใครช่วยคั้งกลุ่มไลน์ให้ด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 Aekaraj 14/มิ.ย./2018, 02:48:09 PM

ตอบได้ชัดเจนตามระเบียบที่กำหนดครับ

รองปลัด I.T.

#10 sala.p 14/มิ.ย./2018, 03:19:12 PM

ตอบได้ชัดเจนตามระเบียบที่กำหนดครับ

ระเบียบตัวไหนคะ  ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย

รองปลัด I.T.

#11 sala.p 14/มิ.ย./2018, 04:21:05 PM



กลุ่มไลน์สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการที่จะรับรองบัญชีแอดมาพูดคุยกันนะคะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#12 tiwly42 15/มิ.ย./2018, 11:53:06 PM

ส่วนในเรื่องของการจะได้รับเงินเดือนในระดับไหนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า....การรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงาน...จากตำแหน่งประเภททั่วไป....ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น ชื่อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า...ย้าย....นะครับ มิใช่บรรจุแต่งตั้งใหม่...หรือ โอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ซึ่งการย้ายในครั้งนี้นั้นเป็นการย้ายจากตำแหน่งที่ตำไปขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมครับ...ดังนั้นเงินเดือนจะต้องเท่าเดิมครับ...แต่ถ้าเทียบบัญชีเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ย้ายไปแล้วไม่มีอัตราเงินเดือนที่ตรงเท่ากันกับเงินเดือนเดิม...ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าครับ...ซึ่งเป็นไปตามนัยของหนังสือที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่่ององ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ครับ ก็ให้ไปอ่านดูรายละเอียดได้ในแต่ละคณะกรรมการ นะครับ ยกตัวอย่าง กรณีของผมนั้น รับราชการในสังกัดเทศบาล ผมก็จะไปดูรายละเอียดในตัวประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 นะครับ โดยจะไปดูในข้อ 4 ซึ่งกล่าวว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า นะครับ...สรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานโดยวิธีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเจ้าของบัญชี(กสถ.) นั้นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,060 บาท นั้น ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 9.5 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท ครับ ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 15,060 บาท ไปแล้วนั้นก็จะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เดิม ครับ
ผมขอชื่นชมคุณนะครับ ตั้งแต่ตามอ่านกระทู้ในเวปนี้ หลังจากการสอบของกรมครั้งนี้ คุณตอบได้ชัดที่สุด เคลียร์ที่สุดตามหลัก ระเบียบ ที่ยังคงมีอยู่ ในระบบ หนังสือราชการต่างๆที่ออกระเบียบมา ก่อนหน้านี้ และยังคงใช้อยู่  (จนแปลกใจ สถานะของคุณในเวปนี้ คุณเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่์ หรือ ?) ไม่บิดเบือน หรือแกล้งลืม หนังสือราชการระเบียบต่างๆที่ยังคงใช้อยู๋ในปัจจุบัน
ผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ...และก็ขอขอบคุณทุกคำชมนะครับ...ผมเองก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นใหม่นะครับ...เดิมทีผมรับราชการเป็นทหารอากาศครับ...ก็ทำงานให้กับกองทัพมา 15 ปี ผมพึ่งโอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลได้ 1ปี 6 เดือน เองครับ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ครับ แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ศึกษาระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 แล้วครับจึงพอมีความรู้อยู่บ้างครับ...ดังนั้นจึงตัดสินใจสอบครั้งนี้ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ครับ ซึ่งก็สอบติดและก็ได้ขึ้นบัญชีไว้ครับ...และจะขอรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ขึ้นดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เหมือนกับหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#13 tiwly42 16/มิ.ย./2018, 01:26:11 AM

ส่วนในเรื่องของการจะได้รับเงินเดือนในระดับไหนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า....การรับรองบัญชีเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงาน...จากตำแหน่งประเภททั่วไป....ไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ นั้น ชื่อก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่า...ย้าย....นะครับ มิใช่บรรจุแต่งตั้งใหม่...หรือ โอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ซึ่งการย้ายในครั้งนี้นั้นเป็นการย้ายจากตำแหน่งที่ตำไปขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมครับ...ดังนั้นเงินเดือนจะต้องเท่าเดิมครับ...แต่ถ้าเทียบบัญชีเงินเดือนในระดับตำแหน่งที่ย้ายไปแล้วไม่มีอัตราเงินเดือนที่ตรงเท่ากันกับเงินเดือนเดิม...ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าครับ...ซึ่งเป็นไปตามนัยของหนังสือที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่่ององ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ครับ ก็ให้ไปอ่านดูรายละเอียดได้ในแต่ละคณะกรรมการ นะครับ ยกตัวอย่าง กรณีของผมนั้น รับราชการในสังกัดเทศบาล ผมก็จะไปดูรายละเอียดในตัวประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 นะครับ โดยจะไปดูในข้อ 4 ซึ่งกล่าวว่า พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า นะครับ...สรุปง่ายๆเลยนะครับว่ากรณีการย้ายเปลี่ยนสายงานโดยวิธีการขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากเจ้าของบัญชี(กสถ.) นั้นผู้ที่มีอัตราเงินเดือนต่ำกว่า 15,060 บาท นั้น ก็จะได้รับอัตราเงินเดือนของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขั้น 9.5 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท ครับ ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 15,060 บาท ไปแล้วนั้นก็จะได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่าเงินเดือนที่รับอยู่เดิม ครับ




เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะทั้งในประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น  ยังระบุในข้อ ๖ อีกว่า "พนักงานเทศบาลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นำได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น(ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้ง อบจ.เทศบาลและอบต.)
#ช่วยแปลความหมายของประโยคนี้หน่อยได้ไหมคะ



ผมจะขอแปลความหมายในข้อ 6 ให้ตามนี้นะครับ ซึ่งก็น่าจะหมายถึง หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ ว 55 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 (เปรียบเสมือนเป็นกฎหมายแม่) นะครับ ซึ่งประกาศฉบับนี้นั้นจะประกาศออกมาบังคับใช้ก่อนที่จะมี ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (เปรียบเสมือนเป็นกฎหมายลูก) ซึ่งก็จะมีข้อความที่เชื่อมโยงและคัดลอกกันมาทุกอย่างเลยนะครับ ให้สังเกตุข้อที่ 25 ของหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ ว 55 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 กล่าวว่า การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีตำแหน่งที่ประสงค์ใช้การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น เป็นตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นแล้ว ซึ่งจะตรงกันกับ ข้อ 11.4 ของประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และข้อความนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 163 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 ข้อที่ 3 ด้วย ครับ นอกจากนี้ยังมีการไปเชื่อมโยงกับหนังสือ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ข้อที่ 8 อีกด้วย แต่หนังสือที่ผมได้กล่าวมาทั้ง 4 หนังสือนี้นั้นก็ไม่ได้บอกว่า... การย้ายพนักงานเทศบาลโดยวิธีการรับรองบัญชีนี้นั้นจะเทียบอัตราเงินเดือนให้เท่าไหร่ ก็ไม่ได้บอกไว้นะครับ ดังนั้นการที่จะให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอัตราใดก็จะต้องไปดูหนังสือตัวนี้นะครับ...คือ...หนังสือ ที่ มท 0809.5/ ว 50  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558  นะครับ ถ้าท่านสังกัดเทศบาล ก็ให้ดูที่ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นะครับ กรณีที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองบัญชีนั้น ก็จะอยู่ในข้อ 4 (1)  และ (6) นะครับ ...ผมจะไม่ได้ยกข้อความในหนังสือที่อ้างถึงมาแสดงให้เห็นนะครับ...อยากให้ทุกๆท่านลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเองนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)

#14 ส.เสือ™ 19/มิ.ย./2018, 11:34:10 AM

ขอบคุณทุกความเห็น มีประโยชน์อย่างยิ่งครับ