งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [ขอ] อยากได้แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาม๊ากมาก

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • yoriga
  • 4
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 12/ก.ค./2009, 11:39:59 AM
34951 ครั้ง
LINE it!
ท่านได้มีแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ขอความกรุณาขอหน่อยนะค่ะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20/มิ.ย./2010, 07:57:26 PM โดย ส.เสือ™

12 ความคิดเห็น

เซียน(GURU)

#1 I ma cupid 12/ก.ค./2009, 01:56:15 PM

สรุปจากข้อสอบ ที่ มช. ออก ที่อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่
?   ให้ไว้ 14 ส.ค. 2542 ประกาศรก* 19 ส.ค. 42
?   บังคับใช้วันถัดในราชกิจจานุเบกษา
?   การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
?   สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของเอกชน
?   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
?   มาตราฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตราฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
การประกันคุณภาพภายใน ----- หน่วยงานต้นสังกัด+สถานศึกษา จัดทำ
การประกันคุณภาพภายใน ----- เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- จัดทำรายงานประจำปี --- เสนอต่อต้นสังกัด
การประกันคุณภาพภายใน ----- นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- รองรับการประกันภายนอก (ทุก 5 ปี)
?   การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาของสถานจากภายนอก
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน)
?   สำนักงานรับรองมาตราฐาน ----- กำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และประเมินคุณภาพการศึกษา
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- จัดทำทุก 5 ปี เริ่มประเมินครั้งแรก 2547
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- หน่วยงานไม่ได้มารตราฐาน รายงานต่อ ต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้สถานศึกษาปรับปรุง
?   ผู้สอน หมายความว่า ครู คณาจารย์ ในสถานศึกษาต่างๆ
?   ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรทำหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการศึกษานอกสถานศึกษาระดับ
เขตการศึกษาขึ้นไป
?   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
?   ม.8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2.สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
?   ม.9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ
2. กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกำหนดมาตราฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ ทุกระดับประเภทการศึกษา
4. ส่งเสริมมาตราฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน
        องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
?   ม.10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
?   ม.13 บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับประโยชน์ดังนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความสามารถความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู การให้การศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การลดหย่อนภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
?   ม.การจัดการศึกษามีสารูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
?   การศึกษาในระบบ กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดผมประเมินผล
เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
?   การกศึกษานอกระบบ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลประเมินผล หลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
?   การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม จากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งการเรียนรู้
?   การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาไม่น้อยกว่า ปี ก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
?   การศึกษาภาคบังคับ มี 9 ปี ป.1-ม.3 อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปี
ทีเก้าขอภาคบังคับ ------ หลักเกณฑ์ วิธีการนับอายุ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
?   การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-- ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศาสนา เด็กพิการ ความต้องการพิเศษ
2. โรงเรียนได้แก่โรงเรียนรัฐ เอกชน สถาบันศาสนา
3. ศูนย์การเรียน สถานที่เรียนหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ฯลฯ
?   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
?   การจัดการเรียนรู้ -- ให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา --- รวมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
?   ให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนจาก -- พัฒนาการของผู้เรียน -- ความประพฤติ -- การสังเกตพฤติกรรมการเรียน -- การร่วมกิจกรรม -- การทดสอบ - ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาและรูปแบบการศึกษา
?   ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ? กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
?   ให้สถานศึกษา -- จัดทำสาระของหลักสูตร (8 สาระ)

ไว้เป็นแนวทางนะค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 yoriga 17/ก.ค./2009, 12:44:10 PM

ขอบคุณอย่างสุดซึ้งค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 kiranakin 17/ก.ค./2009, 06:06:48 PM

ตามมาอ่านด้วยคน
ขอบคุณค่า

เจ้าหน้าที่ใหม่

#4 Lookshin 22/ก.ค./2009, 03:43:01 PM

ขอบคุณค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 luxsikan 31/พ.ค./2010, 09:48:44 AM

ขอบคุณมาก

เจ้าหน้าที่ใหม่

#6 xjr400 10/ก.ย./2010, 04:12:10 PM

ขอบคุณมาก

รองหัวหน้าเว็บ

#7 sweetseed 14/ก.ย./2010, 02:06:27 PM

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 Nakinbandung 28/ต.ค./2010, 12:54:13 PM

ขอบพระคุณอีกครั้งครับๆๆ ผมกำลังจะสอบนะคับ นักวิชาการศึกษา ครับ

wave100_247@hotmail.com ครับผม อุดรธานี

รองหัวหน้าเว็บ

#9 mink.04 12/เม.ย./2011, 01:46:44 PM

ขอบคุณค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#10 mink.04 12/เม.ย./2011, 01:46:52 PM

ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#11 magadoung 25/เม.ย./2013, 01:54:38 PM

ขอบคุณครับ

รองหัวหน้าเว็บ

#12 kaka228 10/ม.ค./2014, 12:05:11 PM

ขอบคุณหลายๆค่ะ