งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: [ขอ] สรุปพรบ.อบจ.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • beetter
  • 292
  • รองปลัด I.T.
เมื่อ: 16/ก.ย./2009, 11:20:19 AM
38728 ครั้ง
LINE it!
รบกวนขอสรุปพรบ.อบจ.ด้วย ขอบคุณมากค่ะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/ก.ค./2010, 09:00:57 PM โดย ส.เสือ™

47 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 kengrit 16/ก.ย./2009, 11:41:22 AM

ขอด้วยคนนะคะ kengrit@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#2 falling_rain23 16/ก.ย./2009, 12:04:28 PM

ขอด้วยคนค่ะ
falling_rain23@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ

รองหัวหน้าเว็บ

#3 akdahk 16/ก.ย./2009, 12:05:17 PM

1

รองหัวหน้าเว็บ

#4 yooprom 16/ก.ย./2009, 12:15:48 PM

ขอด้วยคนค่ะ
yu_kim1902@hotmail.com
ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

รองหัวหน้าเว็บ

#5 yooprom 16/ก.ย./2009, 12:18:43 PM

ขอด้วยคนค่ะ
yu_kim1902@hotmail.com

รองหัวหน้าเว็บ

#6 iamorange 16/ก.ย./2009, 02:16:58 PM

ขอด้วยคนจ้า.........orange-.-@hotmail.com

รองหัวหน้าเว็บ

#7 หมูดอย 16/ก.ย./2009, 03:05:21 PM

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
มาตราทั่วไป
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7  อบจ. ประกอบด้วยสภา อบจ. และนายก อบจ.
มาตรา 8  อบจ. เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.  ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามทะเบียนราษฎรที่ประกาศ
ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
1. ราษฎรไม่เกินห้าแสนคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  24 คน
2. ราษฎรเกินห้าแสนแต่ไม่เกินหนึ่งล้าน      มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  30 คน
3. ราษฎรเกินหนึ่งล้านแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  36 คน
4. ราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  42 คน
5. ราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป   มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  48 คน
มาตรา 10  อายุของสภา อบจ. มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา 17  สภา อบจ. เลือกสมาชิกสภา อบจ. เป็นประธานสภา อบจ.  1 คน และรองประธานสภา อบจ. 2 คน
มาตรา 19  เมื่อตำแหน่งประธานสภา อบจ. หรือรองประธานสภา อบจ. ว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้มีการเลือกตั้งภาย
ใน 15 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย  และให้ประชุมสภา อบจ. ครั้งแรกภายใน 15 วัน
สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนด 45 วัน  อบจ. สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่
เกิน 15 วัน
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 35/1  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา 35/2 นายก อบจ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2
วาระไม่ได้
มาตรา 35/3 นายก อบจ. อาจแต่งตั้งรองนายก อบจ. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบจ. ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสภา อบจ.  48 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 4 คน
2. สมาชิกสภา อบจ.  36 คนหรือ 42 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 3 คน
3. สมาชิกสภา อบจ.  24 คนหรือ 30 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 2 คน
นายก อบจ. อาจแต่งตั้งเลขานุการนายก อบจ. และที่ปรึกษา นายก อบจ. ได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 5 คน
มาตรา 51 ข้อบัญญัติจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่จะกำหนด โทษจำคุกเกิน 6 เดือน และหรือ
ปรับเกิน 10,000บาท ไม่ได้
มาตรา 52 ข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
*** ส่วนการแถลงนโยบาย และ อำนาจหน้าที่ของนายกคล้าย ๆ ของนายก อบต.
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
ภาพรวมของ พรบ. อบจ 2540
- อภิปรายทั่วไป
- รายได้ คล้าย ๆ กับ อบต.
- รายจ่าย
- อำนาจของนายกฯ
การสอบภาค ก. เป็นการสู้กับตัวเอง... มิได้เอาชนะผู้อื่นแต่อย่างใด
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
ชุมชนของคนท้องถิ่น  www.thailocalmeet .com
เทคนิคจำง่าย
 พรบ. อบจ.  40 จะเกี่ยกับบุคคล 2 คน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รองหัวหน้าเว็บ

#8 moosoosoo 16/ก.ย./2009, 03:19:17 PM

ขอบคุณจ้า

เจ้าหน้าที่ใหม่

#9 g_gampong 16/ก.ย./2009, 08:41:25 PM

ขอด้วย ขอบคุณค่ะ
g_gampong@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ใหม่

#10 pookapooh 17/ก.ย./2009, 08:02:01 AM

ขอด้วนนา :th\ tewika_ka_pooh@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าจ้า M;1

เซียน(GURU)

#11 net_na 17/ก.ย./2009, 08:28:49 AM

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
มาตราทั่วไป
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7  อบจ. ประกอบด้วยสภา อบจ. และนายก อบจ.
มาตรา 8  อบจ. เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.  ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามทะเบียนราษฎรที่ประกาศ
ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
1. ราษฎรไม่เกินห้าแสนคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  24 คน
2. ราษฎรเกินห้าแสนแต่ไม่เกินหนึ่งล้าน      มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  30 คน
3. ราษฎรเกินหนึ่งล้านแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  36 คน
4. ราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน  มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  42 คน
5. ราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป   มีสมาชิกสภา อบจ. ได้  48 คน
มาตรา 10  อายุของสภา อบจ. มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา 17  สภา อบจ. เลือกสมาชิกสภา อบจ. เป็นประธานสภา อบจ.  1 คน และรองประธานสภา อบจ. 2 คน
มาตรา 19  เมื่อตำแหน่งประธานสภา อบจ. หรือรองประธานสภา อบจ. ว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้มีการเลือกตั้งภาย
ใน 15 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย  และให้ประชุมสภา อบจ. ครั้งแรกภายใน 15 วัน
สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนด 45 วัน  อบจ. สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่
เกิน 15 วัน
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาตรา 35/1  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึง 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา 35/2 นายก อบจ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2
วาระไม่ได้
มาตรา 35/3 นายก อบจ. อาจแต่งตั้งรองนายก อบจ. ซึ่งมิใช่สมาชิกสภา อบจ. ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสภา อบจ.  48 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 4 คน
2. สมาชิกสภา อบจ.  36 คนหรือ 42 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 3 คน
3. สมาชิกสภา อบจ.  24 คนหรือ 30 คน ให้แต่งตั้งรองนายก อบจ. ได้ไม่เกิน 2 คน
นายก อบจ. อาจแต่งตั้งเลขานุการนายก อบจ. และที่ปรึกษา นายก อบจ. ได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 5 คน
มาตรา 51 ข้อบัญญัติจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่จะกำหนด โทษจำคุกเกิน 6 เดือน และหรือ
ปรับเกิน 10,000บาท ไม่ได้
มาตรา 52 ข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
*** ส่วนการแถลงนโยบาย และ อำนาจหน้าที่ของนายกคล้าย ๆ ของนายก อบต.
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนท้องถิ่น
ภาพรวมของ พรบ. อบจ 2540
- อภิปรายทั่วไป
- รายได้ คล้าย ๆ กับ อบต.
- รายจ่าย
- อำนาจของนายกฯ
การสอบภาค ก. เป็นการสู้กับตัวเอง... มิได้เอาชนะผู้อื่นแต่อย่างใด
ชุมชนแห่งการแบ่งปัน
ชุมชนของคนท้องถิ่น  www.thailocalmeet .com
เทคนิคจำง่าย
 พรบ. อบจ.  40 จะเกี่ยกับบุคคล 2 คน
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณมากนะคะ...

เซียน(GURU)

#12 +++คนที่ไร้ตัวตน+++ 17/ก.ย./2009, 08:49:49 AM

ขอด้วยคนจิ st_sudarat@hotmail.com ค่ะ

เซียน(GURU)

#13 หนูทำได้ 17/ก.ย./2009, 08:52:09 AM

ขอบคุณมากมาย

เจ้าหน้าที่ใหม่

#14 Donut24 17/ก.ย./2009, 10:19:10 AM

ขอด้วยคนนะค่ะ rattana_901@hotmail.com  ขอบคุณมากค่ะ