งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนการสอบ => แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข. => ข้อความที่เริ่มโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 31/ต.ค./2008, 08:38:21 AM

หัวข้อ: ++:.เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่1).:++
เริ่มหัวข้อโดย: ~(อารมณ์สีเทา)~ ที่ 31/ต.ค./2008, 08:38:21 AM

++:.เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ชุดที่1).:++
จำนวน 51 ข้อ


ตัวอย่าง
12. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี
   ก. 3 ปี             ข. 5 ปี
   ค. 7 ปี            ง. 10 ปี
13. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
   ก. พระราชบัญญัติ      ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง         ง. พระราชกำหนด
14. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
   ก. พระราชบัญญัติ      ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง         ง. พระราชกำหนด
15. การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักนายกรัฐมนตรี กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม    ให้ออกเป็นกฎหมายใด
   ก. พระราชบัญญัติ      ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง         ง. พระราชกำหนด
[mb]
(http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/QQ.png) (http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/meet_8qUIspQQ.pdf)

(http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/AA.png) (http://bbs.thailocalmeet.com/test_tumbon/meet_8qUIspAA.pdf)

++ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์++
...
[/mb]