งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/ก.พ./2013, 06:55:53 PM

หัวข้อ: เทศบาลตําบลท่าช้าง จ.สงขลา รับสมัครสอบคั
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 06/ก.พ./2013, 06:55:53 PM
เทศบาลตําบลท่าช้าง
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน

๑.   ตําแหน่งที่จะรับสมัครสอบคัดเลือก    
ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๓ - ๕  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๑. ดํารงตําแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ๒  
๒. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๓-๕  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก  ก)
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า  ๘,๓๔๐  บาท  
  
๓.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอํานวยการ  
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกาศ
http://www.sk-local.go.th/files/download/20130204165527edand.pdf (http://www.sk-local.go.th/files/download/20130204165527edand.pdf)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก "Siripong Onc"