งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 23/ต.ค./2014, 04:00:22 PM

หัวข้อ: การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 23/ต.ค./2014, 04:00:22 PM
การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบ / กฎหมาย / หนังสือสั่งการ :
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
เป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)
มาตรา 7 เมื ่อท้องถิ ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ ่นนั้นๆ
เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
มาตรา 9 เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็น
เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน
ที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นระบุชื่อและเขต
ของเทศบาลไว้ด้วย
มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
เป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
ขั้นตอนการยกฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง
ขั้นตอนการยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร(http://bbs.thailocalmeet.com/law/clikload.gif) (http://www.dla.go.th/upload/templateOrganize/menu/2014/10/1413194928266.pdf)