งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 01/ธ.ค./2016, 09:05:39 PM

หัวข้อ: มหาดไทยแจ้งแนวทางจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 01/ธ.ค./2016, 09:05:39 PM
กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ ย้ำต้องให้ความสำคัญงานบริการประชาชนเป็นอันดับแรก

(http://www.uppic.org/image-B046_58402E1F.jpg)

         วันนี้ (1ธ.ค.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น นั้น

         กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามข้อสั่งการดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึงการให้บริการประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนการออกกำลังกายให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรงให้ยึดถือภารกิจ การบริการประชาชนเป็นหลักโดยจะต้องให้บริการประชาชนจนหมดผู้รับบริการก่อน และให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานไว้อย่างน้อย 1 - 2 นาย เพื่อให้บริการประชาชนกรณีที่มีเรื่องเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องให้บริการในทันที หรือให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันในการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมตั้งแต่เวลา 16.00 น.

         กรณี หน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบการบริการประชาชนโดยตรง หรือไม่มีเวรประจำการภารกิจใดให้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทย และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะผู้รับผิดชอบภารกิจด้านบริการประชาชนถือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นอย่างเคร่งครัดด้วย


(http://www.uppic.org/image-CB19_58402D20.jpg)