งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => บริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ. => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 13/ธ.ค./2016, 03:07:48 PM

หัวข้อ: มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท. "หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 13/ธ.ค./2016, 03:07:48 PM
มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท.
"หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"
ผู้ัรับจ้างเหมาบริการ "ไม่มีสถานะเป็นพนักงานจ้าง"


(http://www.uppic.org/image-1224_584FAC42.jpg)

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจ้างเหมาบริการและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

(http://www.uppic.org/image-2F52_584FAB2B.jpg)

รายละเอียด
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png)
 (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/17588_1_1481614232832.pdf)