งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือหารือ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 26/ธ.ค./2016, 04:14:37 PM

หัวข้อ: มหาดไทย ตอบข้อหารือ "การปฏิบัติตามระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 2"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 26/ธ.ค./2016, 04:14:37 PM
มหาดไทย ตอบข้อหารือ "การปฏิบัติตามระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 2"

(http://www.uppic.org/image-2A87_5860DF75.jpg)

กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ในประเด็นที่มีการหารือ ดังนี้
1. ประเด็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับแผนพัฒนาสามปี หรือไม่
.../ การทบทวนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้จัดทำไม่นั้นสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ก็สามารถดำเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันได้

2. ประเด็นก่อนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จะประกาศใช้หรือหลังประกาศใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่้ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศใช้แล้ว ได้หรือไม่
.../ ตอบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ได้ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

3. ประเด็นเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประกาศใช้แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินเหลือจ่ายจะนำโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จัดทำเป็นโครงการในเทศบัญญัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ได้หรือไม่
.../ ตอบ สามารถดำเนินการได้ โดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้


ศึกษารายละเอียดและประเด็นอื่นๆ ได้ที่นี่
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2016/12/17626_1_1482741490394.pdf)