งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 27/ธ.ค./2016, 04:51:12 PM

หัวข้อ: ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนด กกต. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 27/ธ.ค./2016, 04:51:12 PM
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนด กกต. การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น-ผู้บริหารท้องถิ่น"

(http://www.uppic.org/image-96AE_58623985.jpg)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ "ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559" โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 เมื่อได้ประกาศให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจ้งหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงตามแบบ ถ.ถ. 2 เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง และให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดหน่วยลงคะแนนเสียง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เช่นเดียวกับข้อ 5”

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


(http://www.uppic.org/image-F1C7_58623730.jpg)