งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ท้องถิ่น น่ารู้ => บทความท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 31/ต.ค./2017, 09:06:44 PM

หัวข้อ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 31/ต.ค./2017, 09:06:44 PM
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน

   เพื่อสนับสนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร และพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยมีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรับญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการมอบหมายหน่วยงานภายใน บุคลากร หรือคณะทำงานรับผิดชอบส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  2.1ระดับครัวเรือน

   (1) มีกิจกรรมส่งเสริมการลดรายจ่าย เช่น การปลุกผักสวนครัวรั้วกินได้ การลดละเลิกอบายมุข หรือมีการผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก

   (2) มีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มรายได้ เช่น การมีอาชีพเสริม การใช้วัสดุภายในชุมชน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

   (3) มีกิจกรรมการประหยัด เช่น มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน มีการออม

   (4) มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล เช่น การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารปลอดภัย

   (5) มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น การคัดแยกขยะครัวเรือน การปลูกไม้ดอกไม่ประดับ
   การประหยัดพลังงาน

   (6) มีกิจกรรมด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เช่น การร่วมกิจกรรมสาธารณะการช่วยเหลือคนจน การร่วมงานประเพณีวัฒนธรรม

  2.2 ระดับชุมชน

   (1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชนที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

   (2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบสวัสดิการชุมชน

  2.3 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (1) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

   (2) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคล

   (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกิจกรรมการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

   (4) มีกิจกรรมให้คนในองค์กรทำงานร่วมกัน

   (5) มีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   (6) มีการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กร

   (7) มีการนำหลักการทรงงานเป็นแนวทางการบริหารงาน

 3.การวัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นพิจารณาจาก

   1. มีการแต่งตั้งมอบหมายบุคลากร จัดตั้งศูนย์หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

   2. มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   3. มีตัวอย่างครัวเรือนที่มีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   4. มีแผนชุมชน ที่มีการนำข้อมูลชุมชนมาประกอบการกำหนดกิจกรรมอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากภายนอกและภายใน

   5. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีกิจกรรมการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น