งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/มี.ค./2018, 03:28:20 PM

หัวข้อ: มหาดไทย แจ้ง อปท. "จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 20/มี.ค./2018, 03:28:20 PM
ด่วนที่สุด! กระทรวงมหาดไทย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"

(https://www.picz.in.th/images/2018/03/20/SbubaD.jpg)

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1535 เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการทำงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89


(https://www.picz.in.th/images/2018/03/20/SbCyRb.jpg)

รายละเอียด
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/3/19716_1_1521530472081.pdf)