งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => สภากาแฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 08/เม.ย./2018, 09:24:35 PM

หัวข้อ: มหาดไทย จ้างนักศึกษา "ช่วยโครงการไทยนิยม" อยากรู้ว่าทำอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 08/เม.ย./2018, 09:24:35 PM
กระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "อยากรู้ว่าทำอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่"

(https://www.picz.in.th/images/2018/04/08/Y4XzYu.jpg)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ตามประเด็นต่าง ๆ 10 เรื่อง โดยให้จังหวัดและอำเภอบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชารัฐทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

(https://www.picz.in.th/images/2018/04/08/Y4VOCP.jpg)

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการจ้างนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (1 คน ต่อ 1 ตำบล) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ สนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในการทำงาน และลงพื้นที่ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งช่วยอำเภอในการบันทึกข้อมูลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และช่วยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) และภารกิจอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมายนั้น


(https://www.picz.in.th/images/2018/04/08/Y4Vool.jpg)

มหาดไทย จ้างนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อยากรู้ว่า น้องๆ นักศึกษาต้องทำอะไรบ้าง
ติดตามได้ที่นี่

https://youtu.be/KcZ5PRknh-s (https://youtu.be/KcZ5PRknh-s)