งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 19/ก.ย./2018, 03:22:52 PM

หัวข้อ: โรงเรียนเทศบาล "ขาดแคลนครู" เสนอ ก.ถ.พิจารณานำบัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ มาบรรจุแทน
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 19/ก.ย./2018, 03:22:52 PM
โรงเรียนสังกัดเทศบาล "ขาดแคลนครู" ส.ท.ท. เสนอ ก.ถ. พิจารณาให้ใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ. มาบรรจุทดแทน

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1080.jpg)

ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้มีวาระเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการขาดแคลนบุคลากร (ครู) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้นำเรียนประธาน ก.ถ. แจ้งว่า ส.ท.ท. ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีตำแหน่งอัตราครูว่างเป็นจำนวนมาก โดยมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้แต่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถบรรจุครูทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ทั้งหมด ทำให้โรงเรียนเทศบาลหลายแห่งขาดครูผู้สอนส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ

ดังนั้น ส.ท.ท. จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ประธาน ก.ถ. พิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำมาใช้ในการบรรจุทดแทนตำแหน่งอัตราครูที่ว่างของโรงเรียนเทศบาล

โดยประธาน ก.ถ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อปท. ได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลดำรงตำแหน่งครู แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังดังกล่าวได้ เนื่องจากมีผู้สอบผ่านเป็นจำนวนน้อย จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเทศบาลขึ้นได้ ประกอบกับประกาศ ก.ถ. ได้กำหนดให้ อปท. อาจขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. มาบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้น

(https://www.img.in.th/images/50d7a22da897b87f6c6b8f3516d6409d.jpg)

จึงกำหนดให้ สำนักงาน ก.ถ. ดำเนินการ ดังนี้
   1. แจ้งให้ ก.ท. รายงานอัตราครูซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและแนวทางการแก้ไขขาดแคลนอัตราว่าง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ตลอดจนสรุปข้อดี - ข้อเสีย ในการที่ ก.ท. ไม่กำหนดให้เทศบาลอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชี ก.ค.ศ. มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูที่เป็นอัตราว่าง
   2. แจ้ง ส.ท.ท. เพื่อขอทราบข้อมูลจำนวนครูที่เป็นอัตราว่าง พร้อมระบุสาขาวิชาเอก เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ล่าสุด ส.ท.ท. ได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่เป็นอัตราว่างของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่ขาดแคลนครูจำนวน 27 จังหวัด โรงเรียนจำนวน 76 แห่ง จำนวนครูที่เป็นอัตราว่าง 332 อัตรา

ที่ประชุม ก.ถ. จึงได้รวบรวมข้อมูลแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว