งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => ท้องถิ่น@วันนี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 16/ม.ค./2019, 03:11:37 PM

หัวข้อ: คู่มือเข้ารับบริการ/การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล "พนักงานส่วนท้องถิ่น" ฉบับล่าสุด !
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 16/ม.ค./2019, 03:11:37 PM
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยแพร่ คู่มือการเข้ารับบริการ-เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล "พนักงานส่วนท้องถิ่น" ฉบับล่าสุด !

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1191.jpg)

ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ทำความตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำหรับ ข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

พ.ศ. 2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ.2557 เพื่อดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุขของสิทธิสวัสดิการรักษา พยาบาลของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1189.jpg)

ธันวาคม 2561 - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการใช้สิทธิและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย
- วิธีการใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย


(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1190.jpg)

ดาวน์โหลดที่นี่
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/131920963967718750_Ebook%20คู่มือเบิกจ่ายตรง2562.pdf)