งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

ชุมชนกฎหมาย => หนังสือซักซ้อม-แนวทาง => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 15/ก.พ./2019, 02:48:26 PM

หัวข้อ: ก กลาง แจ้งซักซ้อม "แนวทางการแต่งตั้งกรรมการประเมิน-วิทยฐานะครูชำนาญการ"
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 15/ก.พ./2019, 02:48:26 PM
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู "เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1273.jpg)

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ด้วยสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับข้อหารือจากจังหวัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าชการหรือพนักงานครู ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ "ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  จึงขอยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว18 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561" และแจ้งซักซ้อมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ ...


หนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/download_button.png) (http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDF/0809-4-ว9.pdf)