งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน => งานราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ส.เสือ™ ที่ 28/ก.พ./2019, 10:56:33 AM

หัวข้อ: กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ
เริ่มหัวข้อโดย: ส.เสือ™ ที่ 28/ก.พ./2019, 10:56:33 AM
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(http://www.thailocalmeet.com/bbs/images/thailocal_news1286.jpg)

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ" ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง รองรับการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย
   1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน
   2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน

จำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ
การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำหนดจำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ จำนวนรุ่นละ 65 คน รวม 130 คน
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีประสบการณ์ จำนวนรุ่นละ 330 คน รวม 60 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง)
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันประกาศรับสมัคร (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ดังนี้
   1. ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครอง และ
   2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
   3. ต้องดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมการปกครองติดต่อกันถึงวันประกาศรับสมัครมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
   4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองในสังกัดกรมการปกครอง

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
กำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562