งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
สภากาแฟ / Re: ขอคำแนะนำการทำแผนการศึกษาสี่ปีค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย ส.เสือ™ เมื่อ 12/ธ.ค./2018, 08:12:46 PM »
กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ( ที่ มท 0816.2/ว 6056 ) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง "กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาสามปี เป็น แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี" ทั้งนี้ จึงได้กำหนดแนวทาง ดังนี้
1. ห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
3. แนวทางการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
4. การนำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ
5. การกำกับดูแล

มท 0816.2/ว 6056 ลว 20 ต.ค. 2559


ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี


เค้าโครง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี


เค้าโครง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด


ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
2
เป็น ตร.อยู่ โอนไปเป็น นักพัฒฯ ได้ม้ายครับ
3
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รับโอนย้าย
024973950-8 ต่อ 105
1 นายช่างโยธา ปง/ชง  2 ตำแหน่ง
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 2 ตำแหน่ง
3. เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง 1 ตำแหน่ง
4
สถ. แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในทุกมิติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ว่าเป็นการรวมอำนาจและขัดหลักกระจายอำนาจนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การเสนอกฎหมายในชั้น พ.ร.บ. ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งต้องทำตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง มาสรุปวิเคราะห์ผลการรับฟังความเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายให้ครบถ้วน

ส่วนการขอความเห็นจากคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้ดำเนินการ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้

สาระสำคัญมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา เช่น การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งนักบริหาร อำนวยการ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังในภาพรวม เพื่อไม่ให้เป็นภาระและกระทบต่อภารกิจด้านอื่นๆ ในการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชนในท้องถิ่น โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ดำเนินการได้ ซึ่งโครงสร้างของ ก.ถ. ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

นายสุวิชชา กล่าวต่อถึงการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นว่ายังไม่ได้กำหนดไว้ในร่างกฎหมาย เนื่องจาก มท. เห็นว่า การพิจารณาอุทธรณ์ ควรให้ทาง ก.ถ. เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องมีความรวดเร็ว เนื่องจากกระทบกับตัวข้าราชการจากคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ออกจากราชการ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไป สำหรับการร้องทุกข์ ก็ควรให้สิทธิแก่บุคลากรท้องถิ่นในการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปด้วย

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเสนอตามลำดับขั้นตอน หากเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในชุดปัจจุบันไม่ทัน ก็ยังคงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในชุดต่อไป รวมถึงเสนอต่อรัฐสภาชุดต่อไปด้วยอยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้มีหลักการและเหตุผลที่ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในฝ่ายประจำแต่อย่างใด ในทางกลับกัน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พยายามแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลในทุกเรื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การเลื่อนระดับ การโอนย้าย และการบริหารงานบุคคลทั่วไปของ อปท. ในแต่ละรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่กำหนดให้ต้องใช้ระบบคุณธรรม และคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละ อปท. ในการจัดมาตรฐานให้สอดคล้องและในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างกันนั่นเอง นายสุวิชชากล่าว
5
ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ / Re: ทดสอบแนวข้อสอบภาค ก
« กระทู้ล่าสุด โดย sawangrod เมื่อ 12/ธ.ค./2018, 02:27:07 AM »
ติวข้อสอบออนไลน์ ภาค ข วิชาเฉพาะตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ได้ที่ www.คลังข้อสอบ.com
https://www.picz.in.th/image/2.97m1sP
6
ฝากกลุ่มบัญชีวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561 ท่านใดขึ้นบัญชีกลุ่มนี้ไว้กดขอเข้ากลุ่มได้เลยครับเพียงแจ้งลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ https://www.facebook.com/groups/355398095254355/
7
ก กลาง ท้องถิ่น แจ้ง แนวทางการสรรหาข้าราชการท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ววันที่ 7 ธันวาคม 2561 - สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว197 เรื่อง การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว


สิ่งที่ส่งมาด้วย
คลิกที่นี่
8
สวัสดีค่ะ หนูสมาชิกใหม่นะคะ
อยากได้ไฟล์ข้อสอบท้องถิ่นตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีค่ะ
จะสอบรอบที่จะถึงนี้ พอจะมีบ้างมั้ยคะ
หรือมีหนังสือแนะนำมั้ยคะ
9
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเรียกบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 7 "รุ่นส่งท้ายปี 2561" ลงเว็บไซต์ภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดเผยข้อมูลถึงการเรียกรายงานตัวผู้สอบได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น รอบที่ 7 ดังนี้

ในรอบต่อไป (รอบ 7) จะเรียกบรรจุทั้ง 4 กรณี คือ
        1.บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งและกลุ่มภาค/เขตที่สอบได้
        2.บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ข้ามกลุ่มภาค/เขต
        3.บรรจุแต่งตั้งลดระดับ (ประเภทวิชาการ ลดมาบรรจุเป็นประเภททั่วไป) ในกลุ่มภาค/เขต
        4.บรรจุแต่งตั้งลดระดับ (ประเภทวิชาการ ลดมาบรรจุเป็นประเภททั่วไป) ข้ามกลุ่มภาค/เขต

โดยการเรียกรายงานตัว รอบที่ 7
        จะลงประกาศเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และจะให้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
10
สภากาแฟ / สามัญวิศวกรโยธา
« กระทู้ล่าสุด โดย bo111 เมื่อ 11/ธ.ค./2018, 10:15:43 AM »
ผมนายสันติ  นามแก้ว สามัญวิศวกรโยธา (สย.11370) บริการรับรองแบบก่อสร้าง งานสาธารณะ ของหน่วยงานราชการ  ตามระเบียบพัสดุใหม่ ได้ครับ  สนใจติดต่อ 084-404-8391
หน้า: 12 3 ... 10