งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. ลงมติเห็นชอบ "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาทเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ ปรากฎว่าในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เป็นประเด็น "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ โดยระเบียบดังกล่าวมีหลักการสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งบังคับใช้กับส่วนราชการ

และปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 98 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ได้แก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าเช่าบ้านขององค์ปกครองสอดคล้องกับส่วนราชการ จึงเห็นควรแก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบฯ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาแล้ว


มติของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามร่างระเบียบฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ต่อไปได้
2
รอบ 8 เตรียมพร้อม ! ... สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบ 8 วันที่ 25-26 ก.พ. นี้เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปัจจุบันได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับบางตำแหน่งที่ อปท. ขอใช้บัญชีเป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว (ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 จะเป็นไปตาม “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 ” “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (บรรจุภาค/เขตอื่น)” “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้” และ “บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้” ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัว ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ (จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาค/เขตอื่นและไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม)

กรณีผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเกื้อกูลกับตำแหน่งที่สอบได้ หรือในตำแหน่งประเภทระดับต่ำกว่าที่สอบได้ ให้นำคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็นสาขาวิชาหรือทางที่ตรงกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งนั้น มาแสดงในวันรายงานตัวด้วย และหากไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม) และผู้ที่ได้รับการเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ (ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) ให้นำหลักฐานการศึกษาที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง มาแสดงในวันรายงานตัวด้วย และหากไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว (จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาค/เขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม)

ในวันรายงานตัวนั้น ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย
บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่เรียกบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น รอบที่ 8
3
ความคืบหน้าคณะกรรมการกฎหมาย มท. ประชุมวันที่06/02/2562 แล้วครับตามนี้
http://www.law.moi.go.th/l5_group2report%2062.html
4
รบกวนถาม กรณีนี้หน่อยครับ
1.บรรจุ            อบต ก    อำเภอเมือง จังหวัดA
2.ต่อมาย้ายไป   อบต ข    อำเภอนคร  จังหวัดA (มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน)
3.ปัจจุบันย้ายมา อบต ค    อำเภอเมือง จังหวัดA
แบบนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมครับ เพราะเป็นอำเภอเดียวกับที่บรรจุ ขอบคุณครับ
5
กรณีรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีผู้สมัครได้แนบเอกสารประกอบการสมัครซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพครู หมดอายุแต่ได้แนบใบเสร็จรับเงินที่ได้ดำเนินการขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพมาด้วย กรณีนี้เขามีสิทธิ์และมีคุณสมบัติ ที่จะเข้ารับการสอบหรือไม่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
(เอกสารหลักฐานต่างๆครบ แต่ติดเรื่องใบประกอบวิชาชีพอย่างเดียวค่ะ)
6
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู "เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ด้วยสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับข้อหารือจากจังหวัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าชการหรือพนักงานครู ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ "ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  จึงขอยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว18 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561" และแจ้งซักซ้อมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ ...


หนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
7
สอบถามเรื่องการโอน(ย้าย)เปลี่ยนสายงานหน่อยครับ
         ปัจจุบันพึ่งเลื่อนเป็น จพง.ธุรการชำนาญงาน ทำงานอยู่เทศบาล (วุฒิตอนบรรจุ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  จะโอน(ย้าย)เปลี่ยนสายงานไปนายช่างไฟฟ้า อยู่ อบต.(เนื่องจากมีวุฒิ ปวส.ไฟฟ้า) ได้หรือไม่
- ถ้าได้ อายุราชการนับต่อหรือนับใหม่ครับ และ อายุระดับชำนาญงานเริ่มนับใหม่ใช่หรือไม่
รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

อายุราชการนับต่อเนื่องครับ... แต่การครองตำแหน่งงานเพื่อใช้ในการปรับ เลื่อนระดับต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับ เพราะตำแหน่งงานไม่เกื้อกูลกัน
8
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รับโอนย้าย
นายช่างโยธา ปง/ชง  1 ตำแหน่ง
ติดต่อสอบถามได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
โทร.053-042789
9
เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        ด้วยเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ระดับปฏิบัติการ
        จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยจะต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
        2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
        3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 15,060 บาท

การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ
        ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง ได้ที่ เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
10
ถ้าเป็นพนักงานจ้าง จะมีชื่อตำแหน่งว่า "ผู้ช่วย" นำหน้าชื่อตำแหน่งนะครับ และไม่มีระดับของตำแหน่ง สิทธิรักษาพยาบาลก็คือสิทธิประกันสังคม เงินเดือนสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างตำแหน่งระดับปริญญาตรีก็เริ่มต้นที่ 15,000 บาท ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นทุกประเภททั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ยกเลิกระบบซี เป็นระบบแท่ง เช่นเดียวกับ ก.พ.แล้วตั้งแต่ ปี 2559และมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในระบบเดิมภายหลังจากเข้าสู่ระบบแท่ง และชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ในปัจจุบันคือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อนึ่ง การเปิดสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในปัจจุบัน อปท.ไม่มีอำนาจเปิดสอบเองแล้วนะครับ โดยต้องไปสอบกับ กสถ.ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ให้ท่านย้อยไปดูประกาศรับสมัครสอบของเขานะครับว่าเขาระบุอย่างไร
หน้า: 12 3 ... 10