งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
อยากย้ายยยยยย อยู่ปทุมมาแปดปีแล้วครับ :wanwan006:
2
อบต.บึงบัว จ.พิจิตรรับโอนยัายผอ.กองช่างระดับต้น ติดต่อ08-1182-4602
3
บทความท้องถิ่น / Re: เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
« กระทู้ล่าสุด โดย chanapa2 เมื่อ 17/ต.ค./2017, 06:49:21 PM »
ขอบคุณมากค่ะ
4
- มีแต่รายชื่อข้าราชการท้องถิ่น
- อยากได้รายชื่อของผู้บริหาร สมาชิก และลูกจ้างประจำ ค่ะ
5
ใครมีรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ win.gabolo@gmail.com
6
ก กลาง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ "ยกเลิกหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานจ้างเป็นครู-โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน"

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครู อบจ. เทศบาล และ อบต.โดยเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไป อยู่ด้วยกัน 2 ข้อ ดังนี้
   1. มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกมาตรฐานทั่วไปเดิม โดยให้มีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศ
   2. การใดที่ได้ดำเนินการตามประกาศในข้อ 3 ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยให้พิจารณาจาก "การประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นสำคัญ"
7
ราชกิจจาฯ เผยแพร่รายชื่อผู้บริหาร-ข้าราชการ อปท. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก


ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก


ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย


ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย


ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย


ตริตาภรณ์ช้างเผือก


ตริตาภรณ์มงกุฎไทย


จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
8
ราชกิจจาฯ เผยแพร่รายชื่อผู้บริหาร-พนักงานเทศบาล ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ บ.ม. ปี60

วันนี้ (16 ตุลาคม 2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจําปี 2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

โดยรายนามท้ายประกาศนี้ คือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย" ในส่วนของเทศบาล รวม 8,460 ราย


รายนามท้ายประกาศ
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ "เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย" ในส่วนของเทศบาล
9
สภากาแฟ / Re: เหลืออีก 3 อาทิตย์ ประกาศผลสอบ!!!!!ตื่นเต้นๆๆ
« กระทู้ล่าสุด โดย Lost Eden เมื่อ 16/ต.ค./2017, 07:45:24 PM »
😣😣😣😣😣
10
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างฯ เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ลงนามตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนบุคลากร  ที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินคืนกองทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป
                    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยนายชัยณรงค์ ได้เปิดเผยว่า “กองทุนและสภาองค์การนายจ้าง ได้ตกลงร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้องค์กรนายจ้างภาคเอกชนทั้งที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างและองค์กรนายจ้างทั่วไปทราบถึงภาระหน้าที่ วิธีการ ขั้นตอน ความรับผิดชอบ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน ขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนของพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด รวมถึงร่วมทำการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนายจ้าง เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินได้หมุนเวียนกลับกองทุน และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลังต่อไป

                   ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือนจากพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน ดังนั้น กองทุนจะเริ่มต้นเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลางโดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานประมาณ 4-5 แสนคน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 และจะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ภายในปี 2561 ต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด
หน้า: 12 3 ... 10