งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
 ก สมุทรปราการ   ทำถูกต้องแล้ว  จริงๆคนที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะสมัครเขาก็พิจารณาเนื้อความในใบสมัครแล้ว เขาถึงตัดสินใจสมัครสอบ ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนสายงาน ไม่ว่า  จะข้อ 11.3   11.4  มันตรงตัวอยู่แล้ว เรื่องลดเงินเดือนก็ไม่สมเหตุผล ที่จะไปบอกว่าต้องลด และก็ทำลดกันแทบทุกจังหวัด มันก็ไม่ถูกต้อง เพราะมีหนังสือและระเบียบรองรับอยู่ก่อนแล้ว คนที่เป็นข้าราชการมาก่อน จะรู้ดี .................................................................   และคำถามต่อไป คือ ก. จังหวัดอื่นๆ จะทำอย่างไรต่อไป เพราะตอนนี้บางคนที่ยอมโดนลดเงินเดือน (เพื่อจะได้เปลี่ยนสายงาน) ก็ลดเขามากี่เดือนแล้ว?  .................สำหรับบางคนก็ยอมสละสิทธไปเลยก็มี อันนี้น่าเห็นใจแต่ทำอะไรคงไม่ได้แล้ว 
2
ขอบคุณสำหรับข่าวสารครับ
3
ราชกิจจานุเบกษากำหนดนายกท้องถิ่นดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ "ไม่ได้" และคนเดิมจะสมัครนายกท้องถิ่นใหม่ต้องรอ 4 ปีราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักสำคัญ คือ

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
     มาตรา 35/2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีตั้งแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้


- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562
     มาตรา 48 สัตต นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
     ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562
    มาตรา 58/2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดกันเกินสองวาระไม่ได้
    ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
4
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงมติเห็นชอบ "9 พฤษภาคมนี้" เปิดรับสอบข้าราชการท้องถิ่น 8,579 อัตราวันนี้ (18 เมษายน 2562) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดและวางแผนระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ - พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยการสอบแข่งขันฯ นี้ มีอัตราที่จะบรรจุรอบแรก "63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา"

มติในที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ลงมติเกี่ยวกับแผนดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้

     ❶ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เช่น ประกาศรับสมัครทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมทั้งปิดประกาศที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ)

     ❷ ระบบทางอินเทอร์เน็ต จะเปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     ❸ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผ่านระบบการรับสมัคร หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     ❹ กสถ. ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

     ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะได้เสนอร่างประกาศให้ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงนามต่อไปอ้างถึง
เปิดสอบท้องถิ่น 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
✅ ประกาศรับสมัครสอบฯ วันที่ 22 เม.ย.62
✅ โดยรับสมัครวันที่ 9 - 31 พ.ค. 62
🖥 สมัครออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง


     ►  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จำนวนที่เปิดสอบแข่งขัน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา จำแนกได้คือ
          ♦ ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา
          ♦ ประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา
          ♦ ครูผู้ช่วย 20 สาขา 1,784 อัตรา


     สุดท้ายนี้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต และดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีอนุกรรมการคณะต่างๆติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน
     โดยคาดว่าจะมีผูสมัครสอบแข่งขันประมาณ 400,000 คน
5
อบต.รับโอนย้ายรองปลัดอบต.จากที่อื่นหรือยังค่ะ   
6
สภากาแฟ / Re: การจะลดระดับมาลงธุรการ ต้องทำอย่างไรบ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย runkung เมื่อ 18/เม.ย./2019, 06:16:53 PM »
กรณีถ้าสอบขึ้นบัญชีในอีกตำแหน่ง และเป็นระดับปฏิบัติการ......

ถ้าต้องการลดระดับ.....กรมจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีในอีกตำแหน่ง และเป็นระดับปฏิบัติการ
ให้มารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์ลดระดับตามที่กรมได้เรียกมาให้รายงานตัว

แต่....กรณีหากต้องการลดระดับลงมา เพื่อบรรจุในตำแหน่งธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ด้วยตัวเอง ไม่สามารถทำได้ครับ

สรุป : ต้องถามกลับไปว่า "กรมได้เรียกลำดับของท่านให้มารายงานตัวเพื่อลดระดับแล้วหรือยัง"
กรณีถ้าเรียกลำดับท่านแล้ว ไม่มารายงานตัว "ท่านต้องรอบัญชีที่สอบขึ้นได้จนกว่ามี อปท.มาขอใช้บัญชี เท่านั้น"
กรณีถ้ายังเรียกไม่ถึงท่าน "ท่านเตรียมเอกสารการอบรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ได้เลยครับ"

เอกสารอ้างอิง http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/11/20837_1_1542706097425.pdf?time=1550753128573  Page 1  Paragraph 5
7
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงมติเห็นชอบ "9 พฤษภาคมนี้" เปิดรับสอบข้าราชการท้องถิ่น 8,579 อัตราวันนี้ (18 เมษายน 2562) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดและวางแผนระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ - พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยการสอบแข่งขันฯ นี้ มีอัตราที่จะบรรจุรอบแรก "63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา"

มติในที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ลงมติเกี่ยวกับแผนดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้

     ❶ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (เช่น ประกาศรับสมัครทางเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมทั้งปิดประกาศที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ)

     ❷ ระบบทางอินเทอร์เน็ต จะเปิดระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     ❸ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผ่านระบบการรับสมัคร หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     ❹ กสถ. ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

     ทั้งนี้ ในลำดับต่อไป คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะได้เสนอร่างประกาศให้ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงนามต่อไปอ้างถึง
เปิดสอบท้องถิ่น 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
✅ ประกาศรับสมัครสอบฯ วันที่ 22 เม.ย.62
✅ โดยรับสมัครวันที่ 9 - 31 พ.ค. 62
🖥 สมัครออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง


     ►  คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จำนวนที่เปิดสอบแข่งขัน 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา จำแนกได้คือ
          ♦ ประเภทวิชาการ 22 ตำแหน่ง 1,213 อัตรา
          ♦ ประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา
          ♦ ครูผู้ช่วย 20 สาขา 1,784 อัตรา


     สุดท้ายนี้ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้กำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต และดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีอนุกรรมการคณะต่างๆติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอน
     โดยคาดว่าจะมีผูสมัครสอบแข่งขันประมาณ 400,000 คน
8
สภากาแฟ / การจะลดระดับมาลงธุรการ ต้องทำอย่างไรบ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย inaho1688 เมื่อ 18/เม.ย./2019, 01:10:58 PM »
หมายถึงว่า www.ufa365s.com
ตอนนี้ สอบขึ้นบัญชีในอีกตำแหน่ง และเป็นระดับปฏิบัติการslotขั้นต่ำ50
หากต้องการลดระดับลงมา เพื่อบรรจุในตำแหน่งธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ได้หรือไม่
9
ขออนุญาตตอบ 
- ก็ต้องให้ใครสัก 1-2 คน ได้ 0.5 ขั้น ครับ   
- ถ้าอยากให้ได้เท่ากันก็ให้คนที่ได้ 1 ขั้นเดือนเมษายน   ได้ 0.5 ขั้นเดือนตุลาคม ครับ
  หรือถ้าโชคดีหน่อยถ้ามีกรอบว่าง  อาจจะมีคนมาบรรจุใหม่หรือรับโอนย้ายเข้ามาในช่วงระหว่างเมษายนถึง 1 กันยายน ก็เป็นได้  เขาอาจจะเป็นใครสัก 1-2 คน แทน 13 คนเดิมก็เป็นได้
10
กฎหมายกำหนด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่น "ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี" ในขณะเดียวกัน นายกอบจ.-เทศบาล ต้องมีวุฒิปริญญาตรี ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักสำคัญ คือ

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
        "มาตรา 35/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
                (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
                (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา"

- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562
        "มาตรา 48 เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
                (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
                (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา"

  - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562
        "มาตรา 58/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย
                (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
                (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา"
หน้า: 12 3 ... 10