งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 12 3 ... 10
1
 :wanwan013:สอบถามได้ที่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 0823911626
ตำแหน่งจะว่าง 1 มิถุนายน 2561 ครับ
2
สอบถามได้ที่ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 0823911626
ตำแหน่งจะว่าง 1 มิถุนายน 2561 ครับ
3
"สารวันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2561" โดยพลเอกอนุพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 24 เมษายน ตรงกับวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล"

โดยในปี 2561 นี้ พลเอกอนุพงษ์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ออกสารเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ดังนี้

รายละเอียด
4
สภากาแฟ / Re: มีใครขอรับรองบัญชีแล้วบ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Aekaraj เมื่อ วันนี้ เวลา 11:09:19 AM »
การเปลี่ยนสายงานจากบัญชีสอบแข่งขันนั้น  ตามประกาศสอบแข่งขันของ กสถ.ในข้อ 11.4 นั้นไม่ได้ระบุหรือบังคับเรื่องอัตราเงินเดือนในการย้ายตามกรณีดังกล่าวว่าให้ไปรับตามประกาศเหมือนการรับโอนข้อ 11.3 และคำสั่งต่างๆ ที่กรมส่งมาให้เป็นแนวทางตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว9 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ท่านลองดูตัวอย่าง คำสั่งรับโอน(เฉพาะอายุราชการ) ในหน้าที่ 12  (คำสั่งรับโอนนั้น อาศัยอำนาจตามมาตราฯ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น " และข้อ 23 ของประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ") ส่วนคำสั่งย้าย เป็นไปตามข้อ 25 ของประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560   แล้วดูหมายเหตุ กรณีการย้าย(หมายเหตุที่3) ลองดูเทียบกันนะครับ เรื่องอัตราเงินเดือน เพราะอำนาจในการแต่งตั้งให้ได้รับที่เงินเดือนเท่าใด ต้องเป็นไปตามประกาศ มาตรฐานของ ก กลาง "บรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน "คำสั่งต่างๆเขาไม่ได้อ้างอำนาจตามข้อ 11.3 หรือ 11.4 ของประกาศสอบแข่งขันฯนะครับ ทุกท่านลองวิเคาระห์ดูเองได้ครับ        ส่วนข้อ 11.3 สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นจะรับโอนเฉพาะอายุราชการ โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ในระดับและเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น  ซึ่งข้อ 11.3 ของประกาศรับสมัครสอบฯ ออกตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 หมวดที่ 6 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อการบรรจุแต่งตั้ง ข้อที่ 23 การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้กรณีการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เงินเดือนตามประกาศรับสมัครและโอนอายุราชการ) ผมว่าคำว่า "อื่น" หายไปจากข้อ 11.3 ในประโยคสำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.....(อื่น) ในตัวประกาศรับสมัคร ทำให้เกิดความสับสน
5
เรียกบรรจุน้อยมากๆ ครู ผช.เกษตร แทบจะหลุดโผ
6
สภากาแฟ / LPA 61 จัดทำฐานข้อมูลตลาด
« กระทู้ล่าสุด โดย thaislam เมื่อ 22/เม.ย./2018, 08:50:55 PM »
มีใครพอมีตัวอย่างมั๊ยครับ ผมไม่เข้าใจอ่ะครับ


ส่วนแนวทางติดตามตรวจสภาพตลาดใช้แบบตรวจตลาดธรรมดาได้ไหม


หัวข้อตลาดอ่านแล้วตีไม่ค่อยแตกเลยครับ
7
ห้องส่วนราชการ / วุฒิม.6สามารถโอนย้ายไปตำแหน่งได้บ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย 879465 เมื่อ 22/เม.ย./2018, 06:45:56 PM »
เป็นข้าราชการทหาร มีวุฒิแค่ม.6 แต่อยากย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือน จะเป็นตำแหน่งอะไรที่ไหนได้บ้างครับ รบกวนผู้รู้บอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
8
ร่างระเบียบข้าราชการท้องถิ่น "รองปลัด-ผู้อำนวยการสำนัก-ผู้อำนวยการกอง อาจถูกกำหนดวาระตำแหน่ง 4 ปี"ต่อจากครั้งที่แล้ว ... ชุมชนคนท้องถิ่นจะขอนำเสนอ "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ..." ตามที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ฉบับร่างมาเพื่อทำการเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็น

ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. .. ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ข้าราชการเทศบาล , ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล , ข้าราชการกรุงเทพมหานคร , ข้าราชการเมืองพัทยา และรวมถึงข้าราชการ อปท. รูปแบบอื่น

ประเด็นจากครั้งที่แล้ว คือ ในมาตรา 57 ได้กำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งปลัด อปท. ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันครบ 4 ปี นับแต่เวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้สับเปลี่ยนหน้าที่โดยการโอนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ อปท. อื่น
        กรณีมีเหตุผลความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอความเห็นชอบ อ.ก.ถ. จังหวัด ได้คราวละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี
        กรณีมีเหตุผลความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก.ถ. อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตำแหน่งประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองดังนั้น จะเห็นได้ว่านอกจาก ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ... จะระบุให้กำหนดวาระดำรงตำแหน่งของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันครบ 4 ปีแล้ว และหากมีเหตุผลความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ "ก.ถ. ก็อาจกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้กับรองปลัด - ผู้อำนวยการสำนัก - ผู้อำนวยการกอง ด้วยก็ได้"

ทั้งหมดนี้ คือ ประเด็นที่น่าสนใจของมาตรา 57 ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. ...
ในกระทู้ต่อไป จะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับ.
9
โอนย้าย / ต้องการโอนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
« กระทู้ล่าสุด โดย 879465 เมื่อ 22/เม.ย./2018, 05:10:08 PM »
เป็นทหารต้องการโอนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีวุฒิ ม.6 ครับ ตำแหน่งไหนก็ได้
10
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มตัวชี้วัด "การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 10 คะแนน" ในการประเมินประสิทธิภาพ อปท. LPA ประจำปี 2561ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ซึ่งได้แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ให้ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล


โดยในการประเมิน LPA ประจำปี 2561 มีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ เรื่อง   “การดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด” ซึ่งจะอยู่ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ และมีค่าคะแนนรวม 10 คะแนน เพื่อให้จังหวัดใช้ในการประเมิน อปท. ในการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและติดตาม ให้ อปท. ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินงานต่อไป

การประเมินตัวชี้วัดหัวข้อ "การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด" มีเป้าหมายให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.2560) ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การดำเนินงานของ อปท. ในการสนับสนุนและผลการดำเนินงาน )

ทั้งนี้ ให้จังหวัดจัดทำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 10 คะแนน เช่น อาจกำหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน หรือเป็นตัวชี้วัดเดียว 10 คะแนน เป็นต้น 


ไฟล์แบบประเมิน LPA ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดได้ที่นี่


              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
             

              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
             

              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
             

              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
             

              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
             
หน้า: 12 3 ... 10