ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

437993 กระทู้ ใน 36301 หัวข้อ- โดย 187457 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: kannika1234

01 มีนาคม 2015, 08:27:14 AM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นกระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 01:36:49 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย *_ ลูกนกหัดบิน _*
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

 22 
 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 01:25:11 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย ballzeezaa
ท้องถิ่นรอตลอดไป เอ้ย... ต่อไป

 wanwan006 wanwan009

 23 
 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 12:58:18 AM 
เริ่มโดย umboon - กระทู้ล่าสุด โดย sontana
อยากไป แต่ไม่มีหนังสือ หรือแม้แตโทรศัพท์เลยคะ ต้องทำไง

 24 
 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 12:38:54 AM 
เริ่มโดย wattosan - กระทู้ล่าสุด โดย wattosan
ผมจบวุฒิวิศวอุตสาหกรรม บางมด สามารถสอบตำแหน่งอะไรได้บ้างครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
 wanwan017 wanwan017


  1.นักพัฒนาชุมชน 3
 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
 3.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3


ขอบคุณครับ .....

แล้วถ้าใช้วุฒิ ปวช. ช่างกลโรงงาน สามารถสอบตำแหน่งใดได้บ้างครับ

 25 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 11:53:14 PM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย oyaan
อบต. ได้ตอนไหนครับ

 26 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 11:38:53 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย ส.เสือ™
ก กลาง แจ้งเวียน "แบบประเมินโบนัสท้องถิ่น ฉบับใหม่" ล่าสุดเตรียมเอกสาร ผลงานเพื่อประกอบการประเมินขอรับโบนัส ประจำปี 2558
ซึ่งตัวชี้วัดในแต่มิติได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้นควรศึกษาให้ดีครับ

และจะเอาคะแนน core team ทุกด้านมารวมกัน ถือเป็นสัดส่วนคะแนนอีก 10 คะแนนของการประเมินโบนัส


หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาประกาศ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 27 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 10:36:41 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย ส.เสือ™
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา เฮ !!!  ระเบียบฯ เพิ่มค่าครองชีพประกาศใช้แล้ว

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
 


โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และทหารกองประจําการ ที่มีรายได้น้อย ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดังกล่าวมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘”
 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖/๒ ในกรณีที่ตําแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาทแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทกรณีจํานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํานั้นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖/๓ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖/๓ ในกรณีที่ตําแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท”
 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗/๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗/๒ ทหารกองประจําการซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.๑ กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้นแล้ว มีจํานวนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาทให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจําตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้วต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทให้นําความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ทหารกองประจําการด้วยโดยอนุโลม”
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


--------------------------------------------


 28 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 09:46:53 AM 
เริ่มโดย stephane - กระทู้ล่าสุด โดย stephane
ใครพอทราบความคืนหน้า รบกวนแจ้งด้วยครับ รอฟังอยุ่ครับ  wanwan011 wanwan044

 29 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 08:50:29 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย chaiyasakpk
เป็นบทสัมภาษณ์ทีดีมากเลยทีเดียวครับ  ทำให้มีกำลังใจในอ่านมากขึ้น  กว่าจะประสบผลสำเร็จได้  ต้องแรกกับความมานะ  พยายาม  สู้ ๆ ครับทุกท่าน 

 30 
 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2015, 07:55:37 AM 
เริ่มโดย ส.เสือ™ - กระทู้ล่าสุด โดย nok2012
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2015/2/14818_1_1424924828637.pdf?time=1424953932450

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
ข้อสอบ ก.พ.งานราชการ