[ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/1)

[1] นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

[2] นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

[3] นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

[4] นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

[5] นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

[6] นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

[7] นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

[8] นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

[9] นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version