หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน

หัวข้อ

(1/11) > >>

[1] แจกไฟล์สูตร EXCEL ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ( MOU ) ,วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

[2] แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2559

[3] ป.ป.ช. แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

[4] มหาดไทย ออกหนังสือซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ของ อปท.

[5] กรม สถ. แจ้ง ศพด. "ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ" ตั้งแต่ปีการศึกษา 62

[6] กรม สถ. แจ้งสำรวจข้อมูลการเบิกจ่าย "เงินโบนัส-ทุนการศึกษา" ของ อปท.

[7] หนังสือชัดๆ ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น "อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ"

[8] กรม สถ. สำรวจข้อมูลการเบิกค่าฝึกอบรม-ดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[9] มหาดไทย แจ้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version