กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

หัวข้อ

(1/10) > >>

[1] ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่น (ดีมากๆ)

[2] หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือที่ถูกต้อง

[3] ประกาศใช้แล้ว!! "ระเบียบเบิกจ่ายค่าจัดงาน-จัดกีฬาของ อปท." มีผลบังคับใช้ 28 ธ.ค.

[4] ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ "ข้อกำหนด กกต. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น"

[5] 26 ก.พ. 58 ก กลาง แจ้งเวียน "แบบประเมินโบนัสท้องถิ่น ฉบับใหม่" ล่าสุด

[6] หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

[7] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 2558

[8] ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

[9] ระเบียบกระทรวงม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version