บริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.

หัวข้อ

(1/16) > >>

[1] พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙

[2] พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

[3] มหาดไทย ออกหนังสือด่วนมาก แจ้ง อปท. "หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ"

[4] หนังสือ มท 0809.2/ว163 ลงวันที่ 29 กันยายน

[5] หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที

[6] หารือคุณวุฒิการศึกษาเ

[7] ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบ

[8] 7 ตุลาคม 2557 แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององ

[9] ประกาศคณะกรรมการก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version