หนังสือหารือ

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] มหาดไทย ตอบข้อหารือ "การปฏิบัติตามระเบียบฯจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 2"

[2] ข้อหารือ "หากต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา" ถือว่าผู้นั้นไม่มีลักษณะต้องห้าม

[3] หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นส

[4] หารือการรับรองบ

[5] หารือ การสั่งให้ออกจากราชการจากการใช้วุฒิการศึกษาปลอม (ที่ มท 0809.8/ว238 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553)

[6] หารือ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบ

[7] หารือกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับปลัดเทศบาล (มท 0809.2/ว20)

[8] หารือ แนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกศาลพิพากษาว

[9] หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0891.2/ว2536)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version