หนังสือซักซ้อม-แนวทาง

หัวข้อ

(1/15) > >>

[1] ก กลาง แจ้งซักซ้อม "แนวทางการแต่งตั้งกรรมการประเมิน-วิทยฐานะครูชำนาญการ"

[2] หนังสือรวบรวมแนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงาน อปท. ปี 59-60

[3] มหาดไทย แจ้งซักซ้อม "แนวทางตั้งงบฯ และเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท."

[4] ด่วนมาก กรม สถ. แจ้งซักซ้อมแนวทาง "จัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี62" อุดหนุน ศพด.

[5] ด่วนที่สุด! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทาง-แบบการประเมินนายก อปท.

[6] ด่วนที่สุด! กรม สถ. แจ้ง อปท. ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

[7] ด่วนที่สุด! กรม สถ. ซักซ้อมแนวทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. เปิดการเรียนทั้งปีงบฯ

[8] กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทาง "จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง" ของหน่วยงานของรัฐ

[9] มหาดไทย แจ้งหลักเกณฑ์-แนวทาง "เบิกค่าเดินทางไปราชการ-เข้าฝึกอบรม ของ อปท."

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version