ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

(1/3) > >>

kittim:
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ
ที่แตกต่างจากที่ ก.อบต. กำหนด
เรื่องเดิม
1. ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 และครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 ซึ่งได้แจ้งให้ ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยมีสาระสำคัญแห่งประกาศ ดังนี้
ฯลฯ
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความในข้อ 4 วรรคสี่ ดังนี้
“ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข และภาค ค
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง”
ฯลฯ
ข้อ 6 ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 22 ดังนี้
“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมให้ผู้ดำเนินการ
สอบแข่งขันดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือขึ้นบัญชีเดิมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล นับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
ฯลฯ
ข้อ 7 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาค ทั้งนี้ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วน
ตำบลใด ให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค
สำหรับกระบวนการดำเนินการสอบแข่งขัน เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชีให้เป็นไป
ตามที่ ก.อบต. กำหนด
ข้อเท็จจริง
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2552 ได้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 แล้ว
มีมติให้เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากที่ ก.อบต. กำหนด ดังนี้
รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 5/2552 ข้อมูลโดย....ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล : เผยแพร่โดย.....กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (thailocalgov.com)
6
1. ความตามข้อ 7 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารวินิจฉัยได้ว่าตรงกับความตามขัอใดของประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต.
จังหวัดนครศระรรมราช
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้เพิ่มความเป็น “ วรรคห้าของ ข้อ 56 แห่ง
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ”
2. ความตามข้อ 22 (3) ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ซึ่ง
มีข้อความดังนี้ “หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือขึ้นบัญชีเดิมให้รายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น” ซึ่งมีข้อสังเกตว่าไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่า “หากมีการ
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือขึ้นบัญชีเดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ภายในกี่วัน
นับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชี”
ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช จังได้เพิ่มข้อความดังนี้ “ (3) หากมีการยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือขึ้นบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น” เหตุผลก็เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อความเดิมของข้อ 22 (3) แห่งประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549
ข้อพิจารณา
อ.ก.อบต.โครงสร้าง ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
พิจารณาแล้วเห็นว่า
1. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 ข้อ 4 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้
สำหรับประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ข้อ 3 และข้อ 7 นั้น
มีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4 ของประกาศฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549 โดยกำหนดให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทั้งภาค ก ภาค ข ภาค ค และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาค เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสรรหา
บุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างได้อีกทางหนึ่ง
รายงานการประชุม ก.อบต.ครั้งที่ 5/2552 ข้อมูลโดย....ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล : เผยแพร่โดย.....กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (thailocalgov.com)
7
ดังนั้น การที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณานำความตามข้อม 7 ของ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 กำหนดไว้ในข้อ 56 วรรคห้าของประกาศ ก.อบต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันเป็นการสมควรแล้ว
2. กรณีความตามข้อ 22 (3) ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551
ซึ่งเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการนั้น พิจารณาได้ว่า การเพิ่มข้อความโดยกำหนดระยะเวลากรณีหากมี
การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือขึ้นบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลภายใน 30 วัน ทำการนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้นเห็นว่า เป็น
การกำหนดเงื่อนเวลาเพื่อที่จะเร่งรัดให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันมีการรายงานภายในระยะเวลา อันสมควรและ
เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ดังนั้น หาก ก.อบต.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวก็อาจกระทำได้
อนึ่ง ต่อกรณีนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและให้กระบวนการสอบแข่งขันเสร็จสิ้น
โดยเร็ว พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรกำหนดให้มีการรายงานสิ้นสุดที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.
จังหวัด) เท่านั้น โดยไม่ต้องรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแต่อย่างใด เนื่องจาก ก.อบต.
จังหวัด เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542
สำหรับการรายงานมา ก.อบต. นั้น ควรเป็นการรายงานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนหรือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมซึ่งจะต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบการรายงานให้
เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ อ.ก.อบต.โครงสร้าง เสนอ
ราย

๙๙ คนเดินดิน ๙๙:
ข้อให้เปิดเร็วๆๆนะคับ

kittim:
ให้เพื่อนๆทุกคนเตรียมตัวกับการเปิดสอบครั้งใหญ่ครับ

kittim:
ไปดูว่าจังหวัดจะยึดถือประกาศของคณะกรรมการกลางซึ่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบทั้งก.ข.ค.เพื่อความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของกร ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

sadayu.24:
รออยู่เหมือนกัน เปิดเร็ว ๆ นะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป