ขอแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 หน่อยค่ะ

(1/3) > >>

taran:
พนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้หญิงสามารถสมัครได้ไหมค่ะ

และรับวุฒิอะไรค่ะ

รบกวนผู้ใจบุญ หน่อยนะค่ะ

อยากได้แนวข้อสอบ พนักงานพัฒนาชุมชนมากๆๆๆๆๆเลย

มากสอบได้ จะได้ไปพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นกว่านี้

paso.com:
รู้แต่..เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนที่ไม่ยาก ภายใต้การกำ กับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำ สั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือและเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สำ รวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำ แผนงานดำ เนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำ ท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำ งานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำ แนะนำ และฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำ นวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทำ รายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำ หรบัตาํ แหน่ง
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ในวิชาการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตำ บลและองค์การบริหารส่วนตำ บลกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

สำหรับแนวข้อสอบ ก็กำลังหาอ่านอยู่เหมือนกัน

taran:
ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูล


^^_^^

ถ้ามีแนวข้อสอบรบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ

paso.com:
เจอแต่แนวของนักพัฒนาชุมชนระดับ 3 คงต้องอาศัยอ่านของเขาไปพลางก่อนค่ะ

taran:
ขอบ้างสิ  ..


...


อยากได้เป็นแนวข้อสอบ 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป