[แจก] บทสรุป พรบ. อบต. ครับ

(1/4) > >>

ck11:
สรุปพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537-ปัจจุบัน
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537-ปัจจุบัน
แก้ไขถึงฉบับที่ 5 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา มีการบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ สุขาภิบาล เทศบาล และส่วนราชการท้องถิ่นอื่น
ตำบล คือ มีการปกครองอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้
สภาตำบล
ในหนึ่งตำบลให้มีสภาตำบล 1 สภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สภาประกอบด้วย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง) และ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 1 คน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาตำบล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร ไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิก ยังไม่ถึง 5 ปี
ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออกยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ยุบสภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอสั่งให้พ้นเมื่อขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นเมื่อบกพร่องในทางความประพฤติ
ถ้าครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน ถ้าเป็นกรณีอื่นภายใน 60 วัน
ถ้าประกาศหมู่บ้านขึ้นใหม่ ให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
กำนันเป็นประธานสภา มีรองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิก มีวาระ 4 ปี
ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภา ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
เลขาฯสภา แต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบล ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ให้สมาชิกและเลขาฯเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้สภาตำบลดำเนินการดูแล เรื่องน้ำดื่ม / น้ำใช้ บำรุงรักษาทางน้ำ / ทางบก รักษาทางระบายน้ำ ถนน สิ่งปฏิกูล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
ในการทำนิติกรรมให้สภาตำบล ประกอบไปด้วย ประธานเลขาฯ และสมาชิก รวม 3 คน ทำการแทนสภา
สภาตำบลมีรายได้จาก 1. ทรัพย์สินของสภาตำบล 2. สาธารณูปโภคของสภาตำบล 3. เงินทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 4. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐจักสรรให้ 5.รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
รายได้ของสภาตำบลไม่ต้องเสียภาษีตามราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายรัษฎากร
สภามีรายจ่าย คือ 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3.ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6.ครุภัณฑ์ 7. ที่ดิน 8.สาธารณูปโภค 9.เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้นายอำเภอกำกับดูแลสภาตำบล
ให้สภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้มีนายอำเภออนุมัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาตำบลใดมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ให้ตั้งเป็น อบต. ได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ให้ยุบสภาตำบลและ อบต. ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน โดยให้มีการรวมเขตใกล้คียงในอำเภอเดียวกันภายใน 90 วัน ยกเว้นพื้นที่เป็นเกาะ และประชาชนต้องยินยอม
ให้ อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภา อบต.ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ถ้ามีหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกได้ 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 3 คน
อายุของสภามีกำหนดคราวละ 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
อำนาจของสภาคือ 1. ให้ความรับผิดชอบแผนฯ 2. พิจารณาร่างฯ 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาได้
ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาอีก 1 คน
เมื่อตำแหน่งประธานและรองประธานว่างลงให้มีการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง
ใน 1 ปีให้มีการประชุมสมัยสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย
ให้นายอำเภอกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง ถ้าไม่สามารถประชุมได้ ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าให้ทำการยุบสภา
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอาจยื่นคำขอให้เปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญต้องไม่เกิน 15 วัน
ให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกเป็นเลขาฯ ก็ได้
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ให้มีวาระ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
นายกอาจแต่งตั้งรองนายก ได้ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) อาจมีเลขานายกก็ได้
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ให้นายกแถลงนโยบายภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ถ้ายังไม่มีประธานสภาให้มีการเลือกประธานสภาก่อน แล้วให้นายกแถลงนโยบายภายใน 15 วัน นับจากมีประธานสภาแล้ว ถ้าไม่สามารถแถลงนโยบายภายในกำหนดได้ ให้จัดทำเป็นหนังสือแจกจ่ายสมาชิกภายใน 7 วัน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติได้ โดยให้ประธานสภากำหนดวันอภิปรายต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน และไม่ช้ากว่า 15 วัน
นายกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ออกตามวาระ 2. ตาย 3. ลาออกต่อนายอำเภอ 4. ขาดคุณสมบัติ 5. กระทำการฝ่าฝืน 6.ผู้ว่าสั่งให้ออก 7. ต้องโทษจำคุก 8. ราษฎรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนถอดถอน
ใหสภา อบต. จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อบต. เรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 0 ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร แต่ถ้าเรียกเก็บในอัตราอื่นให้ อบต. เรียกเก็บ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้างบประมาณระหว่างปีไม่พอจ่าย ให้มีการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วให้นายอำเภออนุมัติภายใน 15 วัน
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุบสภาเนื่องจากนายกและสภาปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน
รายได้ของ อบต. มาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม รวมถึงประโยชน์อันเกิดจากการฆ่าสัตว์
ภาษีจากธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน ให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10
อบต. มีหน้าที่หลักที่ต้องทำในเขต อบต. ในเรื่องต่อไปนี้ 1. บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2. รักษาความสะอาด 3.ป้องกันโรคติดต่อ 4. บรรเทาสารณภัย 5. ส่งเสริมด้านการศึกษาและศาสนา 6. พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 7. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 8. รักษาจารีตประเพณี 9. หน้าที่อื่นๆตามสมควร
รายได้ของ อบต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและนำส่งคลัง โดยตราเป็น พรฎ. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
อบต. จะกู้เงิน ต้องได้รับอนุญาตจากสภา อบต.ก่อน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อบต. อยู่ภายในกำกับดูแลของนายอำเภอ ประกาศให้ไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2537

แก้ไขถึงฉบับที่ 5 โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา มีการบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ สุขาภิบาล เทศบาล และส่วนราชการท้องถิ่นอื่น
ตำบล คือ มีการปกครองอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พรบ.นี้
สภาตำบล
ในหนึ่งตำบลให้มีสภาตำบล 1 สภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สภาประกอบด้วย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง) และ สมาชิกแต่ละหมู่บ้านบ้านละ 1 คน
ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกสภาตำบล ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร ไม่มีพฤติกรรมทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิก ยังไม่ถึง 5 ปี
ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออกยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ ยุบสภา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอสั่งให้พ้นเมื่อขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นเมื่อบกพร่องในทางความประพฤติ
ถ้าครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน ถ้าเป็นกรณีอื่นภายใน 60 วัน
ถ้าประกาศหมู่บ้านขึ้นใหม่ ให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้ง
กำนันเป็นประธานสภา มีรองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิก มีวาระ 4 ปี
ประธานสภาเป็นผู้เรียกประชุมสภา ให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
เลขาฯสภา แต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบล ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
ให้สมาชิกและเลขาฯเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้สภาตำบลดำเนินการดูแล เรื่องน้ำดื่ม / น้ำใช้ บำรุงรักษาทางน้ำ / ทางบก รักษาทางระบายน้ำ ถนน สิ่งปฏิกูล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
ในการทำนิติกรรมให้สภาตำบล ประกอบไปด้วย ประธานเลขาฯ และสมาชิก รวม 3 คน ทำการแทนสภา
สภาตำบลมีรายได้จาก 1. ทรัพย์สินของสภาตำบล 2. สาธารณูปโภคของสภาตำบล 3. เงินทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 4. เงินอุดหนุนและรายได้อื่นที่รัฐจักสรรให้ 5.รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
รายได้ของสภาตำบลไม่ต้องเสียภาษีตามราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายรัษฎากร
สภามีรายจ่าย คือ 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้าง 3.ค่าตอบแทน 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6.ครุภัณฑ์ 7. ที่ดิน 8.สาธารณูปโภค 9.เงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้นายอำเภอกำกับดูแลสภาตำบล
ให้สภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้มีนายอำเภออนุมัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สภาตำบลใดมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ให้ตั้งเป็น อบต. ได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ให้ยุบสภาตำบลและ อบต. ที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน โดยให้มีการรวมเขตใกล้คียงในอำเภอเดียวกันภายใน 90 วัน ยกเว้นพื้นที่เป็นเกาะ และประชาชนต้องยินยอม
ให้ อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
สภา อบต.ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน ถ้ามีหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกได้ 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 3 คน
อายุของสภามีกำหนดคราวละ 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง
อำนาจของสภาคือ 1. ให้ความรับผิดชอบแผนฯ 2. พิจารณาร่างฯ 3. ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาได้
ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาอีก 1 คน
เมื่อตำแหน่งประธานและรองประธานว่างลงให้มีการเลือกตั้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง
ใน 1 ปีให้มีการประชุมสมัยสามัญ 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย
ให้นายอำเภอกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลเลือกตั้ง ถ้าไม่สามารถประชุมได้ ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าให้ทำการยุบสภา
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอาจยื่นคำขอให้เปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญต้องไม่เกิน 15 วัน
ให้สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกเป็นเลขาฯ ก็ได้
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้ง มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ให้มีวาระ 4 ปี เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน
นายกอาจแต่งตั้งรองนายก ได้ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) อาจมีเลขานายกก็ได้
ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ให้นายกแถลงนโยบายภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ถ้ายังไม่มีประธานสภาให้มีการเลือกประธานสภาก่อน แล้วให้นายกแถลงนโยบายภายใน 15 วัน นับจากมีประธานสภาแล้ว ถ้าไม่สามารถแถลงนโยบายภายในกำหนดได้ ให้จัดทำเป็นหนังสือแจกจ่ายสมาชิกภายใน 7 วัน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติได้ โดยให้ประธานสภากำหนดวันอภิปรายต้องไม่เร็วกว่า 5 วัน และไม่ช้ากว่า 15 วัน
นายกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ออกตามวาระ 2. ตาย 3. ลาออกต่อนายอำเภอ 4. ขาดคุณสมบัติ 5. กระทำการฝ่าฝืน 6.ผู้ว่าสั่งให้ออก 7. ต้องโทษจำคุก 8. ราษฎรไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนถอดถอน
ใหสภา อบต. จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อบต. เรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 0 ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร แต่ถ้าเรียกเก็บในอัตราอื่นให้ อบต. เรียกเก็บ 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้างบประมาณระหว่างปีไม่พอจ่าย ให้มีการจัดทำร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วให้นายอำเภออนุมัติภายใน 15 วัน
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ยุบสภาเนื่องจากนายกและสภาปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน
รายได้ของ อบต. มาจาก ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม รวมถึงประโยชน์อันเกิดจากการฆ่าสัตว์
ภาษีจากธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน ให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 10
อบต. มีหน้าที่หลักที่ต้องทำในเขต อบต. ในเรื่องต่อไปนี้ 1. บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2. รักษาความสะอาด 3.ป้องกันโรคติดต่อ 4. บรรเทาสารณภัย 5. ส่งเสริมด้านการศึกษาและศาสนา 6. พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ 7. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 8. รักษาจารีตประเพณี 9. หน้าที่อื่นๆตามสมควร
รายได้ของ อบต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและนำส่งคลัง โดยตราเป็น พรฎ. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
อบต. จะกู้เงิน ต้องได้รับอนุญาตจากสภา อบต.ก่อน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อบต. อยู่ภายในกำกับดูแลของนายอำเภอ ประกาศให้ไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2537


birdy:
ขอบคุง จ้า สำหรับน้ำใจ
แต่น่าจะไปโพสที่ ห้องแจก ขอ ข้อสอบ นะจ่ะ

เสือภีม:
thank you

"wa_wow":
ขอบคุณมากนะคะ ใจดีสุดๆ

สาสุข ต๊อกต๋อย:
ยาว ยาว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป