การขอหนังสือรับรอง

<< < (7/8) > >>

poohmin:
pooh2523@hotmail.com


ขอด้วยครับ

sman:
ผมขอด้วยครับหนังสือรับรองบัญชี  yong_037@hotmail.com ขอคุณล่วงหน้าครับ

cholna:

ที่ ลป 71101/                         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
                            หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านเอื้อม   ลป 52100
                           พฤศจิกายน  2551
เรื่อง  การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เรียน  ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้างถึง    ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงวันที่  16  กันยายน   2551
      ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล   ในตำแหน่งต่างๆ 25  ตำแหน่ง  และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่  16   กันยายน  2551   แล้วนั้น
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม   มีตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ   3  ว่างอยู่  1  ตำแหน่ง   และมีพนักงานส่วนตำบล  คือ  นางสาววิไลพร   ทะนะสาร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ  3  อัตราเงินเดือนขั้น 7,740 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ  3 ลำดับที่  18  มีความประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จึงขออนุเคราะห์ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  3 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ขัดข้องและยินดีรับรองบัญชีให้ได้    กรุณาจัดส่งเอกสารให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมด้วย    จักขอบพระคุณยิ่ง
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                           ขอแสดงความนับถือ

                                   (นายนิกร  ธรรมลังกา)
                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม


สำนักงานปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์  0-5422-5870  ต่อ 18
โทรสาร 0-5422-5870  ต่อ 26

lovely_taew:
พยายามส่งให้ทุกคนแล้วนะคะ  ใครยังไม่ได้รับ ช่วยตอบกลับ ด้วยแล้วกัน lovely_taew@hotmail.com

pipin:
รบกวนด้วยเหมือนกันคะ p_chaikaew@hotmail.com  ขอบคุณมากคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว