ชื่อย่อกระทรวง 20 กระทรวง

(1/4) > >>

playboy:
อักษรย่อของกระทรวง
นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
กห. กระทรวงกลาโหม
กค. กระทรวงการคลัง
กต. กระทรวงการต่างประเทศ
กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(new)
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(new)
กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค. กระทรวงคมนาคม
ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(new)
ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(new)
พน. กระทรวงพลังงาน(new)
พณ. กระทรวงพาณิชย์
มท. กระทรวงมหาดไทย
ยธ. กระทรวงยุติธรรม
รง. กระทรวงแรงงาน
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม(new)
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
สธ. กระทรวงสาธารณสุข
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

๙๙ คนเดินดิน ๙๙:
ขอบคุณคับ

( ^_^) Bo (^_^ ):
แจ่ม

playboy:
ระวัง เค้าจะถาม ชื่อ กระทรวง ย่อ ทก. นะ จำให้ดี

nancysexy:
ขอบคุณมากมาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป