[แจก] แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) พร้อมเฉลย

<< < (3/17) > >>

raongnam:
ขอบคุณครับ

nongjin:
ขออนุญาต (เจ้าของแนวข้อสอบนะคะ)นำมาลงสำหรับคนที่โหลดไม่ได้
แนวข้อสอบ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550)
--------------------------
ถาม   รัฐมีแนวทางบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร
ตอบ   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

ถาม   ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

ถาม   การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ   3 ประเภท ได้แก่
      1. การบริหารราชการส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล อบต.)

ถาม   ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตอบ   นายกรัฐมนตรี

ถาม   การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ให้ดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ถาม   การรวมหรือการโอนส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ถาม   หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงบประมาณ

ถาม   หากกระทรวง ทบวง กรม ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อของส่วนราชการนั้น จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ถาม   หากกระทรวง ทบวง กรม ประสงค์จะยุบส่วนราชการนั้น จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ถาม   การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ถาม   การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ถาม   คณะกรมการจังหวัดมีหน้าที่อะไร ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ   ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ

ถาม   ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ สังกัดกระทรวงใด
ตอบ   กระทรวงมหาดไทย

ถาม   นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ      1. กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง
3. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
4. สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
5. แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดำรงตำแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
6. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
    7. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ถาม   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการประเภทใด
ตอบ   เป็นข้าราชการการเมือง

ถาม   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด
ตอบ   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ถาม   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด
ตอบ   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ถาม   สำนักงานปลัดกระทรวง และทบวง มีฐานะเป็นส่วนราชการประเภทใด
ตอบ   มีฐานะเป็นกรม

ถาม   การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น
กรม จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ   ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย โดยให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชกา เป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว กฎกระทรวงนั้นเมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ถาม   ใครมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายใน และในการกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็น ในการเสนอ
ความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากำลัง และสำนักงบประมาณ
จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน

ถาม   การแต่งตั้งข้าราชการระดับใดขึ้นไปที่จะต้องนำเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติก่อน
ตอบ   ระดับอธิบดี หรือระดับ 10 ขึ้นไป (นักบริหารระดับสูง)

ถาม   การปฏิบัติราชการแทน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ   คือการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ให้แก่บุคคลที่รับมอบอำนาจนั้นปฏิบัติแทน การมอบอำนาจดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ โดยให้มีอำนาจเช่นเดียวกันกับผู้มอบเฉพาะในเรื่องที่รับมอบนั้น

ถาม   การรักษาราชการแทน หมายความว่าอย่างไร
ตอบ   คือการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบทำการแทน ใช้ในกรณีที่ผู้มอบไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้มีอำนาจเช่นเดียวกันกับผู้ที่ตนแทน การมอบอำนาจดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ

ถาม   “ก.ธ.จ.” ย่อมาจากอะไร
ตอบ   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ถาม   ก.ธ.จ. ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

ถาม   “ก.พ.ร.” ย่อมาจากอะไร
ตอบ   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

แต่ส่วนใหญ่คงโหลดได้


tasong:
thank...........

ตั๊กกี้:
ขอบคุนค่ะ

naybento:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว