ข้อสอบภาษาไทยการใช้ภาษาตามหลักภาษา

(1/2) > >>

Thawatchai:
คำสั่ง  จงเลือกตอบว่าข้อความใดใช้ภาษาไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ตามข้อที่ขีดเส้นใต้
ข้อที่56    กลองเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเมือง   เพื่อใช้เป็นหลักสำหรับบอกให้รู้เวลา
            1                                                2      
ในสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาใช้กันทั่วไป จึงต้องอาศัยกลองเป็นสัญญาณ
   3                                                       4
ข้อที่ 57   ที่เรียกว่าฉันทลักษณ์ด้วยมีความประสงค์  ให้มีชื่อตรงกับไวยากรณ์ในภาษาบาลี ตามที่ท่าน
         1                                                2            
จำแนกไว้เป็นอักขรวิธี วจีวิภาค วาทยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ ซึ่งไวยากรณ์ในภาษไทยเราได้อิงอาศัยมา      
                      3                                     4

สร้างขึ้นไว้เป็นหลัก
คำสั่ง ข้อ 58 - 60  จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1 2 หรือ 3 กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ ก.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูกต้องตามหลัก ภาษา
ตอบ ข.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา
ตอบ ค.    ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ ง.     ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษา                     

ข้อที่ 58     การยิงปืนเพื่อแสดงความเคารพนั้น เราเรียกว่ายิงสลุด  การยิงสลุดเป็นการแสดงความ
                         1            
      เคารพให้แก่ชาติ หรือ บุคคล จำนวนนัดที่ยิงก็มีเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติยศของผู้หรือสิ่ง
                          2                               3
      ควรรับการเคารพ

ข้อที่59     อัตวิสัยหมายถึงเรื่องหรือภาพ ของสิ่งทั้งหลายที่ผู้เขียนอาจนำมาใช้เป็นเค้าโครง โดยวิธี                                                
                        1                                                                2   
       นึกหรือคิดเห็นในใจ ภาวะวิสัย เป็นภาพที่สร้างขึ้น จากประสบการของผู้เขียน
                                    3
ข้อที่60     นักประพันธ์ควรเขียนเรื่องที่แนะให้คนคิด  นักเขียนหลายคนหนีความจริง  โดยที่สร้างโลก                                                           
                                      1                                           2
  ใหม่ขึ้น  โดยการไม่ยอมรับสภาพชีวิตจริง  ทำให้ผู้อ่านพลอยหนีโลกแห่งความจริงไปด้วย
             3


  ไม่ใช่ของ ก.พ. นะครับแต่ลองเอาไปทำดู m_9;

Thawatchai:
เฉลยครับ
56. ข
56. ง
58. ก
59. ก
60. ค

architect:
 :th\

komin:
 :th\ :th\ :th\

ปีศาจกลางวัน:
ของ กพ. ที่ผ่านมาก็มีแนวนี้ด้วย
ดูดีดีนะคะ เหมือนจะง่าย แต่...... m;3

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป