รวบรวมลิ้งสำหรับดาวน์โหลด พรบ. สำหรับใช้สอบครับผม

(1/3) > >>

12842aekkarat:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
http://www.dloc.opm.go.th/Source/LW007.pdf

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/qIhSIvlQe0/.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/SAKwhmwBhF/..pdf

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nJpt_I1Vyg/.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/D2ih-OsPhI/.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวข้อสอบ ภาค ข    
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/lB74ST46MU/.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 1
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/siGhYFJlsE/.-..-2540-1.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 2   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf

วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/VnyiZuHQLG/bmv2525-13-05-2549.doc

พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uWX3fCR3x1/2510.pdf

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/1oG17SZqno/.pdf

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/GfiYgpYRfT/.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/3j50Vgs3kT/.doc

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/r__C6HHHQU/..2541.pdf

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/h58sK20-Tz/..2534.pdf

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/BHiig_xfjJ/..2522.pdf

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/L3ioNF-5rs/..2518.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/hYlwlylRUY/.pdfแนวข้อสอบภาค ข อบต ลำพูน เกี่ยวกับ พรบ. ชุดที่2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/hYlwlylRUY/.pdf

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/3zmLzKprGL/..-2535.pdf

พระราชบัญญัตขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/pU03_-CYX8/..-2543.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/BYDyBQyEqL/.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/AKRqD8p-TL/..2542.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/jtylnosXzr/..2542.doc

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/ZNYuXfAqYn/..2542.pdf

พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/44-w2q_F6e/..2546.pdf

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2526 แนวข้อสอบ ภาค ข   ***ไฟล์นี้ไม่ต้องโหลดนะครับข้อมูลในนั้นมันผิดครับเป็นเรื่อง  ประวัติความเป็นมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครกลับไปเชียงใหม่แล้วจะแก้ไขให้ใหม่ครับ
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/xC3uW62Qki/..2526.doc

ประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบ ภาค ข    
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uOgCMmi0uu/.doc

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/R0OWghOkyo/.pdf

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Z5E2P4ZGlA/.doc

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/4fog_ZKH8Z/lsv.rar

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uvoOS4KYy4/.doc

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/xE0AlyWixk/.pdf

พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5NmZL1_ktC/..2521.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่1 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/51ALwJW_Jx/..-2542-2.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่2 แนวข้อสอบ ภาค ข
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Gjezy1RUS5/..-2542-1.pdf

พระราชยัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/thuCB9rOw4/2534.pdf

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/X2CXyU02IG/.pdf

แนวข้อสอบภาค ข อบต ลำพูน เกี่ยวกับ พรบ. ชุดที่3

Donwload แนวข้อสอบภาค ก ทุกหน่วยงาน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5AYBKIkEow/donwload-.rar

แนวข้อสอบอัตนัย   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/M5A6PN09QZ/temp

อนุกรมสอบ กพ อบต   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/ze2gX0k3Mq/.rar

เทศบาล   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/qIhSIvlQe0/.pdf

สรุปสาระสำคัญ พรบ.แผ่นดิน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5gRLOj-4u-/..txt

แผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nJpt_I1Vyg/.pdf

โหลดตัวอย่างข้อสอบเก่า อ.บ.ต.   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/RkD6nmotl7/....pdf

ข้อสอบเก่า   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/9C0er4KKLt/.pdf

คำที่มักเขียนผิด   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/jH7fZnPTK3/.pdf

ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/D2ih-OsPhI/.pdf

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/A9HjypIfPS/.pdf

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/V_eEhxjwHH/.pdf

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/efUv8Vz8Z6/.pdf

พรบ.เงินเดือนและเงินปรจำตำแหน่ง   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/u4NYNUAOoL/..pdf

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/9Zky5y-PJL/..pdf

พรบ.บำเหน็ญบำนาญข้าราชการ   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nGfgntZOzH/..pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/SAKwhmwBhF/..pdf
อาจมีซ้ำบ้างผมมีเวลาน้อยไม่ได้คัดกรองลองดูเอาเองละกันครับ...

มาว่ากันเรื่องปัญหาในการดาวน์โหลดนะครับ...ที่ผมพอจะช่วยได้บ้างแต่จะให้ส่งทางเมลผมทำไมได้จริงๆครับไม่มีเวลาขนาดนั้นเท่าที่สแกนแนวข้อสอบ พรบ ต่างๆมาก็กินเวลามากอยู่...(ถามว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำมั๊ยละครับ)เพราะถ้าส่งทางเมลให้คนหนึ่งแล้วอีกคนละครับมันก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันและผมก็ไม่มีเวลามากขนาดนั้น ผมให้ด้วยใจอาจมีติดขัดบ้างอันนี้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัว...เริ่มเข้าเรื่องปัญหากันเลยครับ

1. หากเน็ตคุณช้าคลิกลิ้งค์แล้วเปิดหน้าเว็บไม่ขึ้นเป็นหน้าขาวๆ...อันนี้ช่วยไม่ได้ครับแนะนำให้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถ้าใช้เน็ตมือถือหรือเน็ตบ้านธรรมดาอาจมีปัญหาบ้าง

2. หากคลิกลิ้งค์แล้วขึ้น error อันนี้ก็ช่วยไม่ได้อีกเช่นกันครับ..บางครั้งบางช่วงเวลา server ทำงานหนักเนื่องจากมีคนโหลดเยอะ...(ผมไม่มีเงินไม่จ่ายค่าเช่าโฮสแพงๆที่สามารถรองรับจำนวนผู้ดาวน์โหลดเยอะๆ) แนะนำให้มาโหลดวันอื่นเวลาอื่น

3. หากคลิกลิ้งค์แล้วหาปุ่มดาวน์โหลดไม่เจอ...อันนี้พอช่วยได้ครับ..คลิกลิ้งค์แล้วจะมีหน้าเว็บใหม่ขึ้นมาปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ส่วนล่างสุดของหน้าเว็บครับให้เลื่อนสกอร์ลงไปเรื่อยๆอาจต้องรอตัวนับถอยหลังประมาณ 15 วินาทีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วจะมีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมา...

ก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผมครับ เอ่อฝากอีกนิดอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับ 
 http://www.paikad.com/cmiboard  <--เว็บนี้ผมกับเพื่อน 2 คนร่วมกันสร้างขึ้นยังไงเข้ามาโหลดในนี้เพิ่มเติมได้เนื่องจากผมเพิ่งอับโหลดไฟล์ใหม่อีกเพียบอาจจะได้แนวข้อสอบอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งผมก็จะเอามาลงในบอร์ดนี้อยู่ดีนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลา..และบางครั้งเคยเจอมั๊ยครับเข้าเว็บ  http://www.thailocalmeet.com ไม่ได้เนื่องจากบางครั้ง server ก็มีปัญหา ก็อาจจะเข้าไปโหลดต่อได้ที่ http://www.paikad.com/cmiboard เพิ่มเติมมีข้อมูลหลายๆด้านก็ดีกว่ามีด้านเดียวครับ...ขอให้โชคดีทุกคนครับหวังว่าคงไม่มีปัญหาในการดาวน์โหลดอีกนะครับวิธีก็บอกให้ชัดเจนแล้ว......เฮ้อเหนื่อย
      กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำมาให้เพื่อนๆคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
แต่หากข้อมูลของกระผมที่ให้ไปมีความผิดพลาดและบกพร่องประการใด กระผมก้ต้องขอน้อมรับและขออภัยเพื่อนๆ
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ยินดีน้อมรับคำติคำชมจากเพื่อนๆทุกคนครับ
                                                                             นิรนาม  + ผู้มีหวัง
สามารถติดต่อผมได้ที่
  ระบบทรู        0809203354   24 ชม.
  ระบบเอไอเอส 0854568594   24 ชม.
  ระบบดีแทค    0815481077
  ระบบฮัท        0860551154

bugboyslim:
โอ๊วววว  ขอบคุณมากนะครับ
จะจัดการเด๋วนี้เลยนะครับ
อิอิอิอิ

ดับเพลิงเมืองกระทุ่มล้ม:
สุดยอดครับ

น้ำใจงามแท้ๆ

ขอบคุณครับ

sorn_05:
ขอบคุณมากครับ M;1 M;1

Jukung:
ขอบคุณนะค่ะ สำหรับแนวข้อสอบ แต่เข้าไปโหลดไม่ได้เลย เข้าได้แต่เว็ปแรก
M;1 M;1 M;1 M;1 M;1 M;1

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป