อยากทราบเรื่องการเบิกค่าแท๊กซี่ในการเดินทางไปราชการ

(1/2) > >>

Louise:
  ในการเดินทางไปราชการ   ระดับ  4   สามารถเบิกค่าแท๊กซี่ได้หรือไม่  ถ้าได้  อัตราเท่าไหร่  สามารถดูได้จากระเบียบไหน

armmy2008:
ตามปกติ การเบิกค่าเดินทางที่เรียกว่าเหมาจ่าย (แท๊กซี่) มักจะเบิกเฉพาะ กทม  เหมาจ่ายไป-กลับ 400 ก็คือ ตามประสาคำพูด ขาไป 200 ขากลับ 200 ครับ แต่ถ้าเกินนั้นออกเองหมด

ลองใหม่..อีกที:
การเดินทางไปราชการ สามารถเบิกค่ารถเหมาจ่าย( แท๊กซี่ ) ได้ ครับ  แต่ต้องให้ดูว่าไม่เกินความเป็นจริง  หมายถึง ความเหมาะสมค่ารถกับระยะทางที่จะเดินทางไปน่ะครับ  ระยะทางไกลอาจจะแพงหน่อย/ระยะทางใกล้อาจจะน้อยหน่อย

~~ > ตะวันไม่สิ้นแสงขอเธออย่าสิ้นหวัง<~~:
ตามระเบียบกระทรวงการคลังค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2550


อัตราการเบิกค่าพาหนะ
            ยานพาหนะประจำทาง ให้บริการในการขนส่งบุคคลมีเส้นทางที่แน่นอน อัตราค่าโดยสารที่แน่นอน
            ยานพาหนะประจำทาง
รถทัวร์     สำหรับทุกคน
รถไฟ     นั่งนอนปรับอากาศชั้น 1  
เครื่องบินนั่งชั้นประหยัด     สำหรับระดับ  6  ขึ้นไป
เครื่องบินนั่งชั้นธุรกิจ    สำหรับ ระดับ 9
**  หลักฐานเบิกจ่ายค่าเครื่องบิน
เงินสด        ใช้ใบเสร็จรับเงิน และกากตั๋ว
E-TICKET     ใช้ใบรับเงิน และรายละเอียดการเดินทาง

***หลักการเบิกค่ารถรับจ้าง (TAXI)
-ข้าราชการระดับ 1-5  ไม่มีสิทธิเบิกค่ารถรับจ้าง  **นอกจากไม่มียานพาหนะประจำทางหรือต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ     และ***ถ้าต้องนำสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช้ทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะ ให้เบิกค่ารถรับจ้างได้
-กรณี ไปราชการไม่พักแรมไม่สามารถเบิกค่ารับรับจ้างได้          ยกเว้นออกเดินทางหรือกลับที่พักไม่มีรถประจำทาง จึงจะเบิกจ่ายได้ในเที่ยวนั้น
**  หลักการเบิกค่ารถรับจ้างเขตจังหวัดเดียวกัน
1. การเดินทางไป-กลับ  จากบ้าน/ที่ปฏิบัติราชการปกติ  ถึงสถานีขนส่ง สถานที่จัดพาหนะให้
2. จากที่อยู่/จากที่พัก ถึงที่ปฏิบัติราชการปกติ   เบิกได้ไม่เกิน 2   เที่ยว
หลักการเบิกค่ารถรับจ้างในเขตกรุงเทพ
จากที่ปฏิบัติราชการปกติถึงสถานที่ประชุมให้ทันเวลา รถราชการไม่ว่างสามารถเบิกได้
หลักการเบิกค่ารถรับจ้างข้ามเขตจังหวัด อัตราค่าพาหนะ เบิกเท่าที่จ่ายจริง
1.ข้ามเขตจังหวัดกรุงเทพ – จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพ หรือข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพให้เบิกไม่เกิน 600  บาท/เที่ยว
2. ข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ (นอกเหนือข้อ1) ให้เบิกไม่เกิน 500  บาท/เที่ยว
หลักการเบิกค่ารถส่วนตัว  
      การใช้รถต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชามีสิทธิเบิกเงินชดเชย     อาศัยเส้นทางกรมทางหลวงและลงชื่อรับรองระยะทาง
      รถยนต์     4  บาทต่อ   1  กิโลเมตร  
      รถจักรยานยนต์    2  บาทต่อ 1  กิโลเมตร

NAKHON:
เหมาจ่าย ไม่เกิน 400  ครับ
ถ้ามอไซค์ ก็ 200 ครับ
หมายเหตุ  ไป-กลับ  นะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป