แนวข้อสอบคอมครับ

(1/4) > >>

big235:
ข้อไหนมีรูปมันไม่ขึ้นนะครับทำไม่เป็นนะ

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Micorsoft Word
A เป็นโปรแกรมที่มีระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการทำงาน ทำให้สะดวกขึ้น
Bสามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว
Cมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 97
Dไม่สามารถสร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเตอร์เน็ตได้

2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
A การเปลี่ยนภาวะภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ สามารถทำได้โดยการกดแป้น Esc ที่แฝงแป้นอักระ
Bทำได้โดยการเลือก Office97 Language Switcher
C  หมายถึงอยู่ในภาวะภาษาไทย
D หมายถึงอยู่ในภาวะภาษาอังกฤษ

3. จงเรียงลำดับขั้นตอนการการย้ายข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการย้าย
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
4. คลิกในตำแหน่งซึ่งต้องการให้เป็นที่ตั้งของข้อความที่ต้องการย้าย
5. คลิกคำสั่ง แก้ไข
6. คลิกคำสั่ง วาง
A 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
B 4 - 3 - 2 - 1 -5 – 6
C 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6
D 1 - 3 - 2 - 4 - 5 -6
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกแฟ้ม
A การบันทึกแฟ้มสามารถบันทึกได้โดยการใช้สัญรูป 
B การบันทึกเอกสารชื่อเดิมสามารถทำได้โดยการเลือก แฟ้ม => บันทึก ได้เลย
C ส่วนขยายของแฟ้มจะระบุหรือไม่ก็ได้ ถ้าระบุต้องระบุเป็น .Doc ถ้าไม่ระบุโปรแกรม จะกำหนดให้เป็น .Doc
D การระบุชื่อแฟ้มเอกสารควรมีความยาวไม่เกิน 8 ตัวอักษร
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับขอดูเอกสารก่อนพิมพ์

 
                A     ก่อนการพิมพ์เอกสารควรดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนเพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง

                B     การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ตัวอย่างก่อนพิมพ์

                C     คลิกที่สัญรูป 


                D  การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์เป็นการสั่งพิมพ์อีกวิธีหนึ่ง   
      

6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปิดแฟ้มเอกสาร
   

          A ไม่มีข้อถูก   
        B     ถ้าแฟ้มที่ต้องการปิดยังไม่เคยบันทึกมาก่อน หรือเคยบันทึกมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการตกแต่งข้อความในเอกสาร จะมีข้อความถามว่าต้องการเปลี่ยนแปลงลงในแฟ้มหรือไม่
   
        C     การปิดแฟ้มทำได้โดย คลิกคำสั่ง แฟ้ม => ปิด
   
        D     ปิดแฟ้มโดยการคลิกเลือกปุ่ม 

   
7. หมายถึง
Aการเปลี่ยนภาวะภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
Bการแสดงแถบเครื่องมือ
Cการ ซ่อน/แสดง ในตำแหน่งทีมีการกดแป้น Enter
Dการแสดงภาวะการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรก
8.สัญรูปที่ใช้ในการเปิดแฟ้มเอกสารใหม่คือข้อใด

A
B
C
D


9.จงเรียงลำดับขั้นตอนการลบข้อความให้ถูกต้อง
1. กำหนดพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมข้อความที่ต้องการจะลบ
2. คลิกคำสั่ง ตัด
3. คลิกคำสั่ง แก้ไข
A 1 3 2
B 2 3 1
C 3 2 1
D 1 2 3
10 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิมพ์ทับ – พิมพ์แทรก
  A     เราสามารถสังเกตภาวะการพิมพ์ทับ - พิมพ์แทรกได้จาก 


      B   Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์ทับจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ

      C   การสลับการทำงานระหว่างพิมพ์แทรกและพิมพ์ทับ ทำได้โดยกดคีย์บอร์ด ปุ่ม Insert

      D   Microsoft Word อยู่ในสภาวะพิมพ์แทรกจะปรากฏ OVR ที่แถบสถานะ

11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเอกสารใหม่
Aการสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้ 2 กรณีคือ การใช้สัญรูปและการใช้คำสั่ง
Bการสร้างเอกสารใหม่โดยวิธีใช้คำสั่ง แฟ้ม => สร้าง => ตกลง
Cสัญรูปที่ใช้ในการสร้างเอกสารใหม่คือ 
   Dไม่มีข้อถูก
12. การยกเลิกคำสั่งทำได้โดยการคลิกที่สัญรูป
A   


      B   


      C   


      D   

14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
A ถูกทุกข้อ

                B     การสั่งพิมพ์ สั่งได้โดยการคลิกสัญรูป 


                C     การระบุหน้าของเอกสาร หน้าปัจจุบัน หมายถึง หน้าที่มีเคอร์เซอร์กำกับอยู่

                D     การระบุหน้าในการสั่งพิมพ์ หมายถึง บางหน้าตามที่ระบุ ไว้ข้างหลัง เช่น 3 - 5 ถ้าต้องการอกสารหน้า 3 ถึงหน้า 5

15. การคัดลอก ( Copy ) ข้อความ จะต้องใช้ควบคู่กับคำสั่งใด
   

      A   พิมพ์
   
      B   วาง
   
      C   ตัด
   
      D   สร้าง
         
   
16.จงเรียงลำดับการเปิดแฟ้มให้ถูกต้อง
1. เปิด 2. แฟ้ม 3. เลือกเครื่องขับซึ่งเป็นที่อยู่ของแฟ้ม 4. กดปุ่มเปิด
   
 
                A     2 - 1 - 3 - 4
   
                B     1 - 2 - 3 - 4
   
                C     1 - 4 - 2 - 3
   
                D     4 - 3 - 2 - 1
   

17. สัญรูปที่ใช้ในการลบข้อความคือข้อใด

 
                A     


                B     


                C     


                D     


18 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
 
                A     การเปลี่ยนภาวะภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ สามารถทำได้โดยการกดแป้น Esc ที่แฝงแป้นอักระ

                B      หมายถึงอยู่ในภาวะภาษาไทย


                C     ทำได้โดยการเลือก Office97 Language Switcher

                D      หมายถึงอยู่ในภาวะภาษาอังกฤษbig235:
เฉลย D a d a d d d b a d d a b a b d

big235:
มีอยู่ในเวปนี้นะครับทั้งสรุปง่ายๆ และแนวข้อสอบ
   http://kruchan.tanti.ac.th/

big235:
1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น

4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว

หน่วยรับข้อมูล 
หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยความจำสองรอง 
หน่วยแสดงผล
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

HARDWARE 
SOFTWARE
CONTROLWARE
PEOPELWARE
3. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์

CPU                       ข.   CAI
ค.    ROM                      ง.   RAM

4. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล

(OUTPUT UNIT)

KEYBOARD 
CPU SET
MOUSE 
FAX
5. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด

FLOPPY DISK             
HARD DISK
CD- ROM 
CD-RW
6. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร

1  ตัวอักษร 
1,000 ตัวอักษร
1,024 ตัวอักษร 
1,042 ตัวอักษร
 
 
 

7. DOS  หมายถึงข้อใด

SYSTEM SOFTWARE 
PPLICATION SOFTWARE
USER PROGRAM 
PACKAGE PROGRAM
8. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษร

ในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่

SPACE BAR 
INSERT
DELETE 
BACK SPACE
9. หากจะพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS  จะต้องคลิกที่ START MENU ใด

MY DOCUMENT 
MY  COMPUTER
PROGARM 
FIND
10.   ไอคอน PASTE  อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS

ไตเติลบาร์ 
เมนูบาร์
ทูลบาร์ 
แอดเดรสบาร์
11. เป็นแถบแสดงว่าแฟ้มข้อมูล โฟลเดอร์หรือ

ดิสก์ไดรว์ ว่ามีทรัพยากรอยู่เท่าใด มีความจุเท่าใด

ไตเติลบาร์               ข. เมนูบาร์
ค.    แอดเดรสบาร์         ง. สเตตัสบาร์

12. การย่อเพื่อให้หน้าต่างพักการทำงานชั่วขณะ

ควรกดแป้นใดของ KEYBOARD

Alt + F4             ข. Alt + F5
ค.   Alt + F6              ง. Alt + F8
 


13. เป็นส่วนการกำหนดสีสันให้กับหน้าจอและ

หน้าต่างโปรแกรมของ DISPLAY PROPERTIES

BACKGROUND 
SCREEN SAVER
APPEARANCE 
EFFECTS
14.ในการใช้คอมพิวเตอร์ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ เช่นลบแฟ้มข้อมูลผิด กรณีที่ลบไว้นานแล้วแต่อยากจะเรียกกลับคืน จะสามารถทำได้อย่างไร

ทำไม่ได้ 
ใช้คำสั่ง UNDO
ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN 
ข้อ ข และ ค กรณีใดกรณีหนึ่ง
15. การจัดระเบียบของข้อมูลให้เรียบเรียงอยู่ติดกัน

ในระบบ WINDOWS  จะใช้คำสั่งใด

SCANDISK 
DISK DEFRAGMENTER
DISK CLEANUP 
ไม่มีข้อถูก
16. ถ้าหากจะบรรบายสรุปควรใช้โปรแกรมใดดีที่สุด

MICROSOFT WINDOWS 
MICROSOFT WORD
MICROSOFT EXCEL 
MICROSOFT POWER POINT
17. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

ปุ่ม Esc 
ปุ่ม Shift
ปุ่ม Caps Lock 
ปุ่ม Enter
18. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร

มีไว้สำหรับคิดเลข 
มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลข
       ในกลุ่มตัวเลข       
ง.    มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น
19. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน

ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด

ข้างใดก็ได้ 
ด้านซ้ายมือ
ด้านขวามือ 
สองข้างพร้อมกัน
20. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

      ก. ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วก้อยเท่านั้น

                  ที่แตะตัวเม้าส์

      ข. จับเม้าส์แน่นๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือ

                  วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์

      ค. จับเม้าส์หลวมๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือ

                  วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์

      ง. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมา

                  ตามต้องการ

21. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

BASIC , EXCEL 
BASIC , POWERPOINT
BASIC , COBOL 
COBOL , EXCEL
22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

      ก. โปรแกรมหมายถึงชุดของคำสั่งที่สั่งไว้

                   ล่วงหน้า

      ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษา

                   คอมพิวเตอร์

      ค. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                  ชนิดหนึ่ง

      ง. ถูกทุกข้อ
 


23. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

Mainboard       
Monitor
ค.    Printer                   

ง.    Keyboard

24. CD ทำหน้าที่คล้ายอุปกรณ์ใด

CPU 
Floppy disk drive
Monitor 
Floppy disk
25. Printer  เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด

Mouse 
Keyboard
Monitor 
Hard disk
26. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร

ผ้าชุบน้ำเช็ด 
เป่า
Scandisk 
Disk  Defragmenter
27. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพ

บนจอ สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด

      ก. สาย Mouse หลุดหรือหลวม

              ข. Floppy disk drive หลุดหรือหลวม

ค. หน่วยความจำ(RAM) หลุดหรือหลวม

ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม

28. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot Failure , Insert system and press Enter สันนิษฐานว่าเกิดจากส่วนใดของคอมพิวเตอร์

Hard disk 
Monitor
 

RAM 
Floppy disk drive
29. IC (Integrated Circuit) หมายถึง

การยุบรวมรีซิสเตอร์หลายๆ ตัวเข้าไว้
       ด้วยกัน

การยุบรวมคอนเดนเซอร์กับทรานซิสเตอร์
การยุบรวมวงจรใหญ่ๆ ให้เล็กลง               
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขาจำนวนมากๆ
30. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

Diskette 
Hard disk
CD - Rom 
RAM
31. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว อุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต

CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์ 
Modem , คู่สายโทรศัพท์
CD-ROM , Scanner 
Modem , Scanner
32. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด

Index. doc 
Index.htm
Fist. Doc 
Fist.htm
33. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก

การแทรกรูปภาพ 
การบันทึกแฟ้มข้อมูล
การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล 
การจัดรูปแบบของข้อความ
 
 

34. แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล

ในโฮมเพจได้

testhome 11.gif 
nakron.htm
helptech1. Doc 
Menu.a4p
35. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร

Computer 
Electronic
Instruction 
Program
36. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใด

อันดับแรก

ลูกคิด 
Slide Mle
เครื่องคิดเลข 
เครื่องบวกเลข
37. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก

Charles Babbage 
Ada Augusta
Herman Hollerith 
Haward H. Aiken
38. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด

1822           
1843           
1890 
1946
39. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอด

สูญญากาศคือ

ENIAC 
IBM MARK 1
UNIVAC 1 
ASCC
40. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วย

วัสดุใด

หลอดสูญญากาศ 
ทรานซิสเตอร์
Integrated 
Monolithic Circuits
41. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด

4 K-  125 K  BYLES 
4 K-  128 K  BYLES
160K-  500K  BYLES 
1000 K  BYLES ขึ้นไป
42. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร

FIELD 
RECORD
FILE 
DATA PROCESSING
43. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของนางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

FIELD 
RECORD
FILE 
CHARACTER
44. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือซึ่งอาจมีข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บเพจได้

เว็บไซด์                 ข.  เว็บเพจ
ค.   โฮมเพจ                  ง. โฮมไซด์
 
 


45. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความภาพและเสียงไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

เว็บไซด์ 
เว็บเพจ
โฮมเพจ 
โฮมไซด์
46. ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆ หน้าและ

แต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้

เว็บไซด์ 
เว็บเพจ
      ค.   โฮมเพจ
            ง.    โฮมไซด์
47.โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโฮมเพจ ได้แก่โปรแกรมใด

      ก. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE  ข. โปรแกรม DREAMWEAVER

      ค. โปรแกรม NOTEPAD    ง. โปรแกรม PAINT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


48. E- Mail    เป็นบริการด้านติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของการ

ให้บริการ E- Mail คือข้อใด

      ก. สมัครเป็นสมาชิก    ข. พิมพ์รหัสผ่าน

ค. ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการ                        ง. พิมพ์ E- Mail Addressลงในช่อง Login

49. ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง

      ก.    nong @ chaiyo.com    ข.    nong * chaiyo.com

nong ฿ chaiyo.com   
nong $ chaiyo.com 
50. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ

Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร

      ก. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น   ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน

      ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง   ง. พิมพ์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ

big235:
1. การเพิ่มหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพิ่มหน่วยความจำในข้อใด
ก. RAM
ข. ROM
ค. CD-Rom
ง. DVD
2. จากข้อมูลต่อไปนี้ "admin@ru.ac.th" เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. Web
ข. E-mail
ค. News Group
ง. Internet Phone
3. จากข้อมูลต่อไปนี้ "http://www.ru.ac.th/" เกี่ยวข้องกับบริการใดในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. Web
ข. E-mail
ค. News Group
ง. Internet Phone
4. ตัวเลือกในข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
ก. Hardware
ข. Peopleware
ค. Software
ง. ถูกทุกข้อ
5. สายสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เรียกว่า
ก. Memory
ข. Central Processing Unit
ค. Speed
ง. Data bus
6. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่อไปนี้ อุปกรณ์ใดมีความเร็วมากที่สุด
ก. Register
ข Cache Memory
ค RAM
ง.ROM
7. ข้อใดกล่าวผิด
ก การสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์ใช้รูปแบบ Digital
ข การสื่อสารในระบบโทรศัพท์ใช้รูปแบบ Analog
ค เครือข่ายแบบ MAN ขนาดใหญ่กว่า WAN
ง ผิดทุกข้อ
8. โปรแกรมที่จัดการกับฐานข้อมูลได้แก่
ก PowerPoint
ข Access
ค Excel
ง Lotus 123
9. ประโยชน์สำคัญของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น
ก เก็บข้อมูลจำนวนมาก
ข ช่วยในการคำนวณอัตโนมัติ
ค แยกข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ได้ง่าย
ง ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้าใช้ฐานข้อมูล เช่น
ก Locking
ข Backup
ค Icon
ง ถูกทุกข้อ

11. E-Commerce จัดว่าเป็นระบบใด
ก TPS
ข MIS
ค ระบบงานทางคอมพิวเตอร์
ง พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
12. โปรแกรมที่ต่อต้านไวรัส คือ
ก Trojan horse
ข Worm
ค Vaccine
ง DES
13. ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นการทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ก การโจรกรรมข้อมูลในระบบ
ข การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายระบบ
ค การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของคนอื่นมาสู่บัญชีของลูก
ง การใช้ Software
14. อินเทอร์เน็ตติดต่อกันได้อย่างไร
ก. นำเครื่องมาไว้ใกล้ ๆ กัน
ข. ติดต่อกันด้วยระบบเครือข่ายเชื่อมเข้าหากัน
ค. ติดต่อกันด้วยสายไฟฟ้า
ง. ติดต่อกันด้วยแผ่นดิสก์
15. ประเทศใดเป็นผู้ริเริ่มใช้อินเทอร์เน็ต
ก. ไทย
ข. ญี่ปุ่น
ค. อังกฤษ
ง. สหรัฐอเมริกา
16. อินเทอร์เน็ตสื่อสารอะไรได้บ้าง
ก. ภาพ
ข. เสียง
ค. ข้อมูล
ง. ข้อความ ภาพ เสียง
17. ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลควรใช้ WWW ใด
ก. thaimail
ข. google
ค. mm&m
ง. ttota
18. โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมประเภทบราวเซอร์
ก. Microsoft Word
ข. Microsoft Excel
ค. Internet Explorer
ง. NetMeeting

19. โปรแกรม Internet Explorer เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. บราวเซอร์
ข. สนทนา
ค. ส่งแฟกซ์
ง. ไม่มีข้อถูก
20. องค์กรเอกชนใช้โดเมนใด
ก. com
ข. net
ค. org
ง. edu
21. หน่วยงานของรัฐบาลไทยใช้โดเมนใด
ก. or.th
ข. co.th
ค. ac.th
ง. go.th
22. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเว็บเพจ
ก. ภาพ
ข. เสียง
ค. ไมโครโฟน
ง. ข้อความ
23. เว็บไซต์ใดไม่มีบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก. www.thaimail.com
ข. www.chaiyo.com
ค. www.google.com
ง. www.yahoo.com
24. การส่งจดหมายสามารถส่งถึงใครได้บ้าง
ก. ส่งถึงเพื่อน
ข. ส่งถึงพ่อแม่
ค. ส่งถึงคนที่อีเมล์
ง. ส่งถึงใครก็ได้
25. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่เรียกว่าอะไร
ก. LAN
ข. WAN
ค. Network
ง. Internet
26 แบบอักษรที่พิมพ์ภาษาไทยมาตรฐานได้ให้สังเกตจากคำใด
ก. ลงท้ายด้วย UPC
ข. อะไรก็ได้
ค. ต้องขึ้นต้นด้วย MS เสมอ
ง. ต้องมีคำว่า Thai ทุกรูปแบบ
27 แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ก. Alt
ข. Ctrl
ค. ~
ง. Tab
28ปุ่มใดใช้สับเปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ทับและพิมพ์แทรก
ก. Ctrl + S
ข. Insert
ค. Home
ง. End
29 การแทรกรูปภาพสามารถแทรกได้กี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี
ค. 3 วิธี
ง. 4 วิธี
30สัญลักษณ์พิเศษส่วนใหญ่นิยมใช้งานลักษณะใด
ก. ไว้ท้ายเอกสาร
ข. ไว้ท้ายบรรทัด
ค. สำหรับข้อความทั่ว ๆ ไป
ง. สำหรับข้อความที่เป็นหัวข้อ
31 คำสั่งในการสั่งพิมพ์จากแป้นพิมพ์คือคำสั่งใด
ก. Ctrl + S
ข. Ctrl + O
ค. Ctrl + P
ง. Ctrl + E

32 โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. นำเสนองาน
ข. พิมพ์เอกสาร
ค. คำนวณ
ง. ฐานข้อมูล

33 คำสั่งใดคือคำสั่งหาค่าสูงสุด ในดปรแกรม Excel
ก. SUM
ข. MAX
ค. MIN
ง. STDEV
34 คำสั่งใดคือคำสั่งหาค่าต่ำสุด
ก. SUM
ข. MAX
ค. MIN
ง. STDEV
35 โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
ก. Microsoft Word
ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft PowerPoint
ง. NetMeeting

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป